Поделись:

РАЗДЕЛЫ
Авиация и космонавтика (292)
Административное право (113)
Английский язык (62064)
Арбитражный процесс (22)
Архитектура (98)
Астрология (15)
Астрономия (4788)
Банкосвкое дело (4987)
Без категории (14560)
Безопасность жизнедеятельности (2585)
Биографии (3219)
Биология (4036)
Биология и химия (1421)
Биржевое дело (61)
Ботаника и сельское хозяйство (2694)
Бухгалтерский учет и аудит (7694)
Валютные отношения (47)
Ветеринария (45)
Военная кафедра (732)
География (4779)
Геодезия (27)
Геология (1186)
Геополитика (42)
Государство и право (19449)
Гражданское право и процесс (434)
Делопроизводство (17)
Деньги и кредит (96)
ЕГЭ (32)
Естествознание (92)
Журналистика (899)
ЗНО (47)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (475)
Инвистиции (91)
Информатика (3452)
Информатика, программирование (5960)
Исторические личности (2109)
История (20812)
История техники (765)
Кибернетика (60)
Коммуникации и связь (3050)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (580)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (102)
Криминология (46)
Кулинария (1147)
Культура и искусство (8212)
Культурология (501)
Литература (зарубежная) (2035)
Литература и русский язык (11459)
Логика и логстика (545)
Маркетинг (7739)
Медицина и здоровье (9936)
Международное право (79)
Международные отношения (2189)
Менеджмент (11960)
Металлургия (82)
Москвоведение (764)
Музыка (1307)
Налоги и налогооблажение (199)
Наука и техника (1139)
Начертательная геометрия (9)
Окультизм и уфология (8)
Педагогика (7566)
Политология (3650)
Право, юриспруденция (3708)
Предпринимательство (406)
Промышленность и производство (6865)
Психология (8363)
Психология и педагогика (4048)
Радиоэлектронника (364)
Реклама (948)
Религия и мифология (2829)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4709)
Статистика (80)
Страхование (105)
Строительство (1984)
Таможенная система (655)
Теория государства и права (219)
Теория организации (35)
Технология (492)
Транспорт (2552)
Туризм (80)
Уголовное право и процесс (369)
Управление (105)
Физика (3298)
Физкультура и спорт (4360)
Философия (6846)
Финансовые науки (4389)
Финансы (5237)
Химия (2195)
Цифровые устройства (22)
Экология (4322)
Экономика (19673)
Экономико-математическое моделирование (644)
Экономическая география (113)
Экономическая теория (2472)
Этика (887)
Юриспруденция (268)
Языковедение (135)
Языкознание и филология (1140)
Счетчики


Створення вихідного матеріалу для селекції сорго різного напряму використання
Раздел: Ботаника и сельское хозяйство

Кабінет Міністрів України

Національний університет біоресурсів і природокористування України

(
НУБіПУ
)


ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

СТВОР
ЕННЯ
ВИХІДН
ОГО
МАТЕРІАЛ
У
ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ СОРГО

РІЗНОГО НАПРЯМУ ВИКОРИСТАННЯ

(
проміжний
)
2
00
9

Список авторів


Керівник НДР
,
ст
.
наук
.
співроб
.,

канд
.
с
.-
г
.
наук, завідуюча

проблемною НД лабораторією сорго

Л
.
Болдирєва

(
реферат, вступ,

висновки,

розд
.1
, 2
,
3, 5
.1
, 5
.2
, 6
,7
)
.

Науковий співробітник

В
.
Філатова

(
розд
.4
, 5
.3
)
.

Мол
.
науковий співробітник

В
.
Бр
и
твін

(
розд
.5.4
,
5,2
5
.5
)
.

Реферат


Звіт про НДР
:
____
с
.,
25 табл
.,
3 рисунка, 44 джерел
.

Об'єкт дослідження
-

новий вихідний матеріал,
самозапилені лінії, стерильні аналоги, сорти й гіб
риди сорго різного напряму використання
.

Мета роботи
-
на основі нових методів генетичної селекції, створення й вивчення вихідного матеріалу, виведення нових сортів і гібридів сорго різного напряму використання
(
зернове, сориз, силосне, віничне,
сорго-суданкові гібриди і суданська трава
)
з комплексом цінних морфологічних і господарських ознак, а також їхнє
первинне насінництво,
прискорене розмноження й впровадження у виробництво
.

Метод досліджень
-
польовий, лабораторний, статистичний
.

Наведе
но результати досліджень за 2009
р
.
В поточному році
у селекційних розплідниках вивчалося 1
277
зразків зернового, цукрового, віничного сорго, суданської трави і сорго-суданкових гібридів
.
Частина з них оцінена
по реакції на ЦЧС,
комбінаційну здатність, і

по
комплексу господарсько-цінних ознак
.
У попередніх і конкурсному випробуваннях виділені нові високоврожайні сорти й гібриди зернового, цукрового, віничного сорго, суданської трави й сор
го-суданкових гібридів
.
На 2009
рік включений до Реєстру сортів України
гібрид сориту НАШ
.
Готується до передачі в Інститут експертизи сорт суданської тра
ви під назвою Чародійка і сорт в
іничного сорго

Скіфське з робочою назвою
Ук
ра
їнськ
е 30
.
У розсадниках первинного насінництва
(
відбору й насіннєвих
)
розмножені оригінальні насіння й насіння супереліти, а також гіб
риди
першого покоління різних напрямків використання
.

СТЕРИЛЬНІ АНАЛОГИ, САМОЗАПИЛЕНІ ЛІНІЇ,
ВИХІДНИЙ МАТЕРІ
АЛ, СЕЛЕКЦІЙНИЙ ЗРАЗОК,

НОМЕР,
СОРТИ, ГІБРИДИ, ГЕТЕРОЗИС, УРОЖАЙНІСТЬ, ПОПЕРЕДНЄ, КОНКУРСНЕ ВИПРОБУВАННЯ, ЕКСПЕРТИЗА СОРТІВ, ПЕРВИННЕ НАСІННИЦТВО, РОЗСАДНИК ВІДБОРУ, НАСІННЄВИЙ РОЗСАДНИК, ОРІГІНАЛЬНЕ НАСІННЯ, СУПЕРЕЛІТА, ЕЛІТА, СОРГО РІЗНОГО НАПРЯМУ ВИКОРИСТАННЯ, КОМБІНАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ, ЦИТОПЛАЗМАТИЧНА ЧОЛОВІЧА СТЕРИЛЬНІСТЬ, РЕЄСТРАЦІЯ
.

Зміст


TOC \o "1-2" \n \h \z \u 1. Обґрунтування напрямку досліджень

2. Умови та методика проведення дослідів

3. Характеристика ґрунтово-кліматичних умов

3.1 Ґрунти дослідної ділянки

3.2 Агрометеорологічні особливості

3.3 Агрометеорологічні умови за період вегетації сорго в 2009 році

4. Створення, вивчення, розмноження, збереження зразків вихідного матеріалу сорго різного напряму використання

4.1 Гібридний розсадник

4.2 Селекційний розсадник

4.3 Розплідник самозапилених ліній

4.4 Розсадник стерильних ліній

4.5 Використання селекційних зразків сорго

5. Проведення попереднього та конкурсного випробування сортів і гібридів сорго

5.1 Попереднє випробування сорго-суданкових гібридів і суданської трави

5.2 Попереднє випробування цукрового сорго

5.3. Попереднє випробування сортів віничного сорго

5.4 Попереднє випробування сортів харчового сорго "Крупинка"

5.5 Конкурсне випробування сортів і гібридів зернового сорго

5.6 Створення ліній, сортів і гібридів сорго з високим змістом цукру

6. Державна реєстрація сортів

7. Розмножити насіння нових самозапилених ліній, стерильних аналогів, сортів і гібридів сорго

Висновки

Перелік посилань

Додатки

Прилади виміру, використані в дослідженнях

Вступ


Аграрна галузь Криму і в цілому України

пережив
а
є дуже важкий етап свого розвитку, тому що зміни які пройшли в формі власності супроводжувались соціально-економічною кризою,
котра
постійно ставить проблеми, для рішення
яких
необхідно вибирати
вірну

спрямованість

змін
параметр
ів

виробництва
, адекват
ні
е
коном
ічним

чи
кон`
юнктур
ни
м
вимогам
.

При створенні міцної кормової бази в південних посушливих районах велике значення мають культури, які можуть забезпечити

високі стабільні врожаї зеленої та сухої маси в екстремальних умовах
.
Вагому роль в цьому зв’язку

може

зіграти сорго різного напряму використання
-
зернове, силосне, суданська трава, сорго-суданські гібриди
.
Віничне сорго, як технічну культуру використовують для виготовлення віників
.

Соргові культури
мають
високу теп
лостійкість і посухостійкість, і

стабільні по продуктивності, у той же час добре реагують на зрошення,
що
забезпечу
є
при неве
ликих зрошувальних нормах високе
збільшення врожаю
.
Цю властивість необхідно використати в умовах дефіциту поливної води, а також при плануванні культури на умовно зрошуваних землях
-
супутниках
.

У зеленому конвеєрі, з однолітніх кормових культур, сорго є одним
з економічно вигідних
:
по-перше,
сорго добре відростає після скошування, що дає можливість одержувати на неполивних землях 2-3, а на зрошенні
-
до 4-х укосів зеленої маси й урожа
йність відповідно 40-50, 100
і більше
тон
з 1 га
.
По-друге, норма висіву насіння сорго в 3-5 разів менше кукурудзи, майже в 10 разів менше бобово-злакових сумішей, а врожайність
-
істотно перевищує останні
.
У третіх, при використанні сортів і гібридів соргових культур різних груп стиглості й
сіву

їх у різний термін, досягається гарантоване забезпечення кормам
и в конкретно намічені періоди
у необхідній кількості
.
При цьому, строк надходження зеленої маси можна змінювати залежно від складних умов без істотного впливу на загальну продуктивність посівів, що не спостерігається в інших однолітніх одноукісних культур
.

Останнім часом створена нова культура зернового сорго
-
сориз або круп'яне сорго, призначене для переробки його зерна на крупу
.
Вихід крупи із зерна сорго становить 75-85%,
а по харчовим якостям вона не пос
тупає крупі з рису й кукурудзи
.
Виведені сорти соризу з яких
також
можна одержувати
,
після термічної обробки
,
повітряні вироби
.

Сорго зернове і цукрове доцільно використовувати як сировину для одержання біоетанолу
.

Однак, незважаючи на великі переваги соргових культур, площі посівів у Криму залишаються незначними
.
Одна з головних причин цього
-
погано налагоджене насінництво, недостатня кількість високоврожайних низькорослих сортів і гібридів зернового сорго, пристосованих до механізованого збирання й до місцевих посушливих умов, недостатня розробка зональної й сортової агротехніки вирощування їх на неполивних землях, слабка пропаганда й реклама
.

По нашим розрахункам у Криму, у найближчій перспективі, посіви сорго на зерно повинні бути розширені до 50 тис
.
га за рахунок кукурудзи, ярового ячменя й вівса, що висівають на богарі, а також в поукісних і післяжнивних посівах, після збирання рапсу і озимого ячменя в умовах зрошення
.
Площі посіву соргових культур на силос, сіно, сінаж, зелений корм повинні бути доведені до 100-105 тис
.
га за рахунок кукурудзи й маловрожайних однорічних трав на богарі й зрошенні
.
При цьому необхідно планувати ущільнені та змішані посіви з високобілковими культурами
(
соєю, амарантом
).

Таким чином, широке поширення соргових культур дає можливість поліпшити кормовиробництво в господарствах Криму, підвищити врожайність і стабільність кормових культур, істотно знизити собівартість кормів
.

Метою досліджень є розробка й удосконалювання методів генетичної селекції, створення на основі ЦЧС

нового вихідного матеріалу, а на його основі сортів і гібридів соргових культур з комплексом цінних морфологічних та господарських ознак, стійких до посухи, вилягання, ушкодження шкідниками й хворобами, які перевищуватимуть по продуктивності районовані сорти на 20-30%, а також їхнє прискорене розмноження й впровадження у виробництво
.

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання
:

1
.
Створити і вивчити новий вихідний матеріал для селекції сорго
.

2
.
Провести випробування нових сортів і гібридів, кращі передати на експертизу до Державної служби з охорони сортів рослин України
.

3
.
Розмножити в ланках первинного насінництва оригінальне і елітне насіння сорго різного напрямку використання
.

1
.

Обґрунтування напрямку досліджень


В умовах
реорганізації
сільськогосподарського виробництва
досягнення науково-технічного прогресу й нові економічні механізми є
одним з головних факторів його підйому й стабі
льності
.

У цьому зв'язку головним завданням науково-дослідних уста
нов є правильний вибір високопрі
оритетних напрямків у роботі з метою досягнення максимального ефекту в короткі строки
.
Один з таких напрямків, на даний час, є прискорення процесу створення й використання в широкому масштабі високоврожайних, з високою якістю продукції, харчових, зернофуражних і кормових культур
.

Для п
івденних регіонів нашої країни,
у посушливих умовах Криму, одні
єю
з таких культур є сорго
.
Універсальність у використанні, висока посухостійкість, і одночасно чу
тливість
на зрошення, солестійкість, невибагливість до ґрунтів, мала норма висіву й високий коефіцієнт розмноження дозволя
є
у короткий строк здійснити необхідне розширення посівних площ сорго кращими сортами й гібридами
.

Всебічне вивчення й використання ефекту гетерозису, стабільності основних ознак до біотичних і абіотичних факторів у різних видів сорго
(
зернове, цукрове й віничне, сорго-суданкові гібриди й суданська трава
),
надійне промислове насінництво
-
головне завдання селекції й насінництва на сучасному етапі
.

У результаті багаторічних д
осліджень
(
1988-2008
рр
)
співробітниками проблемної НІ лабораторії сорго проведена значна робота зі створення вихідного матеріалу сорго і виведенню нових сортів і гібридів
:
створено понад 1200 самозапилених ліній, 50 стерильних аналогів, включено до Реєст
ру сортів рослин України 17
сортів і гібридів сорго різного напряму використання
.

Подальше розширення й поглиблення досліджень по
сорго
, розробка нових напрямків у використанні продукції
(
одержання крупи, крохмалю, цукру, спирту, біоетанолу та ін
)
дає можливість більш повно оцінити сорго з народно-господарської точки зору, виявити потенційні можливості в якості харчової, кормової й технічної культури
.

2
.

Умови та методика проведення дослідів


Наукові дослідження по створенню нового вихідного матеріалу сорго, селекційній роботі, випробуванню нових сортів і гібридів різного напряму використання проводилися в спеціально виділеній селекційній сівозміні, що розміщувалась на дослідному полі ПФ
НУБіП України
"
Кримський агротехнологічний уні
верситет
",
розмноження насіння
-
на полях учгоспа
.

При постановці та проведенні досліджень керувалися спеціальними методами польового досліду
(
Б
.А.
Доспєхов, 1979, 1985
),
Методикою державного сортовипробування сільськогосподарських культур
(
2000
),
Методикою по селекції і насінництву гібридного сорго
(
Н
.А.
Шепель, 1985
).

Селекційні досліди розміщалися в дослідному полі, а розсадники первинних ланок насінництва на полях університету
.

Попередник
-
зернові колосові
.
Слідом за збиранням попередника проводилося д
воразове лущі
ння стерні дисковою бороною, а потім оранка на глибину 23-25 см
.
Під оранку вносилися фосфорні добрива у вигляді простого суперфосфату причіпним розбрасувачем НРУ-0,5
.
У такому стані поле залишали під зиму
.

Весняна допосівна підготовка ґрунту складалася з ранньовесняної культивації поля на глибину 5-6 см
.
За місяць до посіву сорго для боротьби з багаторічними бур'янами вносили гербіцид Луварам
-
2

л/га
.

Посів
селекційних і насінницьких
ділянок в поточному році проводили
пізно
-
в кінці другої декади травня
(
17-19
),
коли середньодобова температура повітря становила 13-15°С
.
Слідом за посівом поле каткували кільчасто-шпоровими катками
.
Через 4-5 днів після посіву проводили досходове боронування середніми зубовими боронами поперек напрямку посівів
.
Ділянки гібридизації й ділянки розмноження сіяли зі співвідношенням рядів материнської стерильної лінії й запильника 10
:
2 і 6
:
6
.

Догляд за посівами складався з обробки гербіцидами 2,4Д
(
Діален-супер
)
дозою 1 л/га у фазі 4-5 листів у рослин сорго і двох міжрядних обробок
(
КРН-4,2
),
ручної прополки
(
видалення курячого проса й мишію
),
обробки рослин проти попелиці
.

Для посіву селекційних розсадників, конкурсного, попереднього випробування й ділянок гібридизації застосовували переустатковану селекційну сівалку СПЧ-6
нашої конструкції
.

Розміщення ділянок селекційних дослідів проводилося систематичним методом, триярусно, шаховим способом
.
Елементарні ділянки у випробуваннях зернового сорго були площею 21 м
2
, повторність трьох
-
і чотириразова, у попередньому випробуванні цукрового сорго й сорго-суданкових гібридів
-
дворядкові, площею 14 м
2
, у всіх селекційних розсадниках
-
без повторень, однорядкові, площею 7 м
2
.

Збирання зернового сорго у випробуваннях проводили прямим комбайнуванням фінським комбайном “Сампо-500” у фазі повної стиглості зерна, з визначенням його вологості польовим вологоміром
"
Фермер
".
Урожай зерна проводили до стандартної
(
14%
)
вологості
.

Скошування й збір зеле
ної маси силосного сорго, сорго-
судан
кових
гібридів і суданської трави проводили вручну
(
серпами
)
з одночасним зважуванням всієї маси на платформних поштових вагах
.
Перший укіс суданської трави і сорго-суданкових гібридів збирали на 45-50 день після сходів, або за 7-10 днів до викидання волоті, другий
-
на 30 день після першого і третій
-
на
40
після другого укосу
.

Силосне сорго збирали у фазі воскової
стиглості
зерна
.
З кожної ділянки

як трав
'
янистого, так і силосного сорго відбирали

по два пробних снопи вагою 3-5 кг для визначення виходу сіна, абсолютно сухої речовини, а також для визначення структури врожаю
.

За стандарт прийняті районовані в Криму сорти і гібриди сорго різного напряму використання
:
для сортів і ліній зернового сорго
-
сорт Кримбел
;
для гібридів
-
гібрид зернового сорго Кримдар 10
;
по цукровому
(
силосному
) -
сорт Кримське 15
;
по сорго-суданкових гібридах
-
Ювілей 50, по суданській траві
-
сорт Фіолета
.

Для створення нового вихідного матеріалу використовували метод схрещування на стерильній основі
;
всебічної оцінки сортозразків, факторів що вивчалися
.
У
дослідах проводили
:
фенологічні спостереження, біометричні виміри, польову оцінку на

стійкість до ушкодження попелицею і кукурудзяним метеликом та ураження бактеріозами і летючою сажкою
;
визначали
:
зміст цукру у соці стебел, оцінку зразків по реакції на цитоплазматичну чоловічу стерильність
(
ЦЧС
)
і інші спостереження й дослідження
.

Крім цього, в селекційних розсадниках проводили оцінку зразків з комплексу господарсько-цінних ознак
.
У результаті жорсткого бракування виділені найбільш продуктивні номери для різних напрямків використання
.

У насіннєвих розсадниках первинного насінництва проводили видові й сортові прополки, ап
робацію
та масовий відбір типових рослин
.

Статистична обробка експериментальних даних проводилася по Вольфу
(
1966
),
Доспєхову
(
1985
)
і Методиці державного сортовипробування
(
2000
)
на
персональних комп’ютерах
.

3
.

Характеристика ґрунтово-кліматичних умов


3.1
Ґрунти дослідної ділянки


Дослідне поле університету, де проводились досліди, розташоване у зоні передгірних степів
.
Ґрунти цієї зони були
вивчені Н
.Н.
Клепініним
(
1935
),
П
.Г.
Гусєвим
(
1966
),
В
.Н.
Івановим
(
1966
),
И
.
Я Половицьким
(
1979
)
і виділені в тип
-
чорнозем південний, карбонатний, малогумусний
.
Ґрунтовий розріз даного типу ґрунтів характеризується наступними показниками
:

горизонт А
1
(
0-24 см
).
Темно-сірий з буруватим відтінком, угорі
-
пухкий, до низу
-
більш

щільн
ий
.
Структура грудкувато-пориста з домішкою пилу
;

горизонт А
2
(
24-34 см
).
Забарвлення трохи темніше, щільність значно вище
.
Структура добре вирівняна, грудкувато-зерниста
;

горизонт В
(
34-94 см
).
Характерне сірувато-буре забарвлення з поступовим переходом у жовто-буре
.
Відзначається наявністю псевдомицелія, ущільнений, часто зі значними включеннями щебенів
.
Структура грудкувато-горіхова
;

го
ризонт З
(
94-150 см
).
Характерне
жовто-буре або палево-буре забарвлення, глин
яний
із включенням білоглазки
.
Структура
грудковато
-призмовидна
.

По механічному складу ґрунти варто віднести до пилувато-муловатих легких глин, у яких зміст мулу із глибиною зменшується, а кількість пилуватих часток збільшується
.
Однак, не дивлячись на більш високий вміст мулистої фракції у шарі ґрунту
на глибині 0-20
см, кількість структурних агрегатів трохи менше, ніж у шарі
20-40
см, де їхній вміст найбільш
ий
і досягає
72%
,
що
поясн
юється
постійним руйнуванням структури верхнього шару ґрунту сільськогосподарськими знаряддями в момент обробки
.

Аналізуючи водно-фізичні властивості, необхідно відзначити, що об'ємна маса ґрунту до глибини 60 см змінюється в оптимальних межах
.
Поступове збільшення об'ємної маси по профілю ґрунту пояснюється зниженням вмісту органічної речовини із глибиною та поступовою заміною його мінеральною частиною ґрунту, що має більш високі показники щільності й питомої маси
.
Висока шпаруватість таких ґрунтів є найважливішим чинником високої їхньої вологоємності
.
Тому зимові опади накопичуються в шарі ґрунту, в якому максимально зосереджені корені рослин
.
Однак, кількості доступної вологи в ґрунті не достатньо, внаслідок високого порога в
`
янення
.

Вміст гумусу у верхніх шарах коливається від 2,7 до 2,9%
.
У метровому обсязі запаси його становлять 200-230 т/га, з них у шарі 0-20
-
25,7%, півметровому
-
близько 68%, на глибині 50-100 см
-
до 32%
.

Вміст валового азоту у верхньому гумусовому шарі становить 0
, 20
-0,26%, у нижньому 0,085-0,097%
.
Запаси загального азоту у шарі 0-100 см
-
понад 22

т/га
.
Гідролізуємого азоту в орному шарі
-
11 мг/100 г сухого ґрунту
.
Фосфору в орному шарі втримується 0,098%, у підорному
-
знижується до 0,075%
.
Рухливого фосфору
(
Р
2
О
5
по Мачігіну
)
-
1,15 мг/100

г сухого ґрунту
.
Забезпеченість карбонатних ґрунтів доступними фосфатами при такому вмісті для зернових культур вважається низкою
.
Тому відзначається висока ефективність фосфорних добрив
.
У той же час, відсутня ефективність калійних добрив, тому що забезпеченість даних ґрунтів калієм вважається високою
.
Вміст валового К
-
1,18-1,22% і рухливого 27,8-33,5%
.
Скіпання ґрунту відбувається з поверхні
:
з глибиною кількість карбонатів різко зростає, pН водної суспензії становить 7,2-7,4
.

Дані ґрунти по водно-фізичних і агрохімічних властивостях цілком придатні для вирощування сільськогосподарських культур, у тому числі й такої культурі як сорго, і є типовими для передгірних степів Криму
.
Сорго на таких ґрунтах при оптимальних метеорологічних умовах завжди дає порівняно високі і стабільні врожаї
.

3.2
Агрометеорологічні особливості


В зоні проведення дослідів середньорічна температура повітря складає +10,1°С
.
Сума ефективних температур вище +10°С становить 3162°
.
Тривалість безморозного періоду
-
182 дня
.
Середньобагаторічна норма опадів
-
509 мм
.
Цієї кількості вологи недостатньо для нормального вирощування
більшості
сільськогосподарських культур
.
Дефіцит вологи, значною мірою підсилюється за рахунок несприятливого розподілу опадів по періодах року й характеру їхнього випадання
.
Так, літні опади,
що
випадаю
ть
у вигляді злив на висушений тривалою відсутністю дощів ґрунт, дає великий стік або випаровується з верхніх її шарів, не встигаючи просочуватися в

глибину
.
Середньомісячна відносна вологість повітря з квітня по жовтень становить 55%, а в липні
-
вересні
-
45-47%
.
За ці три місяці набирається 23 дні, коли вона опускається нижче 30%, а в окремі посушливі дні
-
до 8-10%, що негативно впливає на вегітуючі рослини
(
Агрокліматичний довідник по Кримській області, 1960
).

Весна відрізняється невеликою кількістю опадів, які випадають переважно в другій її половині
.
У середньому випадає близько 107 мм опадів
.
Однак, в окремі роки сума опадів за весну буває нижче
.
Значна частина їх може виявитися непродуктивною, внаслідок зливового характеру їхнього випадіння та високих температур повітря
.
У березні, і особливо у квітні, ймовірні сильні північно-східні вітри, які викликають вітряні бурі
.
Температурний режим навесні дуже нестійкий
.
Можливі часті повернення холодів
;
навіть на початку травня можливі заморозки
.
Середньодобова температура вище +10°С

установлюється з 19 квітня
.

Літо дуже жарке
.
Середньодобова температура в липні й серпні перевищує 20-21°С, а денні досягають 34-40°С
.
У середньому за літо випадає 166 мм опадів, переважно у вигляді злив
.
При такому характері опадів ґрунтові запаси вологи поповнюються слабко
.
Щорічно відзначаються суховії
.

У таких умовах волога є основним
лімітуючим
фактором, щ
о

стимулює
ріст урожаю сільськогосподарських культур, особливо пізніх ярових
.


3.3
Агрометеорологічні умови за період вегетаці
ї сорго в 2009
році


Агрометеорологічні умови за період вегетації сорго в звіт
ному році були різноманітними
.
Перша декада квітня була
порівняно теплою
,

середньодобова температура
скла
дала 6-12
о
С
, а в о
кремі
часи вона піднімалась до 18-20
о
С
.
Опадів

за цей період
не спостерігалося
.
У другій декаді температура повітря
знизилась
в порівнянні з пер
шою на 2-3
о
,
і
скла
ла

8,2
о
С
, опадів не було
.
Початок
трет
ьої
де
кади був холодним, 25 квітня мінімальна температура була 0
о
С
.
З

27
квітня почалося

підвищення температури до 10-11
о
С в середньому за добу
.
Середньодекадна температура склала 6,8
о
С
, опадів
не було
У цілому за місяць температура повітря
була нижчою на 0,9
о
С
середньобагаторічної

і склала 8,3
о
С
,
опади були відсутніми на
протязі всього квітня,
(
табл
.3.1
).
Посів сорго
в таких умовах проводити було недоречно
.
В цей період в
верхньому шарі грунту не було вологи
, і
він
на глибині 10 см
ще не
прогрівався до 14-16
о
.

Перша декада травня була вологою й порівняно
теплою
.
Середньодобові температури
склали 13,6
о
С
.
Опадів випало
70,4
мм
.
В
день грунт прогрівався до 40-50
о
С
.
Амплітуда коливання

денних і нічних температур на поверхні грунту була 44-58 одиниць
.
Температура його на глибині 10 см піднялась до норми 15
о
С
.
Проводити посів сорго з-за великих опадів було неможливо
.
У другій декаді травня

проходило

наростання температур
,
на кінець декади вона складала 17
о
С, а денні температури підіймалися до 25-25
о
С
.
О
пади склали 17 мм і температура ґрунту на глибині 10 см
піднялася до 17
о
С
.
В таких умовах

було проведено посів
сорго
і одержані
дружні сходи
.
Початок
сходів фіксували з
22 травня
.
У третій декаді
температура трохи знизилась і склала в середньому 14,6
о
С, що на

1

градус нижче другої декади
.
Денна температура в окремі дні підіймалась до 26-28
о
С, а нічна складала 8-14
о
С
.
О
падів
практично не було
(
5,6 мм
).
У цілому, травень звітного року, по температурному фактору був
на рівні
багаторічних значень
, перевищення склало
(
0,3
о
С
),
а по опадам, навпаки, вологим
-
на
52
мм перевищив середню багаторічну норму
.
За травень випало більше двох місячних норм опадів
.

Червень

відмічений сухою і жаркою погодою
.
Температура повітря варіювала від
16-23
о
С
на початку першої декади до
25-29
о
в кінці її
.
Денна температу
ра
на кі
нець
першої
декади складала
30-31
о
С
.
В
друг
ій
декад
і

в окремі дні
вона
піднімалася
до
30-34
о
С
,
а в третій до 34-36
о
С
.
В день
ґрунт на глибині 10 см
в першу і другу декаду
прогрівався до
25
о
С
(
на 4

градуси вище норми
),
в третю до 27-29
о
С,
що вище багаторічного значення на
5-6
о
і було
несприятливо для рослин
.
Середньодобова температура
повітря по декадам

б
ула 18,8, 18,9 і 23,6
о
.
У цілому за місяць випало
2,0
мм опадів, що склало
2,9
% від середньої багаторічної норми
.
Високі денні температури до 30-34
о
С сприяли інтенсивному проходженню фаз розвитку рослин сорго
.


Таблиця
3.1
-
Характеристика основних елементів погоди

за
вегетаційний період сорго, 2009
р
.

Декади

М і с я ц і

За вегетаційний період


квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень


О П А Д И, мм

1

0

70
,
4

0

42,5

0

19,0


2

0

17,0

0

10,0

0

0


3

0
,5

5,6

2,0

0

0

2,0


Сума

0,5

93,0

2,0

52,5

0

21,0

169,0

Середнє багато-річні

34

41

68

63

35

35

276,0

Відхилення від багаторічн
.,
+,-

-33,5

+52

-66

-10,5

-35

-14

-107,0

СЕРЕДНЬОДОБОВА ТЕМПЕРАТУРА ПОВІТРЯ,
о
С

1

9,9

13,6

18,8

23,7

23,5

18,0


2

8,2

14,6

18,9

21,6

21,3

17,5


3

6,8

15,6

23,6

22,0

22,6

13,5


Середня

8,3

14,6

20,4

22,4

22,5

16,3

17,4

Середня багаторічна

9,2

14,3

18,8

21,1

20,6

15,7

16,7

Відхилення від багаторічн
.,
+,-

-0,9

+0,3

+1,6

+1,3

+1,9

+0,6

+0,7


Аналізуючи погодні умови місяця, слід зазначити, що в червні спостерігалася погода з незвичайним тепловим режимом
.
Середньомісячна температура повітря була на
1,6
о
С

вище багаторічної
.

Липень характеризується
також
жаркою погодою
.
В першій і другій декаді пройшли дощі
:
в першій декаді випало
42,5
мм, в другій
-

10,0 мм
.
Всього за місяць випало
52,5
мм, що на
10,5
мм або
16,7
% менше багаторічного значення
.
Температурний режим у липні був на
1,3
о
С
вищим багаторічної норми, в окремі дні максимальна температура вдень

піднімалася до 30-35
о
С, а

нічні температури були
18
-23
о
С
.
Опади липня в с
полученн
і з високими температу
рами на деякий час сприяли

росту і розвитку сорго
.
На момент збирання другого укосу суданської трави й сорго-суданкових гібридів
(
кінець липня
),
ґрунт був повністю висушений, що вплинуло на врожайність зеленої маси
.
Цвітіння ж культури сорго проходило в таких умовах дуже швидко й інтенсивно і на 2-3 неділі раніше звичайного року, а у деяких зразків, навпаки
-
затримувалось на 8-10 днів
.

Температура першої декади серпня була вище третьої декади липня на
1,5
о
С, опадів не спостерігалося
.
Друга й третя декади характеризувалися сухою й жаркою погодою, опадів не було
.
У цілому, серпень характеризується високим тепловим режимом, на 1,
9
о
С перевищив середнє багаторічне значення
.
Опадів не було зовсім порівняно з середнім багаторічним показником
-
35 мм
.
Високі температури повітря і нестача вологи сприяла швидкому дозріванню насіння у зернового сорго і суданської трави
.
На кінець серпня-початок вересня більшість зразків мало повну стиглість зерна
.

Вересень був теплим
, сезонне зниження температури проходило повільніше
:
середньодобова температура в першу-другу декаду трималася 18-
19
о
С
.
Тільки на кінець другої і в третю, температура стала трохи нижчою
-
12-
16
о
С
.
Основні дощі пройшли у
першу
декаду
-

19,0
мм, за місяць випало
21
мм опадів, що
було нижче

с
е
редньобагаторічн
ого
значення на
14,0
мм
.
Погодні умови вересня місяця сприяли гарному накопиченню силосної маси у цукрового сорго та дозріванню у нього зерна
.

Таким чино
м, агрометеорологічні умови 2009
року за період вегетації сорго різного напряму використання можна характеризувати як сприятливі в травні по волозі та незадовільні по температурному фактору й екстремальними
-
в основний період вегетації сорго
:
опадів за вегетаційни
й період сорго випало всього 169
-
на 1
07
мм або
61,2
% від багаторічної норми
.
Сорго в таких умовах сформувало
середній
урожай, як зеленої маси, так і зерна
.

4.
Створення, вивчення, розмноження, збереження

зразків вихідного матеріалу сорго

різного напряму використання


Основними задачами науково-дослідницької роботи НД лабораторії сорго є
:
с
творення нового вихідного матеріалу
сорго різного напряму використання
на стерильній основі, всебічне вивчення колекційного й селекційного матеріалу, використання його в селекції на гетерозис, вивчення й використання ЦЧС, підбор батьківських пар для гібридизації, включення селекційних зразків у гібридизацію й оцінка їх на комбінаційну здатність, а також можливість обміну селекційним матеріалом між науковими установами
.

Для рішення комплексу проблем найбільші витрати праці приходяться на селекційно-генетичну робота зі створення нового селекційного матеріалу, особливо стерильних аналогів і самозапилених ліній
.
Тут застосовуються нові методи практичної селекції
:
інцухтування, поворотні схрещування, різні добори, гібридизація, мутагенез та ін
.
Це дає можливість проводити широку комплексну оцінку кількісних ознак і біологічних властивостей зразків на високому методичному рівні
.

Таким чином,
створення і
глибоке вивчення
селекційного
матеріалу й включення його в гібридизацію для створення нового вихідного матеріалу, а на його основі
-
нових сортів і гібридів, а потім широке впровадження сорго різного напряму викор
и
стання у сільськогосподарське виробництво дасть можливість підвищити врожайність, істотно поліпшити кормову базу, створити не тільки кормове, але й харчове сорго, яке тільки вводиться в ранг харчових
.
З 2000 року в Реєстр сортів рослин України включено зернове сорго харчового напрямку під офіційною назвою
"
сориз
".
На
2008 рік
Реєстрі сорт
ів рослин України знаходи
лось
13
сортів и гі
бридів соризу
:
з них 4

-
селекції нашого університету
.

В останній час назріла проблема виробництва цукру, біоетанолу з культур альтернативних цукровому буряку
.
Сік стебел цукрового сорго містить 12-22% сухої речовини
(
цукрів
).
Селекційна робота з гібридизації, добору дасть можливість створити високоцукрові форми для промислової переробки
.

У
всіх
цих напрямках й проводиться селекційно-генетична робота співробітниками проблемної НД лабораторії сорго Південного філіалу
НУБіП України
"
Кримський агротехнологічний університет
".

Щорічно на селекційній ділянці дослідного поля університету проводиться створення нового вихідного матеріалу сорго різного напряму використання
.
Ця робота проводиться

слідуючими методами
:
гібридизації на основі ЦЧС, індивідуального, індивідуально-сімейного, індивідуально групового й масового добору й інцухтува
ння
.
У селекційний процес в 2009
році було залучено
1277
зразків самозапилених ліній, зернового, круп'яного, цукрового, віничного сорго й суданської трави наступних розплідників
:
гібридного, селекційного зернового та віничного сорго, самозапилених ліній селекції проблемної НД лабораторії сорго університету
.

Крім цього, у схему селекційного процесу включений розплідник стерильних аналогів, де створюються й зберігаються 24 родини стерильних аналогів і їхні самозапилені лінії
-
закріплювачі стерильності
.

У всіх розплідниках селекційного процесу за кожним зразком, крім спостереження й фіксування фенологічних фаз рослин, проводилося вивчення кількісних ознак, визначалася
стійкості до полягання, хвороб
, до посухи та ін
.


4.1
Гібридний розсадник


Цьому розсаднику
на
дається

велике значення
, тому що від якісного добору в ньому залежать результати всієї майбутньої селекційної роботи
.

В 200
9
році до вивчення були
залучені
:
гібриди першого покоління
(
гетерозіготні форми
)
з метою їх оцінки по морфологічним ознакам
;
другого покоління, де відбувається їхнє розщеплення
на біотипи
;
третього й наступного поколінь,
що
отримані в результаті внутрішньовидової й міжвидової гібридизації соргових культур різних напрямків використання
.
Це перший, але дуже відповідальний етап селекційної роботи
.

В цьому розсаднику за мету ставилося виявлення найбільш продуктивних генетично різноманітних комбінацій
.
Із цього матеріалу за допомогою інцухтування та індивідуального відбору створюється новий селекційний матеріал для майбутніх самозапилених ліній сорго
.
Інцухт є аналізатором складної популяції, що перехресно запилюється, і дає можливість виділити з неї в гомозиготному стані ряд генотипів, що несуть
цінні
, в практичному відношенні, ознаки
.

Розсаднику надається особливе значення, тому що від якісного відбору в ньому залежать результати всієї майбутньої селекційної роботи
.
У період збирання
,
при комплексній оцінці й
жорстокому
бракуванні
,
за кожним зразком відбирають 2-3 продуктивні волоті
.
Аналіз
біометричних показників
кількісних ознак дозволяє виділити господарсько-цінні зразки
:
по висоті рослин і довжині волоті у зернового со
рго
;
по висоті, довжині волоті,
діаметру стебла

й вмісту цукру
у цукрового сорго
;
по висоті й коефіцієнту кущистості у сорго-суданкових гібридів і суданської трави, по довжині волоті й довжині ніжки волоті у віничного сорго
.

Цього року в гібридному розпліднику вивчалося 24
7
зразків F
1

-
F
6

різного напряму використання
.

В посушливих умовах вегетаційного періоду, що склалися в поточному році, з комплексу господарсько-цінних ознак одержали відмінну оцінку
21
зразок, добру
-
104
, задовільну
71
, інші були вибракувані
.
Кращі зразки надані в таблиці
4.1

З наведеної таблиці видно, що найбільш цінні зразки
-
це гібриди 3-4 покоління
.
Вегетаційний період у
н
их складав 93
-
104
днів
(
Вальбура 64С х Восковидна 76/2
(
Д
1567
),

Вальбура 64С х Рисорго 537/7
(
Д
1569
),

Вальбура 64С х Рисорго 537/7
(
Д
1571
),

Іскра 2С х ВІС 733
(
Д
1577
),
Коричнева 11С х

Рисорго 90
(
Д
1618
),
Орана 10С х Скіфка
(
Д 1609
),
Бурана 24С х Анна
(
1643
)
та ін
).


Таблиця
4.1
-
Морфо-біологічна характеристика кращих

зразків сор
го в гібридному розсаднику, 2009
р
.

№ ділянки

Назва гібрида

Покоління

Вегетаційний

період, днів

Продуктив-на кущистість, шт

Висота рослин, см

Довжина волоті, см

Вихід ніжки волоті з піхви листка, см
сходи
-
викидання волоті

сходи
-
повна стиглість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1574

Кримбел
-
ст
. -
т

-

59

95

3,6

142

20

25,7

1575

Крупинка 10

-

63

102

4,3

115

23

35,0

1566

Іскра 2С хВІС 680/1

5

57

96

1,3

105

23

19,3

1567

Вальбура 64С х Восковидна 76/2

4

54

95

3,0

122

20

24,7

1569

Вальбура 64С х Рисорго 537/7

4

53

93

3,3

120

34

32,7

1571

Вальбура 64С х Рисорго 537/7

4

62

99

1,6

145

22

34,0

1572

Іскра 2С х Рисорго 534/1
-
1

4

56

95

3,0

147

30

24,3

1573

Іскра 2С х Рисорго 534/1

4

56

97

3,6

131

24

44,0

1577

Іскра 2С х ВІС 733

4

54

95

2,3

112

30

36,0

1579

Іскра 2С х ВІС 502-1

4

53

94

4,0

116

21

47,3

1580

Іскра 2С х ВІС 502

4

57

95

3,7

105

18

35,3

1585

Антоці
ана 23С х Амкримбура

4

59

101

4,3

127

17

15,0

1589

Золотава 65С х Кримбел

4

53

124

6,0

144

28

23,3

1593

Іскра 2С х Рисорго 54/1

4

54

93

3,3

121

20

15,7

1595

Бурана 8С х Крагуна

4

62

104

4,0

121

25

17,7

1604

Бурана 24С х Крупинка 10

4

57

96

2,3

98

35

46,0

1609

Орана 10С х Скіфка

4

59

100

4,0

131

26

34,0

1618

Коричнева 11С хРисорго 90

4

58

100

2,7

123

22

14,0

1639

Орана 10С х Крупинка 10

3

60

101

2,5

103

24

7,6

1643

Бурана 24С х Анна

3

59

95

1,6

114

17

13,3

1645

Коричнева 11С х Скіфка

3

58

95

1,3

86

21

22,6

1662

Бурана 8С х Кримбел

2

53

95

2,0

130

28

16,0

1678

ГОС 11С х Ксикра 34

2

55

92

2,3

159

29

9,6

1684

Орана 10С х ВІС 617

2

55

93

3,0

97

26

6,3

1702

Перспектива 80С х ВІС 984

4

60

100

2,0

97

31

7,2

1725

Орана 10С х Рисорго 54/1

2

54

98

2,3

151

31

14,8

1727

Іскра 2С х Повітряне 90

2

64

101

2,3

137

43

21,5

1729

Бурана 8С х Силосне 153

5

57

103

6,7

199

50

41,8

1740

ГОС 11С х Просвіт 1

2

47

99

6,7

119

38

4,0

1761

ГОС 11С х Силосне 100

2

54

108

4,5

188

42

38,3

1763

Перспектива 80С х Кормове 220

2

59

90

7,0

151

48

23,7

1765

(
Іскра 2С х Коричневе 11) Сх Цукрове 412/2

2

55

104

2,7

225

41

26,7

1779

Бурана 24С х Фіолета

2

49

95

2,3

203

51

41,7

1780

Сорокалета

-

61

96

4,8

235

32

26,5

1788

ГОС 11С х Багатоукісна 313

5

58

97

5,1

233

35

24,7


Продуктивна кущистість 2
,0

і більше
,
в звітному році
,
була у

більшості зразків
-
Вальбура 64С х Восковидна 76/2
(
Д 1566
),
Вальбура 64С х Восковидна 76/2
(
Д 1567
),
Іскра 2С х Рисорго 534/1
(
Д 1573
),

Антоці
ана 23С х Амкримбура
(
Д 1585
),
Орана 10С х Скіфка
(
Д 1609
),
Бурана 8С х Силосне 153
(
Д 1729
),
Г
ОС
11С х Багатоукісна 313
(
Д 1788
).
Більш висока продуктивна кущистість
, в порівнянні з минулими поками,
пояснюється
:

по перше,
великим запасом вологи

на початку вегетації рослин, що дало можливість закласти максимальну кількість вегетативних органів рослини
;

по друге
,
опадами, які пройшли на початку липня, що сприяло розвитку генеративних органів
(
волоті
).
І, звісно, треба брати до уваги і генотип рослини, його реакцію на природні умови
.

За висотою рослин зернові форми варіювали від
86
(
Коричнева 11С х Скіфка

-
Д 1
645
)
до
151
см
(
Орана 10С х Рисорго 54/1
,
Д
1725
),
а силосні від 159
(
ГОС 11С х Ксикра 34
,
Д 1
678
)
до
233
(
Гос 11С х Багатоукісна 313
,
Д
1788
).
Волоть за довжиною
у зернових форм була в межах
20-35 см, а зразків

гібридів силосного

сорго і суданської трави досягала 48-51 см, особливо у гібридів другого покоління
.

З гібридного розсадника відібрано по 2-3 волоті кращих рослин з кожного номера, попередньо заізольованих пергаментними ізоляторами
.

Особливу увагу слід уділити гібридам другого покоління
.
Це найцінніший селекційний матеріал для створення нового вихідного матеріалу
.
З другого покоління починається розщеплення гібридів і
робота по відбору тут є головною
.
На цьому етапі селекційної роботи можна виділити біотипи, цінні по господарським ознакам і залучити їх до досліджень
.
Кращі зразки гібридів другого покоління наведені в таблиці
4.2


Таблиця
4.2
-
Морфо-біологічна характеристика кращих

зразків гібридів
F
2
, 2009 р
.

№ ділянки

Назва гібрида

Вегетаційний

період, днів

Продуктив-на кущистість, шт

Висота рослин, см

Довжина волоті, см

Вихід ніжки волоті з піхви листка, смсходи
-
викидання волоті

сходи
-
повна стиглість

1662

Бурана 8С х Кримбел

53

95

2,0

130

27,6

16,0

1665

Бурана 8С х Кримакса 4

58

95

3,0

113

31,3

4,3

1667

Бурана 8С х Кримрана 2

57

95

4,3

121

25,6

7,0

1668

Бурана 8С х Крупинка 100/1

58

95

3,0

132

26,6

12,6

1677

ГОС 11С х Ксікра 34

56

93

2,6

151

25,0

15,0

1681

Іскра 2С х ВІС 908

58

96

1,6

129

27,3

16,0

1684

Орана 10с х ВІС 617

55

93

3,0

97

25,6

6,3

1685

Орана 10С х Соф
ії
вка

57

96

2,6

108

32,0

16,0

1688

Коричнева
11С х Рисорго 54/1

50

103

3,0

138

24,3

20,6

1691

Бурана 8С х КСІ 68С

62

106

1,3

127

13,3

14,6

1692

Перспектива 80С х Таврида 114/2

59

99

1,6

110

23,3

10,0

1696

Перспектива 89С х Людмила 107

59

103

1,3

88

24,1

3,0

1706

Бурана 24С х Крупинка 10

56

96

2,0

135

28,3

17,5

1714

Перспектива 80С х Кримбел

58

95

1,7

132

23,6

16,2

1715

Коричнева 11С х Кримбел

59

97

2,0

168

24,5

35,1

1720

Перспектива 80С х Анна

57

96

1,0

134

22,0

10,1

1722

Перспектива 80С х Скіфка

58

95

1,6

92

23,3

0,0

1723

Орана 10С х Скіфка

59

95

1,0

130

27,5

11,8

1724

Коричнева 11С х Скіфка

57

99

1,3

119

29,3

13,0

1727

Іскра 2С х Повітряне 90

64

101

1,0

165

18,5

8,5

1736

Іскра 2С х Ц
укрове 372/2

60

99

1,0

84

117,8

6,0

1740

ГОС 11С х Просвіт 1

47

99

2,6

176

23,3

4,0

1742

Перспектива 80Сх Просвіт 1

63

103

1,3

175

18,8

0,0

1749

Іскра 2С х Цукрове 9/2

60

108

1,3

170

23,8

15,1

1751

(
Іскра 2С х Коричнева 11) С х Цукрове 9/2

59

107

2,3

204

31,8

6,8

1755

ГОС 11С х Кормове 220

57

108

1,7

97

28,2

7,0

1756

Іскра 2С х Кормове 220

59

107

2,7

111

28,3

8,0

1757

Бурана 8С х Кормове 220

60

103

2,7

124

30,0

13,7

1766

ГОС 11С х Цукрове 412/2

59

103

2,0

169

24,7

9,0

1772

ГОС 11С х Кримське солодке

59

108

1,0

184

22,7

22,5

1778

Перспектива 80С х Фіолета

52

103

1,0

164

31,5

18,2

1779

Бурана 24С х Фіолета

49

95

1,0

170

25,5

17,0


З досліджуваних зразків найбільш видатні номери переведені в селекційний розплідник для подальшої роботи з інцухтування, а з іншими, що одержали позитивну оцінку, буде проводитися селекційна робота безпосередньо в гібридному розсаднику
.
Даний розсадник щорічно буде поповнюватися новими гібридами з випробувань і розсадника продуктивності нових гібридів


4.2
Селекційний розсадник


В цей розсадник поступають кращі зразки
насіннєвого матеріалу
з гібридного розсадника
для вивчення і оцінки поколінь
.
Сюди ж попадають всі лілії і сім’ї елітних рослин сорго з селекційного розсадника попередніх років
.
У звітному році у вивченні перебувало 2
28
зра
з
ків
, з них 84

-
зернового
і 144

-
віничного
сорго
.
У результаті всебічної оцінки з комплексу господарсько-цінних ознак і властивостей відмінну оцінку серед зернового сорго отримали
27
зразка, віничного
-
52
;
добру
-
відповідно
29
і
30
.
Зразки, що одержали незадовільну оцінку були
від
браковані
.

Слід зазначити, що період сходи
-
викидання волоті у більшості зразків був до 60 днів
(
табл
.4.2
).
Тільки де
-
кілька номерів мали цей період

60 і більше днів
-
Кримбел
(
Д 1478
),
Крупинка 10
(
Д 1479
),
Скіфка
(
Д 1482
),
Рання 11
(
Д 1507
),
Тор
(
Д 1616
),
Сократ
(
Д 1531
)
та Марічка
(
Д 1546
).
Це пов’язано опадами на початку липня і високими температурами
.
Такі погодні умови сприяли швидкому проходженню фази викидання волоті і цвітіння селекційних зразків сорго всіх напрямів використання
.
В цілому і весь вегетаційний період від сходів до повного дозрівання варіював від 89 днів
(
Дон 1, Д 1526
)
до 107
(
Крупинка 10, Д 1479
),
табл
.4.3


Таблиця
4.3
-
Морфо-біологічна характеристика кращих зразків

зернового сорго в селекційному розсадник
у, 2009
р
.ділянки

Назва

лінії

Вегетаційний

період, днів

Висота головного стебла, см

Довжина волоті, см

Вихід волоті з піхви листка, см

Розміри листка, смсходи-викидання волоті

сходи-повна стиглість
.
довжина

ширина

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1478

Кримбел
-
ст-т

63

103

138

29

27,6

56

7,6

1479

Крупинка 10
-
ст-т

63

107

107

32

42,6

59

11,0

1482

Скіфка 1

60

97

90

25

9,6

59

7,6

1491

Буривісник

58

99

99

25

9,6

58

8,0

1495

Кримжов 20

55

93

138

30

20,6

32

8,6

1496

Скіфка

58

97

104

25

10,0

59

6,0

1497

Іскруп 13

52

93

135

21

19,3

45

6,0

1498

Перкруп 24

53

95

120

21

15,0

38

4,6

1499

Орксі 29

56

97

110

28

9,0

62

8,3

1501

Пертавр 32/2

54

95

125

23

5,0

43

8,0

1507

Рання 11

62

100

107

24

5,0

63

7,0

1515

Марс

57

96

117

19

9,0

63

8,7

1516

Тор

61

99

127

19

4,0

59

9,7

1526

Дон 1

53

89

120

25

6,7

58

6,0

1531

Сократ

64

103

135

20

41,3

72

6,2

1536

Ориса 3

57

96

126

19

36,7

55

5,3

1539

Орккруп

59

97

108

28

38,0

54

5,0

1546

Марічка

60

102

139

18

15,0

59

6,3

1555

Закат

56

96

135,3

31

44,3

58

6,7


Висоту рослин
,
при
повному
достиганні зерна
,
зразки мали
90
-1
38
см, тобто їх можна віднести до низько
-
та середньорослих, що сприяє збиранню урожаю механізованим способом
.

Серед зразків віничного сорго були виділені

номери, що мали
також
невелику висоту рослин, більш-менш короткий вегетаційний період, та стандар
тну волоть і ніжку волоті,
(
табл
.4.4
).

Таблиця
4.4
-
Морфо-біологічна характеристика кращих зразків

віничного сорго
в селекційному розсаднику, 2009
р
.

№ ділянки

Назва

зразка

Вегетаційний період, днів

Висота головного стебла, см

Довжина, см

Розміри листка, см,

довжина/

ширина

волоті

стрижня волоті

ніжки волоті
сходи-викидання волоті
.

сходи-повна стиглість
.


1335


Українс
ь
к
е 30

63

105

13
6

38

4,7

41

83,7/9,7

1341

Мі
тельчате 12

62

98

14
2

4
4

4,0

2
8

89,0/9,8

1363

Ваві
ген 100

55

98

113

38

3,5

3
7

58,3/6,0

1376

Любиме 80

53

91

154

48

3,2

33

71/6,8

1380

Дліножка 91/2

65

100

112

33

3,2

43

75/7,3

1381

Дліножка 180/3

66

103

115

32

3,3

40

69/7,0

1387

Дліножка 24/2

66

102

175

49

3,2

36

70/8,0

1391

Дліножка 94

51

90

173

59

19,3

36

48/5,8

1402

Дліножка 13/2

54

90

156

43

1,3

46

66/6,3

1415

Крим
ітва

65

105

125

33

2,8

43

68/9,0

1416

Дліміта 13/2

52

93

185

48

4,3

34

78/6,7

1428

Таврічеське 32

55

96

180

52

5,3

32

68/6,0

1430

Таврічеське 27

58

97

187

46

5,0

34

70/7,7

1431

Мітельчате 1

59

99

185

59

5,0

47

82/8,7

1433

Таврічеське 14

58

98

190

65

4,7

28

81/10,7

1440

Легена 5/2

63

102

172

58

5,7

28

60/6,7

1460

Мітельчате 8

65

107

169

68

6,7

27

68/9,7

1464

Дліміта 97/1

58

104

180

74

3,0

56

81/5,1

1475

Вавіген 115

65

112

165

44

4,0

51

64/6,3


Період сходи-повна стиглість зерна змінювався, залежно від зразка з 90 днів
(
Дліножка 94, Д 1391
)
до

107
(
Мітельчате 8, Д 1460
).
Висота рослин варіювала від 112 см
(
Дліножка 91/2, Д 1380
)
до 190
(
Таврічеське 14, Д 1433
)
і залежала головним чином від біології рослини, її генотипу
.

По довжині волоті розбіг в параметрах кращих зразків був 33-74 см
.
Найдовша волоть була у

Дліміта 97/1, Д 1464
(
74 см
),
Мітельчате 8, Д 1460
(
68 см
),
Таврічеське 14, Д 1433
(
65 см
),
Мітельчате 1, Д 1431, Дліножка 94, Д 1391
(
59 см
)
і др
.
Такий показник, як довжина ніжки волоті, характеризує технологічність сировини зіничного сорго і він змінювався у селекційних зразків від 27 до 56
см
.

Зразки цього розсадника будуть в подальшому вивчатися, а кращі переводяться в розсадник самозапилених ліній
.


4.3
Розплідник самозапилених ліній


У розсаднику самозапилених ліній створюються, допрацьовуються, вивчаються і зберігаються самозапилені лінії сорго всіх напрямків використання, різних років інцухтування
(
від 7 до
30
).
Проводиться

їх оцінка по комплексу ознак і якісних показників, біометричні

досліди
.

У звітному році в даний розплідник було включено 6
24 лінії
зернового, цукрового сорго й суданської трави
:
зернового сорго
-
382
ліній, цукрового
-
92
і суданської трави
-
150
.
Всі ці лінії є цінним селекційно-генетичним матеріалом для селекції на гетерозис, тобто їх можна використати в гібридизації, попередньо вивчивши по реакції на ЦЧС і комбінаційну здатність
, окремі лінії розмножуються для створення нових сортів
.

По морфо-біологічним ознакам, стійкості до хвороб і шкідників, серед досліджуваних ліній, в 20
09
році відмінну оцінку одержали
:

по зерновому сорго
-
141
ліній
;

по цукровому
-
64
ліній
;

по суданській траві
-
28
ліній
.

Добру оцінку одержали відповідно
110, 47
і
24
інцухт-ліній
.

Якщо аналізувати фенологічні показники
-
періоди сходи
-
викидання волоті і сходи
-
повна стиглість
,
можна відзначити, що зразки самозапилених ліній по стиглості розділені на наступні групи
:

скоростиглі, до 9
5 днів
-
по зерновому сорго
-
78
зразка

по цукровому
-
6

по суданській траві
-
33
;

ранньостиглі, 96-100 днів
-
по зерновому сорго
-
108

по цукровому
-
не було

по суданській траві
-
14
;

середньоранні, 101-105 днів
-
по зерновому
-
75

по цукровому
-
40

по суданській траві
-
9
;

середньостиглі, 105-110 днів
-
по зерновому сорго
-
37

по цукровому
-
19

по суданській траві
-
3
;

середньопізні, 111-120 днів
-
по зерновому
-
9

по цукровому
-
53

по суданській траві
-
не було
;

пізньостиглих, більше 120 днів
-
по зерновому
-
не було

по цукровому
-
4

по суданській траві
-
не було
.

Незважаючи на високу температуру
повітря
,
опади в травні і на початку липня,
посуху
в більшості періоду вегетації
, зразки сорго в звітному році мають великий розбіг по вегетаційному періоду
(
сходи-повна стиглість
).
Розтягнутість вегетаційного періоду у сорго пов’язана

з
сильн
ою
посух
ою
, яка настала з другої декади липня
.
Скоростиглі форми змогли швидко відцвісти і зав’язати зерно
.
А що до більш пізньостиглих зразків
-
цвітіння у них насту
пало на два
три
тижні
пізніше ранньостиглих зразків, і сам період цвітіння був довшим, особливо у цукрового сорго
.
Окремі його зразки зовсім не сформували зерна
;
цвітіння у них продовжувалось з початку серпня до жовтня
.

Таким чином, період сходи
-
повна стиглість у сорго різного напряму використання пов'язаний з агрометеорологічними умовами вегетаційного періоду
.

По всіх самозапилених лініях проведені біометричні виміри, оцінка на стійкість до хвороб, шкідників і полягання

Морфо-біологічна характеристика й вегетаці
йний період кращих ліній за 2009
рік представлені в таблицях
4.5
,
4.6
та
4.7

За висотою рослин всі лінії зернового сорго

поділяються на
:

дуже низькі
-

висотою до 60 см
;

низькі
-
61
-
90 см
;

середні
-
91
-
120 см
;

високі
-
121
-
150 см
;

дуже високі
-
понад 150 см
.

Основна кількість зразків в розсаднику самозапилених ліній зернового сорго за висотою рослин відносяться до середньо

-
і високорослих
.
Також зустрічаються невелика кількість низкорослих зразків
-
Рисорго
30
(
Д 722
),
Кучліза
(
Д 831
),
Безнома 21
(
Д 844
),

ВІС
150/1
(
Д
935
).


Таблиця
4.5
-
Морфо-біологічна характеристика кращих

самозапилених ліній зернового сорг
о, 2009
р
.ділянки

Назва

лінії

Вегетаційний

період, днів

Висота головного стебла, см

Довжина волоті, см

Вихід волоті з піхви листка, см

Розміри листка, смсходи-викидання волоті

сходи-повна стиглість
.
довжина

ширина

1

2

3

4

5

6

7

8

9

710

Кримбел
-
ст
.

55

91

125

25,3

27,3

48

5,3

711

Крупинка 10

60

102

116

26,6

16,6

42

5,4

712

Генічеське 209

64

102

130

23,3

16,6

53

8,0

722

Рисорго 30

59

104

87

26,0

17,6

41

7,6

723

Рисорго 62/4-1

59

104

122

32,6

15,6

60

7,6

736

Рисорго 534/1-1

59

100

133

31,0

17,6

61

6,6

746

Крупинка 10/1

58

101

115

31,3

10,0

62

5,0

747

Крупинка 10

60

101

112

22,0

8,0

53

6,0

748

Пелі
да 2

51

88

143

32,0

7,3

54

7,6

749/1

Рисорго 534/1

58

101

160

2
7,6

13,6

61

6,6

755

Крупинка 10/3

56

101

110

24,6

10,3

51

6,3

756

Мариц
я

56

101

110

22,6

6,3

43

6,0

757

Шуршепа 1/1

61

102

129

24,0

16,3

69

6,0

758

ВІС 579

56

101

109

22,6

9,3

40

5,3

579

КСІ 80

58

101

96

34,1

13,3

46

6,0

761

Людгера

58

96

155

3
0,0

28,3

66

6,3

769

Тавріда 6

56

97

135

31,7

10,0

70

4,0

770

ВІС 574

56

100

114

27,7

11,0

40

5,7

772

ВІС 549

54

93

1140

34,3

5,0

47

6,7

781

Кримакса нет
.

57

99

122

35,3

10,0

47

5,7

783

Кранштата 22

57

100

132

27,0

17,0

52

8,0

794

Рисорго 62/4

49

91

131

28,5

16,0

54

7,5

798

Крупинка 100

55

98

142

30,0

15,0

57

8,2

804

Склочка 1

51

97

137

26,3

22,8

50

7,3

808

ВІС 508/1

49

100

95

25,0

11,3

49

7,3

821

Перкруп 10

58

107

110

24,7

9,7

67

7,2

827

ВІС508

49

103

123

28,1

6,0

45

6,5

828

Ксікра

58

94

122

29,0

14,6

58

8,0

830

Рисорго 46

52

91

118

32,3

23,6

57

8,2

831

Кучліза

50

98

79

26,3

12,0

56

5,2

832

Крупинка 10/5-1

48

99

125

24,6

10,3

55

7,8

837

Рання 20/1

49

93

95

29,0

13,0

53

6,6

838

ВІС 531/1

59

93

98

26,6

12,6

58

6,6

846

ВІС 546

55

102

156

22,6

19,6

61

9,3

844

Безнома 21

55

96

88

23,2

8,6

58

7,5

853

Мариця 2

53

99

131

28,5

20,6

57

8,0

854

Крупинка 10/8

53

97

103

28,3

9,8

58

10,8

855

Крупинка 10/9

49

100

137

27,3

21,2

40

7,0

859

Ксікра 34

56

96

145

20,6

18,5

40

8,3

867

Рисорго 46

5

92

150

25,0

22,6

49

7,5

869

ВІС 908/2

58

99

121

29,0

11,5

60

8,1

870

ВІС 908/2

58

99

115

34,5

9,3

63

9,1

875

Рисорго 534/5

55

102

104

26,0

22,8

45

9,3

876

Ж 547

53

98

141

24,5

18,2

39

7,8

877

Кримбел 38/1

57

98

146

30,5

24,8

56

7,6

879

ВІС 414/1

58

98

125

23,2

14,2

54

7,2

887

ВІС 42/1

59

100

125

30,3

5,3

50

8,2

888

ВІС 908

57

98

140

25,6

13,8

67

9,2

894

ВІС 531

57

95

105

30,3

16,6

74

9,0

896

ВІС 28/1

57

95

124

20,0

18,6

45

9,0

899

ВІС 565

56

95

108

33,8

10,6

52

7,8

900

ВІС 568/2

50

97

142

30,2

16,3

52

7,0

902

ВІС 568

57

93

127

28,5

12,8

59

8,3

903

ВІС 568/1

50

94

140

25,5

17,5

48

7,0

909

ВІС 721

55

100

104

30,5

5,0

58

8,0

910

ВІС 718

57

102

117

29,8

14,8

52

7,5

914

Орбліза 182

57

94

136

24,5

18,3

57

8,0

915

Орбліза 152

57

101

119

29,8

18,2

43

6,5

916

Орбліза 153/1

57

95

107

27,2

0

51

9,5

917

Орбліза 153/2

55

98

101

25,5

14,0

64

7,5

918

Ж 544

55

99

121

23,2

17,8

59

7,0

919

Ранліза 292

55

99

105

30,2

15,5

46

8,7

920

ВІС 454

59

103

113

32,3

4,3

64

8,5

921

Желсера 322

56

99

94

30,2

8,3

60

8,5

923

Зерноградка 6

54

99

199

41,5

6,3

53,2

5,0

926

Кримка 7

57

100

140

28,8

28,7

54,0

9,8

933

КСІ 80

56

98

90

28,7

7,0

47,7

6,0

934

ВІС 502

58

99

96

31,6

2,0

62,0

7,1

935

ВІС 150/1

57

98

88

25,7

4,3

65

6,9

936

ВІС 733

57

99

107

30,0

12,0

63

6,4

937

Крупинка 7

56

92

112

30,0

6,3

64

5,2

939

Андгера 7

52

92

132

19,7

16,3

45

5,6


Довжина волоті

варіювала
у зразків самозапилених ліній від
19,7
см
(
Андгера 7
, Д
939
)
до 34,5
см
(
ВІС 908/2,
Д
870
).
Найкоротші волоті спостерігали у ВІС 28/1, Д 896
-
20 см, Ксікра 34, Д 859
-
20,6 см, ВІС 579, Д 758
-
20,6 см, Генічеське 209, Д 712
-
22,3 см
.
Всі інші зразки мали середню і довгу волоть
.

Така ознака, як вихід ніжки волоті з піхви верхнього листа
(
видима довжина
ніжки волоті
над пазухою
верхнього ластка
)
у
нових ліній була різною і залежала як від генотипу рослин, так і від агрометеорологічних умов року вегетації
.
Кращими зразками по цьому показнику були
:
Кримбел
(
Д 710
)
-
27,3 см, Людгера
(
Д761
)
-
28,3 см, Склочка
(
Д804
)
-
22,8 см, Рисорго 46
(
Д 828
)
-
23,6 см, ВІС 546
(
Д 843
)
-
19,6 см, Мариця 2
(
Д 853
) -
20,8 см, Крупинка 10/9 Д 855
)
-
21,2 см, Рисорго 534/5
(
Д
875
)
-
22,8 см, Кримбел 38/1
(
Д
877
)
-
24,8 см, Кримка 7
(
Д
926
)
-
28,7 см,
та ін
.
Більшість зразків

в звітному році
мали вихід ніжки 10
-
20
см, тобто
були середніми і довгими
.
Номерів з виходом ніжки менше 10 см була невелика кількість, чому сприяли в першу чергу погодні умови, тобто дощі, що пройшли на початку липня
(
перша декада
).
В цей час йшло
формува
ння

даного
показник
а
.

В звітному році

зернове сорго сформувало лист достатньої довжини
.
Практично у всіх зразків лист був довжиною 40 і більше см, при цьому і ширина листа бу
ла 5
-
8, а то і 9
см
.
Таким чином у зразків зернового сорго нашої селекції

достатньо висока фотосинтетична активність
(
зразки мають великий й дуже великий лист за довжиною і по ширині листової пластинки
-
широкий та дуже широкий
).

У цукрового сорго викидання волоті у більшості зразків

проходило на 59-64 день після сходів, тобто їх можна віднести до середньостиглих форм
.

За висотою рослини були у більшості випадків високоми
(
201-250 см
).
Найбільш високими

відмічені зразки
:
Просвіт
(
Д 1323
),
Цукрове 412/2
(
Д 1320
),
Новинка 3/1
(
Д 1238
),
Цукрове 13
(
Д1249
),
Силосне 153
(
Д1260
)
та ін
.
Їх висота складала

220-250 см
.

Довжина волоті силосного сорго змінювалась залежно від зразка з 20,6
(
Янтарь 2

-
Д 1253
)
до 32,3 см
(
Цукрове 415
-
Д 1229
).
Таким чином, практично всі зразки цукрового сорго за довжиною волоті слід віднести до середніх
.

Довгу волоть
-
більше 31 см мали зразки Новинка 3/1
(
Д 1238
),
Цукрове 415
(
Д 1229
),
Крисакор 8
(
Д 1247
).


Таблиця
4.6
-
Морфо-біологічна характеристика кращих

самозапилених ліній к
ормового
(
цукрового сорго
),
2009
р
.ділянки

Назва

лінії

Вегетаційний

період, днів

Висота головного стебла, см

Довжина волоті, см

Вихід волоті з піхви листка, см

Розміри листка, смсходи-викидання волоті

сходи-повна стиглість
.
довжина

ширина

1186

Крисакор 12/1

65

108

217

23,6

14,0

75

9,0

1191

Кримс
ь
ке солодке 30

65

103

227

18,3

20, 3

63

8,3

1195

Ко
р
мови
й 22

62

105

214

28,6

19,6

76

9,3

1203

Цукрове 14/4

61

106

220

25
,
6

21
,0

66

8,8

1207

Силосне 983

61

104

218

29,3

23,3

71

9,5

1211

Крисакор

66

113

193

22,6

0

60

8,5

1215

Кормови
й 229/1

65

102

207

24,3

22,0

54

10,0

1222

Цукрове 378/1

66

117

195

26,6

12,0

64

7,2

1224

Цукрове 383

65

116

186

24,3

1,3

72

7,1

1225

Крисакор

9/2

64

116

209

26,3

8,0

71

7,1

1227

Силосне 3

64

116

222

28,6

18,3

75

8,5

1229

Цукрове 415

58

104

220

32,3

10,0

65

6,3

1238

Новинка 3/1

66

107

251

32
,0

19,3

64

9,0

1243

Силосне 982

59

104

215

27,0

10,3

72

8,3

1247

Крисакор 8

65

112

209

31,3

9,0

75

8,6

1249

Цукрове 13

5
9

106

231

27,0

24,0

72

8,3

1253

Янтарь 2

53

103

181

20,6

1,6

58

9,3

1257

Пі
вденне

63

110

257

22,0

16,3

61

10,5

1260

Силосне 153

59

104

241

28,3

23,0

72

9,0

1312

Кримське солодке

65

106

225

23,7

16,3

76

8,0

1315

Пі
т
ательне 4

51

103

190

22,7

2,0

54

6,7

1320

Цукрове 412/2

59

102

237

22,3

21,3

53

7,3

1323

Просві
т 1

61

104

249

26,3

27,0

71

8,7


Листок за довжиною
,
у більшості зразків
,
був до 60
-70
см
-
тобто
середнім
для цукрового сорго
.
Те ж саме слід сказати і за ширину листка
:
він варію
вав у зразків від 7
до
10
см
.
Це значення для середнього листа
.
Найбільші розміри листа відмічені у
:
Крисакор 12/1
(
1186
) -
7
5 х
9,0
см
;
Си
лосне 983
(
1207
) -
71
х
9,5
см
;
Силосне 982
(
1243
)
-
72х 8,3 см
;
Крисакор
8
(
1247
)
-

75 х 8,6 см
;
Силосне 153
(
1260
)
-
72 х 9 см
.

Зразки суданської трави в поточному році різко відрізнялись по вегетаційному періоду
.
Викидання волоті, в зв’язку з високими температу
рами та нестачо
ю вологи
в перший період вегетації
у
більшості
зразків проходило дуже ра
но, на 45
-50 день після с
ходів
.
Так, лінія Багатоукісна
(
Д
1099
)
викинула во
лоть на 49
день, Фіолета
(
Д
1115
)
-
на 46
день, Ч
ародійка
(
Д
1095
)
на
48, а Бурліта
(
Д 1112
)
на 45
день після сходів
.
Їх віднесено до ранніх зразків по викиданню волоті
.
Зразки, у яких період сходи
-
викидання волоті

були 45-59 днів від
несено до ранньостиглої групи,
60-71 день
-
до середньостиглої
.
Відповідно і період сходи
-
повна стиглість зерна у цих зразків був більш довшим, в порівнянні з дуже ранніми зразками по викиданню волоті
.


Таблиця
4.7
-
Морфо-біологічна характеристика кращих

самозапилених лі
ній суданської трави, 2009
р
.ділянки

Назва

лінії

Вегетаційний

період, днів

Висота головного стебла, см

Довжина волоті, см

Вихід волоті з піхви листка, см

Розміри листка, смсходи-викидання волоті

сходи-повна стиглість
.
довжина

ширина

1095

Чарод
і
йка

48

90

243

50,0

22,3

72

5,1

1097

Фі
олета 108

46

89

225

43,3

30,3

57

4,3

1099

Богатоукі
сна

49

91

204

30,3

4,6

65

8,5

1104

Гослі
та

49

91

268

38,6

18,3

52

4,1

1106

Со
ковита
215

45

89

191

34,6

32,6

42

3,5

1112

Бурлі
та

45

87

198

41,6

17,3

38

6
,0

1115

Фі
олета

46

100

209

35,0

27,6

77

6,6

1121

Соковита
2/3

54

96

196

39,1

7,3

63

4,7

1144

Со
ковита
2/31

48

91

202

44,3

8,0

43

3,8

1157

Фі
олета 105

55

98

233

41,0

35,0

51

4,3

1166

Фі
олета 57

50

93

208

34,3

20,6

58

4,2


Висота рослин

на момент достигання зерна у ліній суданської трави варіювала від 1
91
см
(
Соковита 215
, Д 1
106
)
до 2
68
(
Госліта
, Д
1104
);
довжина волоті
-
від
34,3
см
(
Фіолета
57
, Д 1
166
)
до
50
(
Чародійка
, Д 1
095
).

Третій з гори листок на головному стеблі, в залежності від зразка, змінювався
по довжині
від
43
до
77 см, а ширина його
-
від 3,8 до 6
,6 см
.

Зразки, що виділилися за господарсько-цінним ознакам, вивчені по реакції на ЦЧС і комбінаційну здатність широко використовуються як сорти й батьківські компоненти
(
батьківські форми
)
в селекції на гетерозис
.

Лінії, що одержали позитивну оцінку будуть зберігатися й вивчатися в наступні роки
.


4.4
Розсадник стерильних ліній


Створення на основі ЦЧС, вивчення, збереження й розмноження стерильних аналогів і їхніх самозапилених ліній
-
закріплювачів стерильності є головне й основне завдання розплідника стерильних ліній
.

В цей розсадник переводяться

стерильні гібриди

найбільш перспективних самозапилених ліній, які по реакції на ЦЧС є закріплювачами стерильності
.
Шляхом насичуючих схрещувань і доборів на стерильність і бажаним ознакам створюються стерильні аналоги і до них

закріплювачі стерильності
.

Зразки висіваються
парами
(
сім’ями
).
Проводиться жорстоке бракування рослин на фертильність
.

У звітному році в розпліднику вивчалося 24 стерильних аналогів сорго й стільки ж до
них закріплювачів стерильності
:
у тому числі
-
зернового со
рго
-
20
ліній
, цукрово
го
-
2
, віничного
-
1 і суданської трави
-
1
.
Усього на
180
ділянках розміщалося
90
ро
дин
.

На початку цвітіння на ділянках стерильних аналогів відбирали 3-5 кращих типових стерильних рослин і ізолювали їх волоті відкритими пергаментними ізоляторами
.
Поряд, на ділянці закріплювача стерильності ізолювали

таку ж кількість волотей закритими ізоляторами
.
Через 3-4 дні, коли волоті зацвітають на 75-100% проводили запилення стерильного аналогу пилком закріплювача стерильності
.

Аналізуючи зразки за комплексом господарсько-цінних ознак і властивостей, встановлено, що відмінну оцінку одержали 35 родин, добру 44, задовільну 44
.
Всі позитивно оцінені родини будуть вивчатися, зберігатися і при необхідності розмножуватися в наступні роки
для використання
в гібридизації
.

По довжині вегетаційного періоду лінії
по
ділені на наступні групи
:

скоростиглих, до 95 днів8 родин

ранньостиглих, 96-100 днів 26
родин

середньоранніх, 101-105 днів
18

середньостиглих, 106-110 днів
8

середньопіз
дні
х, 111-120 днів
2

піз
ньостиглих
-

не було,
(
табл
.4.8
).


Таблиця
4.8
-
Морфо-біологічна оцінка стерильних аналогів і їх

самозапилених ліній
-
закріплювачів стерильності, 2009
р
.ділянки

Назва

Вегетаційний

період, днів

Висота головного стебла, см

Довжина волоті, см

Вихід волоті з піхви листка, см

Розміри листка, смсходи-викидання волоті

сход
и
-повна стиглість
.
довжина

ширина

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1810

ВІС 45С

67

112

103

28,0

14,6

60

7,0

1811

ВІС 45Ф

66

111

109

28,3

12,3

54

6,6

1886

Орана 50С

56

103

109

30,0

10,3

44

6,3

1887

Орана 50Ф

55

101

124

27,3

14,6

52

4,1

1826

Орана 63С

56

102

113

29,3

11,6

41

6,0

1827

Орана 63Ф

54

102

111

30,3

12,3

39

6,6

1870

Коричнева 11С

64

105

122

36,3

25,0

33

6,6

1871

Коричнева 11Ф

56

105

129

31,6

17,3

46

5,6

1834

Вальбура 64С

55

101

98

31,3

11,6

30

7,3

1835

Вальбура 64Ф

54

100

102

30,6

7,6

33

4,6

1842

Бурана 8С

57

100

113

30,6

15,3

28

6,3

1843

Бурана 8Ф

57

100

129

28,6

12,0

29

5,3

1856

Бурана 23С

65

108

143

32,6

11,6

45

5,0

1857

Бурана 23Ф

63

100

108

32,0

11,0

42

5,3

1904

Амазонка

С

59

99

84

31,0

9,6

32

5,3

1905


Амазонка Ф

59

99

72

21,6

7,3

33

5,0

1919

Перспектива

80Ф

54

100

102

29,3

13,3

38

4,0

1920

Перспектива 80С

58

100

108

28,6

15,6

33

5,3

1937

Іскра 2Ф

59

103

105

31,6

12,3

35

4,0

1938

Іскра 2С

60

103

101

29,0

12,3

36

5,0

1949

Скоростигла 70Ф

54

90

81

24,3

10,3

39

5,3

1954

Скоростигла 70С

52

97

82

31,3

13,0

42

6,3

1952

Скоростигла 90С

48

89

118

32,7

13,7

50

5,7

1953

Скоростигла 90Ф

54

90

130

37,0

12,0

54

4,7

1896

А 278

60

103

134

29,3

11,6

32

6,0

1897

Б 278

62

105

140

35,0

17,0

30

5,0

1958

Апіча С

54

97

93

33,3

5,6

46

6,8

1959

Апіча Ф

56

99

103

35,7

8,3

48

7,0

1816

Орана 60С

64

105

111

38,0

8,3

47

8,0

1817

Орана 60 Ф

63

103

106

31,3

11,3

56

7,0

1820

Орана 62 С

64

108

105

25,6

9,6

44

6,3

1821

Орана 62 Ф

64

108

108

34,0

10,6

50

7,3

1840

Орана 10 С

57

106

112

28,6

14,0

40

6,3

1841

Орана 10 Ф

59

108

122

31,0

16,0

38

6,3

1864

Бурана 24 С

53

97

132

30,3

10,6

40

6,6

1865

Бурана 24 Ф

53

97

123

29,3

4,0

43

5,3

1929

Антоціана 13 Ф

54

98

114

32,3

11,6

42

5,0

1930

Антоціана 23 С

54

101

109

28,3

11,0

46

5,0

1962

ГОС 11С

55

98

151

20,0

4,0

50

6,0

1967

ГОС 11Ф

55

98

158

19,7

9,3

48

6,3

1984

Віничне 18С

58

104

129

30,3

1,0

57

8,3

1979

Віничне 18Ф

58

104

142

36,3

1,3

59

7,3

1974

Сарваши С

67

110

216

25,7

11,0

65

8,0

1975

Сарваши Ф

67

110

217

20,7

8,0

56

7,3

1988

Полувека С

51

92

190

36,3

8,7

40

5,3

1989

ПолувекаФ

49

92

207

30,3

8,7

36

5,3


За висотою рослин
стерильні

аналоги зернового сорго і їх закріплювачі стерильності були середньорослими, довжина рослини складала у більшості зразків 100-132 см
;
у цукрового сорго 151-215 см
;
віничного
-
129-142 см
.

Всі зразки мали достатньо велику волоть
.
Такий показник як вихід ніжки волоті з піхви верхнього листка у стерильних аналогів змінювався від одного сантиметра до 25 залежно від біотипу лінії
.

По кожній родині проводилися наступні роботи, обліки й спостереження
:
спостереження за фазами розвитку рослин
;
беккросування стерильного аналога й інцухтування самозапилених ліній
-
закріплювачів стерильності під час цвітіння
;
у період дозрівання
-
біометричні виміри по основним кількісним ознакам
;
визначали ступінь стерильності
.
Збирали зразки стерильних аналогів і їхні закріплювачі стерильності вручну, посімейно
.

Спостерігаючи за стерильністю стерильних аналогів можна відзначити, що не завжди в зразків зберігається 100% стерильність
.
Фертильність цитоплазматично стерильних зразків сорго може збільшуватися з підвищенням

температури повітря під час цвітіння і зменшуватися з її зниженням, що спостерігалося по деяк
их стерильних аналогах
,
(
табл
.4.9
).

Так, наприклад, в 2004, вологому році практично всі стерильні аналоги мали 100-процентну стерильність
.
У посушливі 2005 та 2006 роках у деяких ліній стерильність знизилась, що пов'язане з високими температурами в період викидання волоті й цвітіння
.


Таблиця
4.9
-
Зміна відсотка стерильності у стерильних аналогів

зале
жно від погодних умов, 2004-2009
рр
.

Назва

стерильного

аналога

Роки вивчення


2004

(
вологий
)

2005

(
гостро посушливий
)

2006

(
гостро посушливий
)

2007

(
гостро посушливий
)

2008

(
гостро посушливий
)

2009

(
посушливий
)

ВІС 45С

100

100

96,3

100

80

100

Орана 10С

100

100

85,2

100

-

-

Коричнева 11С

100

79,6

82,4

100

100

100

Бурана 8С

70

82,5

100

100

78,8

91,8

Бурана 23С

100

66,7

100

100

100

100

ГОС 11С

-

100

63,8

100

100

100

Орана 63С

100

-

100

100

100

100

Бурана 24С

74

100

82,5

100

67,7

100

Амазонка С

100

100

100

100

100

100

Перспектива 80С

100

92,4

92,3

98

89,3

93,8

Іскра 2С

100

100

100

100

100

100

А
-
278

100

100

100

100

100

-

Антоціана 23

100

100

100

75

-

100

Скоростигла 90

100

100

100

100

100

100

Вальбура 64С

100

100

83,5

100

100

100

Орана 50С

100

100

100

100

100

100


Слід зазначити, що ряд стерильних аналогів по роках свою стерильність не змінювали, вони при будь-яких погодних умовах мали 100% стерильність волотей
.
Серед таких ліній можна відзначити
-
Скоростигла 90С, Орана 50С, Іскра 2С, А-278 і ін
.
Це результат ретельного багаторазового беккросування і створення якісного закріплювача стерильності
.
Погодні умови в період викидання волоті і цвітіння на ці лінії особливого впливу не робили
.
Цим можна пояснити високу сте
рильність в 2007,
2008
і 2009
ро
ках
, коли практично всі стерильні аналоги мали 100% стерильність
.
Це результат ретельного добору на стерильність в попередні посушливі роки
.

Всі стерильні аналоги й закріплювачі стерильності є селекційно цінним матеріалом, зберігаються, по необхідності розмножуються й включаються в селекційний процес на гетерозис
.


4.5
В
икористання
селекційних
зразків сорго


Селекційні
зразки
сорго різного напряму використання
, які планується використовувати в
подальшій
селекці
йній роботі
на гетерозис, необхідно вивчити по реакції на цитоплазматичну чоловічу стерильність і комбінаційну здатність
.
З цією метою в Проблемній НД лабораторії сорго щорічно проводяться схрещування нових перспективних самозапилених ліній зі стерильними аналогами
.
Як джерело ЦЧС

ми використовуємо створені раніше стерильні аналоги
:
Іскра 2С, Перспектива 80С, КСІ 15С, Бурана 8С та ін
.
Отримані на їхній основі гібриди на наступний рік висіваються в розпліднику продуктивності нових гібридів, де поряд з морфологічними ознаками, вивчається комбінаційна здатність і визначається відношення самозапилених ліній до реакції на ЦЧС
.
Щорічно до вивчення залучається нові самозапилені лінії сорго
.
Результати оцінки ліній по реакції на ЦЧС
за останні роки наведені
в таблиці
4.10


Таблиця
4.1
0
-
Оцінка зразків сорг
о по реакції на ЦЧС
(
2005
-
2009
рр
.
)

Відновлювані фертильності

Закріплювачі стерильності

Напіввідновлювачі

1

2

3

Зернове сорго

Крупинка 10, Крупинка 4, Рисорго 18, КСІ 534, Рання 327, Кримжел, ВІС 327, ВІС 937, КСІ 732, Таврида 5, Орбліза 77/1, ВІС 609, ВІС 198, КСІ 603, ВІС 935, ВІС 327
,
ВІС 5, Таврида 116, Любона, ВІС 531, Рисорго 90, Кримбел, Людмила 107, Воскова 90, Салгірка, Кремове 387, Таврида 6, Кримбел ранній, ВІС 232, Орбліза 150, КСІ 710, Кримбел 38, Максим, ВІС 201, Ятрань, КСІ 750, Луцола 5, Крагуна, Рисорго 90

КСІ 734/2, ВІС 531, Рисорго 54, ВИС 387, Кримчанка 98, Орана 10, Бурана 8, Орана 56, Орана 50, Бурана 23, Золотиста 65, ВІС 45, Скоростигла 90, Вальбура 64, КСІ 32, Коричнева 11, ВІС 614, КСІ 34, Кубліза 286, ВІС 680/1, Кубліза 8, Кримка 584, Екива 150, Вероніка 4, Кримка 4/2, Апіча, ВІС 932/1, ВІС 531, Перспектива 80, Іскра 2

КСІ 534/2, ВІС 109, ВІС 131, Рисорго 534, Орана 61, Оранжеве 60, Орана 64, Апіча 18, Скіфка, Перкруп 10, Кримрана, Волна 1, ВІС 801
, С
евкруп 10,

Разом
:
38

Разом
:
30

Разом
:
14

Цукрове сорго

Цукрове 153, Цукрове 39, Цукрове 407, Цукрове 422, Цукрове 35, Цукрове 33, Цукрове 423, Цукрове 413, Цукрове 350, Цукрове 347, Цукрове 996, Цукрове 991, Цукрове 366, Цукрове 359, Цукрове 42, Цукрове 24, Цукрове 350/1, Силосне 10/1, Силосне 3, Силосне 100, Силосне 101, Янтар 669/1, Безнома 33, Кормове 359, Кормове 95, Кормове 45, Кормове 979, Безнома 29, Янтар ранній, Солодке 50, Безнома 31, Крисакор 13, Кримське солодке, Кримське 15, Цукрове 9/5, Просвіт 1, Цукрове 9/2, Кормовий 220, Цукрове 100, Цукрове 372

Кормове 220, Янтар ранній 1, Корнаж 229, ГОС 11, Цукрове 96, Сарваши, Цукрове 982, Янтар 2, Силосне 153

Цукрове 354, Цукрове 14, Цукрове 11, Цукрове 404, Цукрове 396, Цукрове 102, Цукрове 4, Цукрове 70, Крисакор 81, Крисакор 10, Янтар 1, Кормове 229, Кримське 30/2, Силосне 3, Олігера 1, Цукрове 412/2, Харчове 4

Разом
:
40

Разом
:
9

Разом
:
17

Суданська трава

Фіолета, Сороколета, Соковита 2, Суднажа 238, Багатоукісна, Багатоукісна 423, Таврічеська 93, Соковита 2/6, Фіолета 9, Багатоукісна 313, Багатоукісна 906, Багатоукісна 56, Фіолета 105, Таврічеська 145, Сорокалета 6, Сухостебельна 282, Соковита 2/2

Соковита 2/6,

Напівстоліття


Разом
:
17

Разом
:
1

Разом
:
1

Усього
:
95

38

32


Лінії, що виявили себе, як відновлювачі фертильності, особливо з високою комбінаційною здатністю, можуть використатися як батьківські компоненти для селекції на гетерозис і як сорти
;
закріплювачі стерильності
-
включаються нами в розплідник стерильних ліній для створення за допомогою їх нових стерильних аналогів, які є материнськими компонентами у гібридів
.
Так, на сьогоднішній день створений новий стерильний аналог Апіча, який у розсаднику стерильних аналогів пройшов семиразове беккросування
.
На наступний рік планується його розмноження з подальшим включенням у гібридизацію з подальшим вивченням нових гібридів на його основі
.

Напіввідновлювачі
-
можна використовувати як для створення стерильних аналогів, так і для одержання відновлювачів фертильності
.

Гібриди, створені на основі нашого селекційного матеріалу є високопродуктивними як по врожаю зерна, так і по зеленій масі й представляють велику перспективу для випробування й впровадження у виробництво
.
Після попереднього й конкурсного випробувань кращі гібриди й сорти сорго різного напряму використання

передаються
до
Інститут
у е
кспертизи сортів рослин України для випробування й районування
.
За останні
шість
років включено до Державного
реєстру сортів рослин України 7
сортів і гібридів нашої селекції
(
Крупинка 10, Коричневе 11, Прогрес
, НАШ
, Любиме 80, Аграрний 5, Пам’яті Шепеля
)
і один сорт
-
спільної селекції з Луганським інститутом агропромислово
го виробництва
(
Анна
).

На 2010 рік готується до передачі на експертизу ще 2 сорти
:
суданської трави Чародійка і віничного сорго Скіфське
(
Українське 30
);
і один гібрид
цукрового сорго Бурана 24Сх Кримське
.

У цілому, за час роботи проблемної НІ лабораторії сорго
(
з 1987 року
)
районовано й занес
ено до Реєстру сортів України 18
сортів і гібридів сорго різного напряму використання
.

Таким чином, створення, розмноження й збереження колекційних зразків сорго різного напряму використання є важливим державним завданням
.
На їхній основі створюються нові самозапилені лінії і стерильні аналоги, а надалі продуктивні сорти й гетерозисні гібриди, які впроваджуються у виробництво з метою поліпшення кормової й продовольчої бази
.

5.
Проведення попереднього та конкурсного

випробування сортів і гібридів сорго


Вся селекційна робота з гібридного сорго в нашій державі побудована на використанні ЦЧС

для одержання високо гетерозисних гібридів
.

Метою
цієї
роботи є виведення нових високопродуктивних сортів та створення високогетерозисних гібридів, які можна використовувати в сільськогосподарському виробництві
.
Для всебічної оцінки, визначення їхньої потенційної продуктивності й конкурентноздібності, морфо-біологічних, господарських ознак і властивостей, щорічно проводиться попереднє випробування сорго-суданкових гібридів, сортів суданської трави, сортів і гібридів цукрового, круп'яного
в
іничного
сорго й конкурсного випробування
гібридів
зернового сорго
.


5
.1

Попереднє випробування сорго-суданкових гібридів

і суданської трави


В цей розсадник переводяться найбільш продуктивні і цінні по ряду господарських ознак гібриди, які виділились в попередніх розсадниках
.

У звітному році в розпліднику вивчалося 15
сорго-суданковых
гібридів
.
Окремо було включено у випробування 6 сортів і ліній суданської трави
-
батьківських компонентів гібридів і 4 стерильні аналоги
-
материнських форм для створення сорго-суданковых гібридів
.
Для порівняльної оцінки в вивчення було залучено 1 гібрид і 2 сорти цукрового сорго
.

Як стандарт для гібридів був районований гібрид нашої селекції Ювілей 50
(
Бурана

х Фіолета
),
а для сортів
-
суданська трава Фіолета
.

Не дивлячись на складні погодні умови, що склалися в поточному році, за період вегетації у випробуванні було зібрано 3 укоси і по врожаю зеленої маси вони різко відрізнялися
.
Продуктивні
опади
за весняний період спостерігалися тільки в кінці
травня
.
Сполучення їх з високими температурами
дали можлив
ість
отримати дружні сходи сорго-суданковых гібридів і суданської трави
.
Таким чином, на момент першого
укосу гібриди і сорти змогли сформувати досить великий урожай зеленої маси
.
Відростання отави другого укосу
проходило
в жорстоких погодних умовах
;
в грунті були залишки вологи, яка накопичилась за рахунок
опадів початку липня
(
випало 63
мм
),
що дало можливість сформува
ти середній урожай зеленої маси, а третій укіс наростав при високих температурах, а вологи практично не було
.
Такі умови вплинули на урожай третього укосу,
рослини не змогли сформувати високий урожай зеленої маси
.

Перший укіс проводили 9 липня, тобто на 45-50 день після сходів
.

В
исота рослин в цей період була
достатньо
великою
:
у
сорго-суданковых
гібридів вон
а варіювала від 84
(
Коричнева

11С
х Сорокалета
)
до 134 см
(
Корич
нева
11С
х Фіолета
).
Серед сортів суданської трави найбільш високими були сорти Соковита
(
148 см
)
і Таврійська 94
(
142 см
).
Стерильні аналоги мали висоту рослин тільки до 90
см
.
Цукрове сорго

теж не досягло від
мітки
100

см у висоту
.

Через високі температури, які сприяли швидкому проходженню фенофаз розвитку
сорго-суданковых
гібридів, другий укіс провели через 28 днів від початку відростання отави
-
6 серпня
.
Висота рослин на момент другого укосу в більшості сортів і гібридів зафіксована на 10-30 см вище першого і змінювалася від 67 до 165
см
.
Слід зазначити, що практично всі зразки, які вивчалися, подолали
стосантиметровый
бар'єр, окрім стерильних аналогів
(
81-96

см
),
одного
сорго-суданкового
гібрида Коричнева

11С
х Кримчанка
100
(
97 см
),
а та
кож само
запиленої лінії суданської трави

Фіолета
-
97
см
.

Третій укіс зб
ирали на 50 день, після другого
-
25 вересня, на що також вплинули умови зростання
.
За період
між
друг
им
до трет
ім
укос
ом
не спостерігались опади і температура повітря була дуже високою, що
вплинуло на ріст сортів і гібої
дів
.
На момент третього укосу висота рослин складала у гібри
дів тільки
97-150 см
:
Орана
10С
х Фіолета
(
150 см
),
Іс
кр
а 2С х Сорокалета
(
149 см
).
У сортів суданської трави вона змінювалася від 97,0 см
(
Фіолета
)
до 150 см
(
Соковита 2
).

У випробуванні вивчалася кущуватість рослин
.
Від цього показника в сполученні з висотою рослин безпосередньо залежить врожайність зеленої маси зразків трав'янистого сорго
.


Таблиця 5
.1
-
Висота рослин і кущ
истість

сорго-суданков
и
х

гібридів і суданської трави, 2009 р
.

Назва

Висота рослин, см

Кущ
истість
, шт


1

укіс

2

укіс

3

укіс

1

укіс

2

укіс

3

укіс

Сорго-суданков
і
гібриди

Буран
а


х Фіолета
(
Ювілей 50
)
ст-т

125

156

141

2,8

6,3

12,2

Коричнева
11С
х Фіолета


134

149

136

2,4

5,8

10,6

Іскра

х Фіолета

105
.2

145

134

2,2

4,8

10,5

Перспектива
80Сх
Фіолета

109

126

140

1,8

5,0

9,0

ГОС
11С
х Фіолета

119

134

146

2,7

3,6

5,7

Бурана

24С
х Фіолета

125

136

137

3,3

4,9

9,0

Орана
10С
х Фіолета

106

133

150

2,7

4,2

9,1

Фіолета

128

165

148

2,9

3,8

10,7

Сорокалета

130

164

143

2,7

5,8

9,4

Коричнева
11С
х Сорокалета

84

130

128

2,6

4,6

9,3

Іскра

х Сорокалета

101

131

149

1,6

3,8

4,8

Бурана

24С
х Сорокалета

125

138

137

2,4

3,6

11,5

Коричнева

11С
х Соковита 2

98

134

129

2,1

3,9

11,4

Бурана


х Соковита 2
(
Ювілейний 75
)

97

125

130

2,3

5,8

8,4

Орана
10С
Соковита 2

95

124

114

1,6

4,6

9,7

ГОС
11С
х Соковита 2
(
Сочностебельний 3
)

114

126

125

2,9

4,0

10,0

Соковита 2

96

114

132

1,7

4,4

5,7

Іскра

х Кримське 15
(
Аграрний 5
)

84

97

126

1,6

3,6

6,5

Кримське 15

96

67

121

1,4

3,9

4,2

Пам'яті Шепеля

78

110

105

2,2

4,2

4,7

Кримчанка
100

95

146

129

1,8

5,4

8,1

Коричнева

11С
х Кримчан
ка
100

102

97

97

1,9

4,2

8,1

Іскра


78

92

86

1,5

3,9

4,1

Орана
10С

85

90

92

1,5

4,7

7,9

Бурана90

81

83

1,9

4,2

5,7

Перспектива
80С

87

96

97

1,9

3,9

4,1

Сорти суданської трави

Фіолета
-
ст
.

102

97

97

1,5

4,3

6,5

Сорокалета

119

137

114

2,0

3,1

7,1

Чародійка

109

133

124

2,8

4,8

9,5

Таврійська 94

142

149

162

3,0

6,4

11,3

Соковита 2

148

138

150

3,8

3,9

9,7

Кримчанка
100

109

136

130

2,8

4,0

11,6


Кущ
истість

сортів і гібридів, що досліджувались,
на момент першого укосу склала
1,5
-
3,8 стебла на одну рослину
.
На момент
друго
го укосу

цей показник був значно вищий в порівнянні з першим

у
всіх зразків
.
Найвищу кущ
истість забеспечили
гібриди
:
Бурана


х Фіолета
(
6,3 стебел на одну росли
ну
),
Бурана


х
Соковита 2
- (
5,8 шт
),
Коричнева

11С
х Фіолета
(
5,8 шт
).
Слід зазначити, що цей показник на момент третього укосу був вищий друго
го, а по деяких зразках вон
підня
вся
в 1,5-2 рази
.
Наприклад, гібрид Коріч
нева

11С
х Фіолета

в другому укосі забезпечив кущ
истість
5,8 стебел на одну рослину, то в третьому укосі вона виросла до 10,6 стебел
.

Стерильні лінії

показали низьку кущ
истість
порівняно з гібридами, лініями і сортами

як в першому, так і в наступних укосах
.
У першому укосі кущ
истість
їх була 1,5-1,9, в другому 3,9-4,7 і на момент третього
-
4,1-7,9 стебел на одну рослину
.

Слід зазначити, що не дивлячись на високу кущ
истість

сорго-суданков
и
х
гібридів і сортів суданської трави, висота рослин була незначною, що надалі вплинуло на врожайність зеленої маси по укосах і в цілому за три укоси
.

Якість зеленої маси більшою мірою визначається вмістом листя в загальній масі
.
Цей показник серед
сорго-суданковых
гібридів склав при першому укосі 30,5-46% при другому
-
29-55% і при третьому
-
21-43%
;
а серед сортів суданської трави відповідно
-
28-53, 27-40 і 18-34%
.
В
поточному році, вміст стебел в загальній зеленій масі змінювався залежно від укосів
-
найниж
чим він був
при першому укосі і найвищ
им

-
при третьому
.
Це пояснюється збільшенням кущ
истості
залежно від укосу
.
Кращими за змістом листя в першому укосі серед сортів суданської трави були
:
Таврійська 94
(
53%
)
і Соковита 2
(
42%
).
Серед
сорго-суданковых
гібридів найбільший вміст лист
я в зеленій масі був в Коричнева

11С
х Сорокалета
(
46%
),
Орана
10С
х Фіолета
(
43%
),
(
табл
.5.2
).

У другому укосі вміст листя в структурі урожаю найвищим було у гібридів

Орана
10С
х Соковита 2, Ко
ричнева

11С
х Соковита 2, Перспектива
80С
х Фіолета
.
Серед сортів суданської трави найбільший показник змісту листя в структурі зеленої маси був у Таврійська 94
-
40% і Фіолета
-
теж 40%
.


Таблиця 5
.2
-
Структура урожаю
сорго-суданковых
гібридів

і су
данської трави

%
, 2009
р
.

Назва

1 укіс

2 укіс

3 укіс


листя

стебла

листя

стебла

листя

стебла

Сорго-суданков
і
гібриди

Бурана


х Фіолета
(
Ювілей 50
)
ст-т

30,5

69,5

35

65

21

78

Коричнева
11С
х Фіолета

35

65

35

65

36,5

63,5

Іскра

х Фіолета

39

61

38

62

22

78

Перспектива
80Сх
Фіолета

38

62

44

56

27

73

ГОС
11С
х Фіолета

40

60

35

65

36

64

Бурана

24С
х Фіолета

30

70

40

60

36

64

Орана
10С
х Фіолета

43

57

30

70

38

62

Фіолета

39

61

27

73

21

79

Сорокалета

31

69

30

70

29

71

Коричнева
11С
х Сорокалета

46

54

29

71

29

71

Іскра

х Сорокалета

33

67

40

60

25

75

Бурана

24С
х Сорокалета

33

67

44

56

38

62

Коричнева

11С
х Соковита 2

44

56

50

50

42

58

Бурана


х Соковита 2
(
Ювілейний 75
)

40

60

39

61

35

65

Орана
10С
х Соковита 2

41

59

55

45

43

57

ГОС
11С
х Соковита 2
(
Сочностебельний 3
)

46

54

40

60

31

69

Соковита 2

43

57

48

52

26

74

Іскра

х Кримське 15
(
Аграрний 5
)

51

49

30

70

30

70

Кримське 15

38

62

38,4

61,6

19

81

Пам'яті Шепеля

48

52

25

75

22

77

Кримчанка
100

37

63

40

60

70

30

Коричнева

11С
х Кр
имчанка
100

43

57

30

70

20

80

Іскра


55

45

53

47

20

80

Орана
10С

45

55

48

52

25

75

Бурана42

58

45

55

27

73

Перспектива
80С

50

50

55

45

44

56

Суданська трава

Фіолета
-
ст
.

30

70

38

62

30

70

Сорокалета

28

72

30

70

32

68

Чародійка

36

64

35

65

34

66

Таврійська 94

53

47

40

60

31

69

Соковита 2

42

58

37

63

29

71

Кримчан
ка
100

25

75

27

73

18

82


Аналіз структури урожаю третього укосу показав, що серед
сорго-суданковых
гібридів
найбільш високий вміст листя відмічений у гібридів

Орана
10С
х Соковита 2
-
43%, Коричневе
11С
х Соковита 2
-
42%
;
у сортів
-

Чародійка

-
34%, Сорокалета
-
32
%
і Фіолета

-
30
%.

Погодні умови 2009 року істотно вплинули на врожайність зеленої маси як сорго-суданковых гібридів
, так і сортів суданської трави
-
вдалося зібрати
порівняно
великий урожай зеленої маси за 3 укоси
.

Врожайність
сорго-суданковых
гібридів на момент першого укосу доходила до 21
,9 т
/га, найбільшу врожайність зеленої маси показали Іскра

х Фіо
лета
(
21,9

т/га
),
Коричнева

1
1
С
х Фіолета
(
21,5 т
/га
).
Стандарт
-
гібрид Юві
лей 50 показав врожайність 21,1 т/га
.
Всі сортозразки
серед сорго-суданковых гібридів по цьому показнику були на рівні стандарту або мали ймовірно меншу врожайність зеленої маси
.
Серед сортів суданської трави цей важливий показник змінювався від 9
,7 до 19,5 т
/га
.
Найбільшу врожайність показали сорти Таврійська 94
(
19
,3

т/га
)
і Чародійка
(
19
,5

т
/га
),
(
табл
.5.3
).

Врожайність др
угого укосу була нижчою
або на рівні першого по всіх зразках, тільки в де яких це перевищення було не значним
.
Так в другому укосі врожайність зеленої маси у
сорго-суданковых
гібридів варіювала

від 12
,
2
(
Коричнева

11с
х Кримчан
ка
100
)
до 19
,3 т
/га
(
Буран
а

24С
х Фіолета
),
а у сортів суданської трави
-
від 15
,
5
(
Соковита 2
)
до 17
,1 т
/га
(
Фіолета
).
Вірогідного перевищення зразків над стандартами не спостерігалося
.
Всі вони були в межах помилки досліду
.

Якщо аналізувати врожайність зеленої маси в третьому укосі, то слід зазначити, що як у гібридів, так і у сортів вона була нижча за другий укіс
.
Кращі показники були тільки у стандарту Фіолета
(
12
,8
т/га
)
і сорта Чародійка
(
12,0 т
/га
).
Серед
сорго-суданковых
гібридів слід виділити комбінації Коричнева
11С
х Фіолета
(
14,1 т/га
),
Іскра

х Фіолета
(
13,5 т/га
)
і Бурана
24С
х Сорокалета
(
13,7 т/га
).

В сумі за три укоси вірогідного перевищення над стандартом, районованим
сорго-суданковым
гібридом Ювілей 50
(
Бурана

х Фіолета
)
серед гібридів, що вивчалися в звітному році
,
не спостерігалося
.


Таблиця 5
.4
-
Продуктивність

сорго-суданков
и
х
гібридів і сортів

суданської трави в попередньому випробуванні, 2009 р
.

Назва

Врожайність зеленої маси, т
/га

Відхилення від стандарту

Врожайність сіна за 3 укоси
, т/га


1

укіс

2

укіс

3

укіс

за 3 укоси

т
/га

%


Сорго-суданкові
гібриди

Бурана


х Фіолета
(
Ювілей 50
)
ст-т

21
,1

13
,
3

12
,
5

46
,
9

-

-

14
,
4

Коричнева
11С
х Фіолета

21
,5

15
,
8

14
,
1

51
,
4

+4
,
5

9
,
7

16
,3

Іскра

х Фіолета

21
,9

15
,
3

13
,
5

50
,
6

+3
,
7

7
,
9

14
,2

Перспектива
80Сх
Фіолета

15
,3

13
,
0

11
,
1

39,4

-7,5

10
,
6

12
,1

ГОС
11С
х Фіолета

15
,9

16
,
5

8
,
2

40
,6

-6
,
3

13
,
5

10
,0

Бурана

24С
х Фіолета

20
,7

19
,
4

11
,
1

51
,2

+4
,3

9
,
1

15
,0

Орана
10С
х Фіолета

17
,
7

14
,
8

12
,
7

45
,2

-1
,7

3
,
6

13
,0

Фіолета


14
,2

16
,
5

12
,7

43
,
4

-3
,
4

7,3

12
,0

Сорокалета


16
,4

20
,7

11
,8

48
,9

+1
,
9

4
,
2

14
,3

Коричнева
11С
х Сорокалета

16
,3

16
,
5

10
,7

43
,5

-3
,
4

7
,
3

12
,0

Іскра

х Сорокалета

18
,4

16
,
8

9
,
2

44
,
4

-2
,
4

5
,
2

11
,5

Бурана

24С
х Сорокалета

20
,4

20
,
5

13
,
7

51
,6

+4
,
4

9
,
4

14
,5

Ко
ричнева

11С
х Соковита 2

18
,7

22
,
2

12
,
5

53
,
4

+6
,6

14
,
0

14
,0

Бурана


х Соковита 2
(
Ювілейний 75
)

21
,
1

17
,
6

12
,
3

51
,
0

+4
,
1

8
,
8

13
,2

Орана
10С
Соковита 2

17
,5

14
,
6

10
,
3

42
,
4

-4
,
4

9
,
5

12
,0

ГОС
11С
х Соковита 2
(
Сочностебельний 3
)

1
6,0

16
,
3

9
,
2

41
,5

-5
,
4

11
,
6

13
,3

Соковита 2


13
,3

13
,
5

8
,
7

35
,
5

-11
,
3

24
,
1

9
,1

Іскра

х Кримське 15
(
Аграрний 5
)

16
,2

11
,7

8
,
0

35
,
9

-10
,
9

23
,
3

9
,
8

Кримське 15

18
,5

7
,5

5
,
2,

31
,
2

-15
,
6

33
,
4

8
,8

Пам'яті Шепеля

13
,4

18
,2

11
,
9

43
,6

-3
,
3

7
,
1

12
,
4

Кримчанка
100

13
,1

12
,7

9
,2

34
,
9

-12
,
0

25
,
6

9
,9

Коричнева

11С
х Кримчанка
100


16
,5

12
,2

9
,
2

38
,
0

-8
,
9

19
,
0

10
,
8

Материнські форми ♀

Іскра


1
4,0

8
,
5

6
,7

29
,
1

-17
,
7

37
,
8

8
,
0

Орана
10С

11
,4

7
,
0

6
,
7

27
,
8

-19
,
0

40
,
6

7
,6

Бурана13
,7

17
,5

5
,
1

36
,3

-10
,
6

22
,
7

10
,
8

Перспектива
80С

13
,1

12
,0

7
,7

32
,4

-14
,
1

30
,
1

9
,
7

НІР
05, т
/га

5
,83

4
,
4
4

2
,
3
7

9
,
2
4
Суданська трава

Фіолета
-
ст
.

14
,4

17
,1

12
,
8

44
,3

-

-

13
,
8

Сорокалета

16
,5

11
,5

6
,
4

34
,5

-9
,
8

22
,
2

10
,1

Чародійка

19
,5

16
,3

12
,
0

47
,7

+3
,
4

7
,
7

14
,6

Таврійська 94

19
,3

12
,
5

11
,
8

43
,7

-6
,
5

1
,
5

13
,
1

Соковита 2

9
,8

13
,
3

5
,
8

28
,
9

-15
,4

34
,
7

8
,
7

Кримчанка
100

12
,4

12
,
3

9
,
9

34
,
6

-9
,
7

21
,
8

9
,8

НІР
05, т
/га

3
,51

4
,01

3
,
0
9

5
,42

В
цілому у
рожайність зеленої маси за три укоси була на рівні стандарту, чи нижче за нього і значно варіювала
:
у
сорго-суданковых
гібридів від 38
,0
(
Коричнева

11С
х Кримчан
ка 100
)
до 51,4 т/га
(
Коричнева

11С
х Фіолета
);
у сортів
-
від 28,4
(
Соковита 2
)
до 47
,7 т
/га
(
Чародійка
).
Серед
сорго-судаковых
гібридів слід в
ідмітити

новий гібрид Коричнева

11С
х Фіолета, який показав

врожайність зеленої маси в сумі за три укоси 51
,4 т
/га і перевищив стандарт на 4
,5 т
/га
,
або на 9,7%
.

Материнські форми
-
стерильні аналоги зернового сорго, що використовувались для створення сорго-суданкових гібридів
,
забез
печили врожайність зеленої маси як по укосам, так і в цілому за три укоси на порядок меньше за гібридів з їх участю
.

Зразки цукрового сорго
(
Аграрний 5, Кримське 15 і Пам
'
яті Шепеля
),
які вивчалися з метою використання зеленої маси з підкосами забе
з
печили врожайність 31,2
-
43,6 т/га
.
Кращий результат був у нового сорту Пам
'
яті Шепеля
-
43,6 т/га, ща дає можливість сміло використовувати даний сорт для вирощування не тільки для використання на силос, але й на зелений корм
.

При визначенні врожайності сіна за
три
укоси серед сорго-суданкових гібридів п
еревищил
и

стандарт тільки
дві
комбінації
-
Коричнева 11С х Фіолета
і Бурана 24С х Фіолета
.
Урожайність повітряно-сухої маси у
цих гібридів

склала
16,3 і 15,0 т/га відповідно
в порівнянні зі стандартом
-

14,4 т
/га
.
На рівні стандарту були сортозразки Іскра 2С х Фіолета і Коричнева 11С х Соковита 2
.
Серед сортів суданської трави по врожайності сіна перевищили районований сорт
Фіолета
(
13,8 т
/га
)
тільки Чародійка
(
14,6 т/та
).

В результаті вивчення нових сортів суданської трави

і сорго-суданкових гібридів
виділені

сорт Чародійка з урожайн
і
стю за три укоси 47,7 т /а зеленої маси і сухої речовини 14,6 т/га

і гібрид Коричнева 11С х Фіолета
-
51,4 і 16,3 т/га відповідно
.

За результатами випробувань 2009
року слід зазначити, що сорго-суданкові гібриди в таких
різноманітних погодних
умовах змогли показати свою потенційну врожайність
.
За
три

укоси вона була в межах
38,0

-

51,4

тон
з гектара
.

Сорт Чародійка після три
річного випробування буде переданий
в
Державну службу з охорони прав на сорти росли для експертизи з подальшим районуванням і використанням в виробництві
.

5.2
Попереднє випробування цукрового сорго


Цукровому сорго в останній час приділяється багато уваги
:
зелена маса, силос, біоетанол
.
Це альтернативна культура цукровому буряку
.

У випробуванні вивчалося 5 гібридів і 3 лінії цукрового сорго пізньостиглої групи
;
8 гібридів і 10 ліній
-
середньостиглої групи
.
Д
ля порівняння
були висіяні
5 стерильних ліній

-
материнські форми гібридів
і 2 гібриди кукурудзи
.
За стандарт прийнятий сорт цукрового сорго наший селекції Кримське 15
.

Всі зразки середньостиглої
групи
, що вивчаються, в звітному році досягли повної стиглості,
а
на гібридах
пізньостиглого сроку

дозрівння
рослини навіть

не змогли сформувати зерно воскової стиглості
.
Це
пов'язане з метеорологічними умовами даного року
.
Нестача вологи в другій половині вегетеції не дала змоги сформувати повноцінне зерно
.
Окремі рослини цвіли до жовтня, тобто до моменту збору силосної маси
.

У пізньостиглій групі
періоду схо
ди
-
викидання волоті
найменшим був у
сорту
Пам
'
яті Шепеля
(
57 днів
)
і найбільш дов
гий у гібриду
Корич
нева
11С х Кримське 15
(
91 день
).
Період схо
ди
-
повна стиглість
у сортів і гібридів цукрового сорго пізньостиглої групи варіював від 100 днів
-
гібрид Пам
'
яті Шепеля до 126 днів
-
Іскра 2С х Кримське 15
(
табл
.5.5
).

У гібридів і сортів цукрового сорго середньостиглої групи періоди сходи-викидання волоті і сходи-повна стиглість були на 5-15 днів коротше, ніж в пізньостиглій групі
.
У них період сходи-викидання волоті варіював від 52 до 69 днів і щонайдовшим був у зразків Пам'яті Шепеля
(
61 днів
),
Кормовий 220
(
69 днів
),
Цукрове 100
(
61 днів
)
і ін
.
Найкороткий період сходи-повна стиглість був у сортів і гібридів
:
Янтар ранній
(
97 днів
),
Янтар 2
(
93 дні
).

Таблиця 5
.5
-
Морфо-б
іологічна
характеристика сортів

і гібридів цукрового сорго, 2009 р
.

Назва сорту

або гібрид
у

Вегетаційний період, днів

Висота рослин, см

Довжина
волоті
, см

Вихід ніжки
волоті з рострубу листка
, см

Лист, см


сх
о
д
и
-
викидання волоті

сход
и
-
повна стиглість
довжина

ши-рина

1

2

3

4

5

6

7

8

Пізньостиглі сорти і гібриди

Кримське 15


68

110

216
,
3

23
,
0

30
,
0

69
,
7

10
,
7

Пам'яті Шепеля

57

100

231
,
7

29
,
0

20
,
7

79
,
0

9
,
2

Іскра

х Кримське 15

89

126

222
,
0

21
,
7

13
,
1

69
,
0

8
,
0

Крорічнева

11С
х Кримське 15

91

124

214
,
0

21
,
0

20
,
3

69
,0

7
,
7

Бурана


х Кримське
15

75

125

207
,
0

25
,
3

22
,
2

62
,
3

7
,
3

Бурана

24С
х Кримське 15

70

120

208
,
0

22
,
0

20
,
7

69
,
0

7
,
3

Перспектива
80С
х Кримське 15

72

119

210
,
7

18
,
0

16
,
0

61
,
3

8
,
0

Мутант 42

62

105

221
,
3

21
,
7

41
,
3

76
,
3

9
,
0

Середньостиглі сорти і гібриди

Кримське 15
-

ст-т

58

107

212
,
7

25
,
0

27
,
0

68
,
0

9
,
8

Іскра

х Кримське 15

76

115

195
,
6

21
,
3

25
,
3

68
,
3

8
,
3

Пам'яті Шепеля


61

101

215
,
0

25
,
7

33
,
0

76
,
7

9
,
0

Бурана

24С
х
Пам'яті Шепеля

54

100

216
,
7

25
,
3

46
,
0

71
,
0

7
,
7

Бурана


х
Пам'яті Шепеля

56

101

209
,
3

30,7

66
,
3

69
,
7

8
,
7

Коричневе
11С
х
Пам'яті Шепеля

56

100

220
,
7

29
,
7

59
,
0

81
,
3

8
,
5

Золот
ава

65С
х
Пам'яті Шепеля

54

104

228
,
3

29
,
0

54
,
0

80
,
0

9
,
2

Перспектива
80С
х
Пам'яті Шепеля

56

96

218
,
3

28
,
3

54
,
3

73
,
0

8
,
3

Орана
10С
х
Пам'яті Шепеля

57

97

187
,
3

22
,
0

38
,
7

72
,
3

6
,
7

Силосне 153


58

98

221
,
3

19
,
7

24
,
5

51
,
3

6
,
8

Золот
ава

65с
х Силосне 153

58

102

179
,
7

27
,
0

43
,
0

67
,
7

8,3

Орана
10С
х Си
лосне
153

52

102

224,3

30,3

30,7

75,7

9,8

Цукрове 9/5

59

103

243,0

27,7

27,3

75,0

9,0

Цукрове 100

61

110

218,0

26,7

16,0

69,7

8,5

Цукрове 372

58

101

245,7

26,7

38,3

56,3

6,5

Кормовий 220

69

107

244,5

23,0

33,3

58,7

7,0

Янтар 2

57

93

208,3

29,7

34,3

65,7

9,3

Янтар ранній

55

97

214,7

23,3

49,7

75,0

9,2

Цукрове 350/3

56

99

247,3

20,3

24,7

66,7

8,3

Солодкий 44

57

100

253,3

22,7

20,7

61,7

9,0

Стерильні аналоги

Іскра


55

96

131,0

23,7

36,0

51,3

8,0

Орана
10С

52

98

136,7

24,7

42,0

68,3

9,0

Бурана


51

96

130,7

24,0

26,8

52,7

6,3

Перспектива
80С

57

97

140,1

22,3

39,7

52,3

6,3

Коричнева
11С

55

97

130,0

18,7

43,7

66,7

7,0


Погодні умови вегетаційного періоду істотно
вплинули
на висоту рослин, а значить і на продуктивність зеленої маси сортів і гібридів цукрового сорго
.
Висота рослин в пізньостиглої групи

перевищила двометрову відмітку і варі
ювала від 207 см
(
Бурана


х Кримське 15
)
до 222 см
(
Іскра

х Кримсь
ке 15
).
У середньостиглій групі
не всі зразки досягли двох метрів
.
Найбільш високорослими в цій групі були
-
Цукрове 9/5
(
243 см
),
Цукрове 372
(
246 см
),
Кормовий 220
(
244
см
).

Кормові достоїнства цукрового сорго вважаються
кращими
, якщо в структурі урожаю буде підвищений вміст зерна
.
Не дивлячись на те, що формування і розвиток
волотей
цукрового сорго відбувалися при високих температурах, всі сорти і гібриди сформували
волоті
, і на них зав'язалося зерно
, але не у всіх воно достигло повної стиглості
.

По довжині
волоті сорти
і гібриди цукрового сорго пізньостиглої групи віднесли
до групи з
малою
(
15-20 см
)
і середньою
волоттю
(
20-30 см
).
Сама
довга
волоть була у Пам'яті Шепеля
(
29 см
)
і Кримське 15
(
22 см
).
У
середньостиглої групи
волоть
була довша на 3-8 см,
ніж
у пізньостиглої
.
Зразки цукрового сорго середньостиглої групи, що вивча
лися
, по довжині
волоті
віднесли
до групи
з середньою
волоттю
(
20-30 см
)
і довгою
довгою
(
30-40 см
)
і варіювала
вона
від 19,7 см
(
Силосне 153
)
до 34,3 см
(
Коричн
ев
а
11С х
Пам'яті Шепеля
.
Найбільш довга
волоть
відмічена у Бур
ан
а
8С х
Пам'яті Шепеля
(
30,7 см
),
Ор
ана
10С х Силосне 153
(
30,3 см
).

Для продуктивної фотосинтетичної діяльності рослин важливий такий показник, як розмір листа
.
По довжині листа всі зразки, що вивча
лися
, віднесли як рослини з коротким
(
45-60 см
),
середнім
(
61-75 см
)
і довгим
листком
(
76-90 см
).
В цілому довжина листа у сортів і гібридів цукрового сорго

змінювалась
від 51,3 см
(
Силосне 153
)
до 81,3 см
(
Коричн
е
в
а
11С х
Пам'яті Шепеля
).

По ширині листа сортиі гібриди цукрового сорго відн
осились

до
рослини
як
з вузьким листом
(
5,0-7,5 см
),

так і з
середнім
(
7,6-10 см
).
Найбільш широкий лист
був
у зразків Кримське 15
(
9,8 см
),
Орана
10С
х Силосне 153
(
9,8 см
),
Янтар 2
(
9,3 см
),
і ін
.

Аналізуючи врожайність зеленої маси цукрового сорго, слід зазначити, що, не дивлячись на відсутність запасів вологи в грунті і опадів в період вегетації
, о
собливо в другий період вегетації
,
деякі гібриди і сорти сформували достатньо високий урожай силосної маси
.
Так, у пізньостиглої групи збір зеленої маси варіював від 30 т/га
(
Мутант 42
)
до 110,7 т/га
(
Іскра

х Кримське 15
),
у середньостиглої групи
-
від 30 т/га
(
Орана
10С
х
Пам'яті Шепеля
)
до 43,3 т/га
(
Коричневе
11С
х
Пам'яті Шепеля
),
(
табл
.5.6
)

Серед гібридів
пізньостиглої групи всі
зразки
цукрового сорго перевищили стандарт сорт Кримське 15 на 26-61%
.


Таблиця 5
.6
-
Продуктивність сортів і гібридів цукрового сорго

у попередньому випробуванні, 2009 р
.


Назва сорту
,

гібрида

Зелена маса

Повітряно-суха речовина

Структура

урожаю
%


всього

т/га

в
ідхилення від стандарту

В т
.
ч
.
зерна в
волотях
т/га

т/га

в
%

до
стан-дарту

стебла

волоті

лис
тат/га

%1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Пізньостиглі сорти і гібриди

Кримське 15


49,0


-

-

6
,
3

35,0

-

81

12

7

Пам'яті Шепеля

46,0


-3,0

6,1

15
,
2

38,1

+8,8

75

18

7

Іскра

х Кримське 15

110,7


+61,7

125,9

12
,
2

72
,
6

+107

75

11

14

Кроричнева

11С
х Кримське 15

75,0

+26,0

53,1

8
,
6

52
,
2

+49,1

77

12

11

Бурана


х Кримське 15

75,3


+26,3

53,7

9
,
8

49
,
8

+42,3

70

13

17

Бурана

24С
х Кримське 15

81,2


+32,2

65,7

9
,
5

58
,
8

+68,0

76

12

12

Перспектива
80С
х Кримське 15

83,3


+34,3

70,0

9
,
2

56
,
4

+61,1

75

11

14

Мутант 42

30,0


-19,0

38,8

8
,
2


20,9

-40,3

74

10

16

Н
ІР
05, ц/га


2,86
Средньостіглі сорти і гібриди


Кримське 15♂
-

ст-т

46,9

-

-

6
,
2

32,3

-

73

13

14

Іскра

х Кримське 15

89,4

+42,5

90,6

10
,
7

66,2

+105

72

12

16

Пам'яті Шепеля♂

38,5

-8,4

17,9

6
,
7

28,2

-12,7

72

17

11

Бурана
24С
х Пам'яті Шепеля

31,0

-15,9

33,9

6
,
5

22,5

-30,3

56

21

23

Бурана

х Пам'яті Шепеля

36,3

-10,6

22,6

8
,
9

26,1

-19,2

69

25

6

Коричнева
11С
х Пам'яті Шепеля

43,3

-3,6

7,7

8
,
9

35,6

+10,2

73

21

6

Золотава
65С
х Пам'яті Шепеля

41,7

-5,2

11,1

8
,
3

24,5

-24,1

72

20

8

Перспектива
80С
х Пам'яті Шепеля

39,1

-7,8

16,6

7
,
8

30,7

-4,9

73

20

7

Орана
10С
х Пам'яті Шепеля

30,0

-16,9

36,0

4
,
8

19,6

-39,3

80

16

4

Силосне 153♂

43,3

-3,6

7,7

8
,
2

33,0

+2,2

65

19

16

Золотава
65с
х Силосне 153

30,0

-16,9

36,0

8
,
0

23,3

-27,9

63

27

10

Орана
10С
х Силосне 153

35,3

-11,6

24,7

7
,
7

20,4

-36,8

71

22

7

Цукрове 9/5

38,3

-8,6

18,3

7
,
2

26,2

-18,9

69

19

12

Цукрове 100

30,2

-16,7

35,6

5
,
0

19,4

-39,9

70

17

13

Цукрове 372

35,4

-11,5

24,5

5
,
7

22,4

30,7

71

16

13

Кормовий 220

37,7

-9,2

19,6

6
,
5

22,2

31,3

83

17

10

Янтар 2

36,3

-10,6

22,6

9
,
6

30,6

-5,3

59

26

25

Янтар ранній

42,7

-4,2

8,9

8
,
5

25,1

-22,3

72

20

8

Цукрове 350/3

37,0

-9,9

21,1

6
,
6

23,7

-26,6

72

18

10

Солодкий 44

38,0

-8,9

19,0

8
,
9

27,4

-15,2

65

23

12

Стерильні аналоги


Іскра


17,4

-29,5

62,9

4
,
3

10,7

-66,9

50

25

25

Орана
10С

20,3

-26,6

56,7

5
,
5

12,7

-60,7

64

27

9

Бурана


22,3

-24,6

52,4

7
,
3

11,1

-65,6

54

33

13

Перспектива
80С

8,7

-38,2

81,4

3
,
3

5,5

-82,9

35

38

27

Коричнева
11С

25,2

-21,7

46,3

6
,
3

18,3

-43,3

53

25

22

Кукурудза

Подільська 274 СВ

24,7

-22,2

47,3

-

10,3

-68,1

31

41

28

Кукурудза Кадр 267 МВ

13,0

-33,9

72,3

-

9,3

-71,2

35

27

38

НІР05, ц/га


6,33

У середньостигл
ій
групі
жоден зразок
ймовірно
не перевищив стандарт по врожайності
силосної
маси
.
На рівні стандарту
сорту Кримський 15
показали врожайність
-
Коричне
ва

11С
х
Пам'яті Шепеля
(
43,3 т/га
),
Силосне 153
(
43,3 т/га
),
Ян
тар ранній
(
42,7 т/га
);
решта ліній і гібридів були
достовірно нижче по цьому показнику
в порівнянні
до стандарту
.

Порівняна оцінка зразків кукурудзи показала, що по урожаю силосної маси в звітному році кращим гібридом була Подільська 274СВ, урожай її склав 24,7 т/га,
але це набагато нижче, ніж забез
печили кращі сорти і гібриди цукрового сорго
.

Якість силосної маси залежить від кількості зерна в загальній масі
.
У звітному році погодні умови дали можливість сформувати і визріти зерну у всіх зразків цукрового сорго
середньостиглої групи
.
Врожайність зерна в
волотях
в середньостиглій групі склала 5-9,6 т/га або 12-26% від силосної маси
.
Найбільший урожай зерна в
волотях
був у зразків Солодкий 44
(
8,9 т/га
),
Янтар 2
(
9,6 т/га
).
Врожайність зерна в
волотях у
пізньостиглій групі варіювала від 8,2 т/га
(
Му
тант 42
)
до 12,2 т
/га
(
Іскра

х Кримське 15
)
або в процентному відношенні від 13 до 18
%.

Таким чином, по комплексу господарсько-цінних ознаках і особливостей в звітному році виділилися
:
у п
ізньостиглій групі гібрид Бурана

24С
х Кримське 15
;
у середньостиглій
-
Янтар ранній, Цукрове 350/3, Цукрове 44
.

Гібрид
Бурана
24С
х Кримське 15 за результатами багаторічних даних планується до передачі в Державгу службу з охорони сортів росли України для експертизи
.


5.3

Попереднє випробування сортів віничного сорго


Вирощування віничного сорго з метою використання продуктів його переробки в народному господарстві ставить цю культуру в число важливих і перспективних
.
Жодна родина, жодна установа не обходиться без віників
.
При цьому потреба у віниках буде завжди, тому що вони звичайно використовуються не більше одного року
.
Тому віничне сорго необхідно вирощувати в сільськогосподарських підприємствах
.

Займатися віничним сорго економічно вигідно
.
При своєчасному посіві й догляді за рослинами сорго можна одержати з 1 га від 3,5 до 4,5 тисяч віників при нинішній ціні за віник 8-10 грн
.
Крім того, віничне виробництво дозволяє забезпечити людей роботою в зимовий період
.

У Південному філіалу
"
Кримський агротехнологічний університет
"
Національного аграрного університету ведуться дослідження із селекції віничного сорго з метою виведення нових сортів та впровадження їх у виробництво
.

Додатковим джерелом прибутку може стати зерно яке вимолочують з волотей
.
При дотриманні певних умов можна реалізувати його як насіння для віничного виробництва, або на корм птиці та тваринам
.
Тому селекція й випробування нових сортів, призначених для виробництва віників є однієї з важливих завдань
.

У звітному році у випробуванні вивчалося 7 сортів віничного сорго, де проводилися морфологічні спостереження за ними й оцінка по господарсько-цінним ознакам і технологічності
.

За стандарт прийнятий включений до Реєстру сортів рослин України

сорт віничного сорго Українське 20
.

Згідно фенологічним спостереженням сорти віничного сорго цього року можна віднести до середньопізньої і пізньостиглої груп, період сходи-повна стиглість у них склав 114-122 днів
.
Знову, це можна пояснити тільки холодним періодом під час сходів рослин і першого періоду росту
(
30 днів
).

По висоті рослин у метеорологічних умовах даного року сорти віничного сорго можна віднести до середньорослих
.
Висота головного стебла в цих сортів варіювала від 140,7 см
(
Любиме 80
)
до 161,3 см
(
Українське 20
).
У стандарта
-
районованого сорту Українське 20 висота рослин була найбільшою
-
161,3 см
.
До найбільш

високорослих зразків слід віднести сорти Вавіген 120
-
159,3 см
.
Любиме 80
-
152,3 см, Українське 30
-
149,3 см,
(
табл
.5.7
).

Для віничного сорго важливими ознаками, що визначають технологічність сорту є довжина волоті, довжина стрижня волоті й довжина ніжки волоті
.
Слід зазначити, що по довжині волоті всі сорти перевищували необхідні параметри
(
40 см
)
за винятком сорту Вавіген 120, у якого цей параметр дорівнював стандарту
.

Довжина стрижня волоті
-
важливий показник, який впливає на якість віника, чим довший стрижень, тим гірше якість віника, у віника не буде потрібної еластичності, гілочки волоті будуть швидко ламатися в місцях прикріплення
.
В звітному році

цей показник у сортів зафіксований на рівні 2,7
-
4,7 см
.


Таблиця 5
.7
-
Морфологічна характеристика сортів в

попередньому випробуванні віничного сорго, 2008 р
.

Назва сорту

Вегетаційний період, днів
.

Висота рослин, см

Довжина, см

Вихід волоті з з піхви листка, см
.

Кількість вузлів, шт

Лист, см
волоті

стрижня волоті

ніжки волотідовжина

ширина


сходи-викидання волоті

сходи-повна стиглість

Украинское 20
-
ст

75

121

161,3

48,7

2,7

20,7

2,7

10

58,3

507

Вавіген 100

77

125

145,0

52,0

3,7

25,0

11,7

11

59,3

6,5

Любиме 80

69

114

152,3

49,0

3,0

26,7

4,3

10

57,3

5,7

Вавіген 120

73

120

159,3

40,0

3,5

30,3

0

10

60,0

6,7

Вавіген 115

81

122

143,3

54,3

3,0

30,3

3,3

10

51,0

6,8

Вавіген 125

79

121

140,7

45,0

4,7

27,7

2,3

11

61,7

6,0

Українське 30

74

120

149,3

46,3

3,7

28,3

1,7

11

58,3

5,0


Сама більша довжина стрижня волоті спостерігалася в сортів Українське 125
-
4,7 см
.
Кращим цей показник був у стандарта Українське 20
(
2,7 см
),
сортів Любиме 80 і Українське 115
(
3 см
).

Ніжка волоті у випробовуваних сортів змінювалася від 20,7 см до 30,3 см залежно від зразка
.
В цьому році вона була короткою в порівнянні з другими роками
.
На її формування, як і на довжину волоті вплинули метеорологічні умови вегетаційного періоду
.
Найбільшим цей показник був у сортів
:
Вавіген 115 і Вавіген 120
-
30,3 см
.

Така кількісна ознака, як вихід ніжки волоті з піхви верхнього листка, у звітному році у віничного сорго була не значною
.
Найбільшою 11, 7 см зафіксована у сорта Вавіген 100
.
У решти сортозразків цей показник не перевищував 5 см
.

Аналіз головних параметрів якості сировини показує, що як урожайність надземної маси, так і врожайність волотей
(
технічної сировини
),
а отже й урожайність насіння віничного сорго у звітному, посушливому році була на порядок нижчим вологого року
.
У цілому врожайність надземної маси у випробуванні сортів віничного сорго змінювалась від 136,7 до 185,0 ц/га
.
Ймовірне перевищення над стандартом сортом Українське 20

по цьому показнику забезпечив тільки один сорт Вавіген 125
.
Решта сортів були на рівні стандарту або ймовірно нижчі за стандарт,
(
табл
.5.8
).


Таблиця 5 8
-
Урожайність віничного сорго в

попередньому випробуванні, ц/га, 2006 р
.

Назва

сортів

Урожайність надземної маси, ц/га

Відхилення від стандарту, +,-

Урожайність волотей, ц/га

Відхилення

від стандарту, +,-

Урожайність насіння, ц/га

Відхилення від стандарту, +,-ц/га

%


ц/га

%


ц/га

%

Українське 20
-
ст

166,0

-

-

68,1

-

-

26,5

-

-

Вавіген 100

147,7

-18,3

-11,0

81,6

+13,5

+19,8

14,4

-12,1

-45,7

Любиме 80

157,3

-8,7

-5,2

70,9

+2,8

+4,1

22,4

-4,1

-15,5

Вавіген 120

127,3

-3,9

-23,5

52,2

-15,9

-23,3

16,5

-10,0

-37,7

Вавіген 115

153,0

-13,0

-7,8

50,2

-17,9

-26,3

11,0

-15,5

-58,5

Вавіген 125

185,0

+19,0

+11,4

66,1

-2,0

-2,9

14,2

-12,3

-46,4

Українське 30

136,7

-30,0

-18,1

61,0

-7,1

-10,4

14,0

-12,5

-47,2

НІР
05


10,21

Урожай технічної сировини
(
волоть й ніжка волоті до першого вузла
)
найвищим був у районованого сорту Вавіген 100
-
81,6 ц/га, що на 13,5 ц/га

або 19,8% вище стандарту сорту Українське 20
.
Інші сорти були на рівні стандарту або вірогідно нижче його
.

Урожайність насіння в досліді була невисокою, що пов’язано з посушливим літом, і варіювала від 11,0 ц/га
(
Вавіген 115
)
до 26,5 ц/га
(
Українське 20
)
і ні один сорт не перевищив

на ймовірне значення стандарт
.

Таким чином, в поточному році з досліджуваних сортів віничного сорго, в попередньому випробуванні виділити кращі сорти не можливо
.
Практично по більшості параметрів кращим був стандарт
-
районований сорт віничного сорго Українське 20
.
Це означає, що роботу по селекції і випробуванню віничного сорго треба вести й в подальшому
.


5.4

Попереднє випробування сортів харчового сорго
"
Крупинка
"


У цьому розсаднику вивчалися сорти і лінії зернового сорго, які в майбутньому будуть використовуватися на харчові цілі
.
У Реєстрі сортів рослин України таке сорго відносять до соризу
.

У звітному
році
у випробування було включено 42 сорти і лінії
, де проводилися морфо-біологічні спостереження і оцінка
за
господарсько-цінним
и
озн
ака
ми
.
Облік урожаю провели по 28
сортам
.
Інші були вибракувані через те, що посіви не відповідали необхідній густоті стояння рослин, полягали
й були ушкодженні горобцями
.

За стандарт прийняті
:
включений до Реєстру сортів рослин України сорти зернового сорго
-
Кримбел, що прийнятий за національний стандарт і круп'яного сорго
-
сориз Крупинка 10
.

Дані вегетаційного періоду сходи
-
викидання во
лоті й сходи
-
повна стиглість у
сортів і ліній зернового сорго, згідно фенологічним спостереженням показують, що в поточному посушливому році, зерно у зразків зер
нового сорго досягло
повної стиглості на кінець серпня, початок вересня
.
Період сходи

-
повна стиглість склав
у зразків
88-108
днів
залежно від
генотипу сорту чи лінії,
(
табл
.5.1
0
).
У вологі роки
(
1997, 2004
)
цей період був на 2, а то й 3 тижні довшим й становив 113-130 днів, що було пов'язане з великими опадами за вегетаційний період і недобором позитивних температур
.

По довжині вегетаційного періоду сорти розподілилися в такі групи
:

скоростиглих, до 9
5 днів1

ранньостиглих, 96-100 днів 20

середньоранніх,101-105 днів10

с
ередньостиглих,106-110 днів11

середньопізніх,111-120 днівне було

З даних довжини вегетаційного періоду витікає, що до ранньостигло
ї групи слід віднести 47,7% зразків, що вивчалися,
в 2008
році до цієї групи було віднесено всього
3%
.
Це говорить про те, що високу
температу
ри
и по
вна відсутність опадів в другу половину вегетації сорго прискорили визрівання сортозразків
.

Висота
рослин
харчового сорго
у цих метеорологічних умовах

була різноманітною
:
дуже
низ
ь
ких
(
до 60 см
)
и низ
ь
ких
(
61-90 см
)
сортів і ліній не було
.
Цьому сприяли опади на початку липня
.
Вони позитивно вплинули на формування висоти рослин у сорго
.
С
ередня
в
и
сота
(
91-120 см
)
бу
ла заф
і
ксована в журналах б
і
ометрич
них замірі
в у 20
зразків
,
останні 28 бу
ли
від
несені
до

в
и
сок
орослих
(
121-150 см
),
(
табл
.5.9
).
Для порівняння, в 2004 році всі зразки були високорослими,
тому що
висота більшості сортів і ліній була в межах 150 см, а де-які зразки мали висоту 161-169 см
.


Таблиця 5
.9
-
Морфо-біологічна характеристика сортів

у попередньому вип
робуванні круп'яного сорго, 2009
р
.

Назва лінії або

сорту

Продуктивна кущистість, шт

Висота рослин, см

Довжина мітелки, см

Вихід волоті з піхви верхнього листка, см

Кількість вузлів, шт

Довжина листка, см

Ширина листка, см

1

2

3

4

5,0

6

7

8

Кримбел
-
ст-т
.

3,0

131

27,7

11,8

8

50

6,7

Крупинка 10
-
ст-т

2
,0

113

23,3

5,0

7

48

5,7

ВІС 248

2,3

137

27,7

5,7

9

44

5,0

КСІ 67

2,3

126

25,7

13,7

8

35

5,0

КСІ 634/2

3,0

118

27,0

5,7

8

54

5,3

КСІ 67/1

2,3

116

28,7

9,7

9

40

5,3

Рисорго 46/2

2,3

131

32
,0

9,7

8

41

6,0

ВІС 546

2,7

148

27,0

11,3

9

48

5,3

Сріблясте 80

3,0

116

26,6

9,3

8

47

6,6

Крупинка 100

2,3

96,6

24,0

0

10

52

5,7

Рисорго 54/2

2,3

119

25,3

18,0

8

56

6,0

Кримакса

2,3

132

24,3

26,6

8

44

4,0

Рисорго 54/1

3,3

113

26,3

4,3

9

51

5,6

Рисорго 534/3

2,7

128

24,9

20,0

9

36

7,0

Салгірка

3,3

114

28
,0

11,6

9

50,0

4,6

КСІ 68

3,0

135

26,3

10,6

9

48

8,0

Рисорго 537/7-1

2,0

132

23,7

12,3

9

54

5,7

Харчове 80

2,3

156

24,6

12,3

942

5,6


ВІС 506

2,6

142

23,0

19,0

9

44

6,6

Печана 170

2,7

140

27,7

18,0

9

47

4,7

Бонвала 58

2,0

131

24,6

15,6

9

41

5,3

ВІС 561/1

3,7

125

25,1

11,7,

8

50

7,3

КСІ 80

2,7

132

25,1

15,0

10

38

4,7

Крупинка 21

2,3

131

24,7

10,0

10

46

6,7

ВІС 508/1

2,3

107

22,9

12,0

8

47

6,0

Амкримбура 2

2

102

23,0

6,3

9

44

5,3

Мирослава

2,3

160

29,3

8,0

10

45

4,6

Перкруп 10

2,6

130

24,6

9,0

9

42

5,0

Орксі 508/1

3,0

144

27,0

19,7

11

46

6,0

Кучліза

2,6

113

25,3

10,3

9

47

7,0

Рисорго 62/1

2,3

116

25,3

12,3

9

38

5,3

Рисорго 354/3

2,0

100

22,0

4,0

8

45

6,0

Рисорго 4

3,0

103

25,3

3,0

8

39

6,7

Крупинка 10/5

3,0

125

26,7

8,0

7

52

6,7

Крімка 64

2,7

105

24,7

11,0

9

33

4,7

Рисорго 54/1

2,7

129

26,7

14,7

9

44

7,3

ВИС 691

2,0

117

26,0

23,7

9

41

8,7

Крупинка 16

2,0

102

24,3

8,6

7

43

5,0

Перкруп 10/3

2,3

110

22,7

13,0

9

42

7,0

Крупинка 110

2,0

112

28,3

11,3

9

44

5,3

Вероніка 20

2,3

103

22,7

7,0

10

46

6,7


Таким чином
сорти круп'яного напрямку
, що досліджувались
пристосовані до комбайнового збирання
.

За даними біометричних вимірів, згідно методики проведення

експертизи на ВОС сортів зернових видів
(
Методика проведення експертизи сортів соризу
(
sorg
h
um orizodum
)
на відмінність, однорідність і стабільність
)
виділено 20 сортів з дуже великою волоттю
(
більше 25 см
):
Рисор
го 46,2
(
32 см
),
Крупинка 110
(
28
,3 см
),
Салгірка
(
28 см
),
Крупинка 10, Печана 170
(
27
,7
см
,
)
і інших
.1
7 зразків були з довгою волоттю
(
21-25см
),
з середньою
(
16-20
),

короткою
(
11-15 см
)
і дуде короткою до 10см сортів не було
.

Важливим показником, що позитивно впливає на якість збирання зерна, є вихід ніжки волоті з піхви верхнього листка
.
Чим більше вихід ніжки в рослини, тим менше листостеблової маси попадає із зерном у бункер комбайна
.
За підсумками звітного року цей показник зафіксований у всіх сортів,
за
виключенням
одного
зразка

але різної величини й варію
вав він від

0
(
Крупинка 100
)
до 26,6
см
(
Кри
макса
).
Дуже корот
ким
(
до 5 см
)
він був у 5
зразків
;
корот
ким
(
5,1-10 см
)
-
у 12,
серед
нім
(
10,1-15 см
)
-
у 15

сортів і ліній, довгим
(
15,1-20 см
)
-
у 6,
і дуже дов
гим
(
більше 20
-
см
)
у дво
х зразків
.

Урожайність сортів і ліній у випробуванні була низькою і варіюва
ла від 1
,9
7
(
ВИС 508/1
)
до 3
,67 т
/га
(
Салгірка
),
але в порівнянні з минулим роком це на 0,
6-1
,0 т
/га
вище
.
Стандарт сорт Кримбел забеспечив врожайність зер
на 2
,9
4
т
/га
.
Таким чином, в поточному ро
ці вс
ього

один сорт
Салг
і
рка при урожайности 3
,62 т
/га
в випробу
ванні
ймовірно
перевищив стандарт
.
Біль
шість
зразків
була на рівні стандарту, або перевищення було не значним і знаходилось в межах помилки досліду
.
Це пов’язано з посушливими умовами
липня
-
серпня
(
другої половини
вегетаційного періоду
)
соризу
.
З цими ж умовами пов’язане і пошкодження більшості зразків горобцями
.
На момент молочної стиглості зерна зразків круп’яного сорго навкруги для птиці не було других рослин з солодким соком
.
Крім цього зразки соризу в ендоспермі не мають танину, що придає гіркоту соку
.
Тому пошкоджуються ці зразки в першу чергу
.

Таблиця 5
.1
0
-
Урожайність і вегетаційний період сортів

зернового сорго
"
Крупинка
",
2009
р
.

Назва лінії або

сорту

Вегетаційний період, днів

Урожай
ність зерна, т
/га

Відхилення від стандарту, +,-

Вологість зерна при збиранні,
%


сходи-викидан
.
волоті

сходи-повна стиглість


т
/га

%


1


3

4

5

6

7

Кримбел

53

96

2,9
4

-

-

15,1

Крупинка 10

59

108

2,4
5

-
0,4
9

16,7

17,7

Рисорго 354/5

60

106

2,0
9

-
0,8
5

28,9

17,2

ВИС 248

60

103

2,1
3

-
0,8
1

27,6

18,7

КСИ 67

57

106

3,0
6

+
0,1
2

4,0

19,6

КСИ 634/2

62

105

2,7
9

-
0,1
5

5,1

16,9

КСИ 67/1

60

107

2,0
8

-
0,8
6

29,3

18,8

Рисорго 4

60

103

2,0
3

-
0,9
1

30,9

17,9

Рис
о
рго 46,2

59

100

2,7
9

-
0,1
5

5,1

17,1

ВИС 546

55

98

3,2
1

+0,2
7

9,2

15,9

Рисорго 54/2

59

105

2,3
3

-
0,6
1

2,,7

16,3

Крімакса

46

88

2,8
7

-
0,0
7

2,4

17,8

Рисорго 54/1


60

99

2,2
7

-0,6
7

22,8

16,4

Рисорго 534/3

57

105

2,2
2

-0,7
2

24,5

17,1

Сріблисте 80


61


99

2,9
1

-0,0
3

1,0

16,8

Салгірка


56


99

3,6
2

+0,6
8

23,1

17,3

КСИ 68


59


105

2,7
6

-0,1
8

6,1

17,0

Крупинка 10/5


60


99

2,2
8

-0,6
6

22,4

16,9

Рисорго 537/7-1


56


90

2,9
8

+0,0
4

1,4

17,1

Печана 170


60


101

3,2
8

+0,3
4

11,6

16,4

КСИ 80


55


99

3,0
5

+0,1
1

3,7

17,2

Крупинка 21


57


99

2,2
4

-0,7
0

23,8

17,6

ВИС 508/1


53


99

1,9
7

-0,9
7

33,0

16,3

Оркси 508/1


60


107

2,2
7

-0,6
7

22,8

18,3

Вероника 20


61


110

2,8
8

-0,0
6

2,0

18,8

Амкрімбура


59


99

2,9
8

+0,0
4

1,4

17,4

Рисорго 54/1


58


98

3,2
1

+0,2
7

9,2

17,6

ВИС 691


59


100

3,0
1

+0,
0
7

2,4

17,4

НІР 05
, т
/га
0,5
1На процес механізованого збирання, пов'язаної зі збільшенням енергетичних витрат при сушінні зерна, впливає вологість
.
Чим вологість зерна нижче, тим кращі умови для збирання, і слід, менше енергоресурсів потрібно для суш
ки
зерна до стандартної вологості
.
Малу вологість зерна, в порівнянні зі всіма зраз
ка
ми, мали
сорт
и
Крімбел
(
вологіс
ть зерна при збиранні була 15,1%
),
Рисор
го 54/2
-
16,3%, ВИС 546
-
15,9
%.
В інших сортів круп'яного сорго вологість зерна варію
вала від 16,4 до 19,6
% залежно від сорту
.

З вищевикладеного видно, що серед харчового сорго є сорти, які по багатьом господарсько-цінним ознакам, морфологічним і біологічним показникам перевищують стандарт
.
На жаль ймовірного перевищення по врожаю зерна в поточному році не відмічено
.
По всіх сортах відібране насіння для випробування в наступному році
.

Не зважаючи на умови, що склалися для круп’яного сорго в звітному році, роботу по випробуванню нових сортів слід продовжити
.


5
.5
Конкурсне випробування сортів і гібридів зернового сорго


У конкурсному випробуванні в звітному році у вивченні знаходилося 24 гібриди зернового сорго
.
Для оцінки і вивчення різних типів гетерозису в розплідник було включено 9 сортів і самозапилених ліній
-
батьківських компонентів гібридів, і 5
-
стерильних аналогів
-
материнських форм, які брали участь в створенні гібридів
F
1
.
За стандарт прийнятий включений в Реєстр сортів рослин України гібрид нашої селекції Кримдар 10
(
Перспектива
80С
х Людмила 107
).

По довжині

вегетаційного періоду гібриди, сорти і лінії розділилися в звітному році на наступні групи
:

Скоростиглі
(
до 95 днів
) -
4

Ранньостиглих
(
96-100 днів
) -
31

Середньоранніх
(
101
-
105 днів
) -
2

Середньостиглих
(
106
-
110 днів
) -
не було

С
ереднепі
здніх
(
111
-
120 днів
) -
1

Пізньостиглих гібридів
-
не було
.

Таке явище пояснюється високими температурами і недоліком вологи в період вегетації сорго, що викликало швидке проходження фаз розвитку рослин
.
Більшість гібридів були скоростиглими і ранньостиглими
.
Цим ще раз підтверджується, що властивість
"
сходи
-
дозрівання
"
у рослин, зокрема, у культур сорго, контролюється великою кількістю генів і має безперервний характер, і, більшою мірою залежить від умов зовнішнього середовища
.

Висота рослин у гібридів зернового сорго варіювала від 115 см
(
Бурана
24С
х Крупинка 10
)
до 143 см
(
Іскра

х Кримбел
)
і головним чином залежала від генотипу
(
комбінації батьківських пар
)
і умов зовнішнього середовища
.
Таким чином всі гібриди, що вивчались можна віднести до групи
низ
ь
ко
-
і
с
е
редн
ьо
росл
и
х
рослин сорго зернових видів, і всі вони придатні до
комбайно
вого збирання
(
табл
.5.1
1
).

Порівняно зі своїми батьківськими компонентами одні гібриди проявляли гетерозис по висоті, а інші, навпаки, на низькорослість
.

Така ознака, як довжина волоті у гібридів зернового сорго першого покоління змінювалася від 21 см
(
Іскра

х Анна
)
до 32,7 см
(
Перспектива
80С
х Людмила 107, або Кримдар 10
).


Таблиця 5
.1
1
-
Морфологічна оцінка гібридів зернового сорго

і їх батьківських форм, в 2009 р
.

Назва гібридів і батьківських компонентів

Продук-тивна кущістість, шт

Висота головного стебла, см

Довжина волоті, см

Вихід ніжки волоті з піхви верхнього

листка, см

Довжина ніжки волоті, см

Розмір листкадовжина, см

шири-на
, см

1

2

3

4

5

6

7

8

Кримдар 10

2,0

116,7

32,7

13,0

47,3

45,3

5,3

НАШ

3,7

115,0

29,3

15,3

49,3

43,3

4,7

Прогрес

4,0

122,0

2
4,7

15,0

49,3

43,3

5,7

Бурана

х Крупинка 10

3,3

132,3

2
9,3

11,7

46,0

34,0

5,7

Перспектива
80С
х Крупинка 10

2,0

116,0

32,0

23,0

41,0

45,0

6,2

Коричнева
11С
х Крупинка 10

2,7

134,3

29,3

12,7

43,7

50,3

6,7

Орана
10С
х Крупинка 10

3,7

136,7

2
5,7

23,3

57,3

57,7

8,3

Крупинка 10

3,0

133,7

2
7,3

16,0

49,7

46,0

7,3

Кримбел

3,0

136,0

2
4,3

27,3

54,3

44,0

6,0

Коричнева
11С
х Кримбел

4,3

129,0

2
6,7

16,7

51,0

41,7

6,0

Перспектива
80С
х Кримбел

4,0

134,7

2
5,3

24,7

44,0

48,3

6,0

Орана
10С
х Кримбел

3,0

143,0

3
2,0

12,3

36,7

52,3

7,7

Іскра

х Кримбел

3,0

143,0

3
2,0

12,3

36,7

52,3

7,7

Золотава
65С
х Кримбел

3,3

121,3

23,7

19,7

30,3

35,0

7,7

Коричнева
11С
х Анна

2,5

124,5

2
4,5

13,5

44,0

49,5

6,5

Іскра

х Анна

2,3

112,3

2
1,0

16,3

36,3

40,0

7,0

Перспектива
80С
х Анна

2,3

135,3

3
1,7

14,7

37,7

34,3

7,7

Анна

3,7

128,0

2
7,3

17,3

28,3

48,0

6,0

Людмила 107

2,7

129,3

2
1,7

15,7

36,3

38,0

7,3

Скіфка

3,0

134,3

2
9,1

19,3

35,3

51,3

6,7

Перспектива
80С
х Скіфка

2,3

141,7

2
4,3

22,3

44,7

42,3

5,3

Орана
10С
х Скіфка

3,7

125,7

32,3

18,3

31,7

47,7

7,3

Коричнева
11С
х Скіфка

2,3

134,0

32,0

25,3

55,3

41,7

6,0

Бурана

х Скіфка

3,7

131,0

28
,3

15,3

30,3

35,7

5,0

Іскра

х Скіфка

3,3

133,7

30,3

25,3

29,3

46,3

7,7

Бурана
24С
х Рисорго 54/1

2,3

138,7

2
6,0

14,3

33,7

46,7

6,3

Золотава
65С
х Рисорго54/1

3,0

133,3

2
8,3

13,3

33,3

42,0

5,7

Іскра

х Рисорго 54/1

2,7

121,7

31,0

14,3

35,3

58,3

7,7

Рисорго 54/1

4,0

129,7

2
1,0

12,3

37,0

33,7

5,3

Іскра

х Повітряна 90

3,0

117,3

32
,0

17,3

37,7

41,0

6,7

Генічеське 209

3,7

118,0

25
,0

9,7

39,3

50,7

7,7

Самаран 9

3,7

117,7

2
2,2

29,0

55,0

33,6

5,3

Краєвід

3,3

143,7

24,7

21,0

51,3

32,3

4,3

Коричнева
11С

3,0

130,7

34,3

15,0

36,0

35,7

5,0

Орана
10С

3,0

143,7

2
9,3

16,0

35,3

48,0

6,3

Бурана
24С

2,7

120,7

2
1,
9

11,7

46,0

43,3

7,0

Бурана


4,3

134,0

21
,7

18,7

55,3

47,3

8,7

Іскра


3,0

99,0

2
8,3

10,0

51,7

54,0

7,0


Таким чином, згідно Методики проведення експертизи на ВОС сортів зернових видів, довжина волоті у гібридів і їх батьківських форм розподілилася таким чином
:
коротких
(
11
-
15 см
)
-

не було
;
середніх
(
16-20 см
)
-
не було
;
довгі
(
21-25 см
)
-
відмічено в 13
;
всі останні

гібриди і іх батьківські форми мали дуже довгу волоть
-
більше 25 см
.

Вихід волоті з розтруба верхнього листка в звітному році варіював залежно від комбінацій батьківських форм в межах 11,7 см
(
Бурана 8С х Крупинка 10
) -
25,3 см
(
Коричнева 11С х Скіфка
),
що говорить про придатність всіх гібридів і їх батьківських компонентів до прибирання комбайном
.

Довжина ніжки у гібридів зернового сорго змінювалася в межах 28-55 см, що разом з таким показником, як вихід ніжки з розтруба верхнього листка і кількістю вузлів у рослин говорить про стійкість рослин до вилягання
.

У поточному році гібриди і їх батьківські компоненти показали достатньо високий урожай зерна не дивлячись на несприятливі умови
(
висока температура і недолік опадів
)
в окремі фази вегетації сорго
.
Після бракування ділянок, що пошкодили горобці, провели оцінку і визначили урожайність по 24
гібридах, 9 сортах і самозапиле
них ліній і 4 стерильних аналогів
.
З гібридів першого покоління зернового сорго, що вивчалися в розсаднику конкурсного випробування, 13 ймовірно перевищили стандарт Кримдар 10
.
Сам стандарт показав урожай зерна 2
,8 т
/га
.
Найвищий ефект трансгетерозису
(
конкурсного гетерозису
)
відмічено у гібридів
:
Бурана 24С х Крупинка 10
(
НАШ
)
-
1
,28 т
/га, або 45,7%, при врожайності зерна 4
,08 т
/га
;
Золотава 65С х Кримбел
-
1
,48 т
/га, 52,8%, з урожаєм 4
,28 т

а
;
Орана 10С х Крупинка 10
-
1,77 т
/га, або 63,2%, з урожаєм 4
,57 т
/га
(
табл
.5.1
2
).

Порівняльна оцінка гібридів і їх батьківських компонентів показує, що ряд з них по врожайності зерна перевищили свого кращого бат
ька, в даному випадку самозапиле
них ліній і сортів, тобто, проявили істиний гетерозис
.
Істиний гетерозис різною мірою проявили гібриди, де відновлювачами фертильності використовувалися само
запилені
лінії Крупинка 10, Кримбел, С
кі
фка, Р
и
сор
го 54/1
.

Таблиця 5
.1
2
-
Вегетаційний період і врожайність в

конкурсному випробуванні зернового сорго, 2009 г

Назва гібридів і батьківських форм

Вегетаційний

період, днів

Урожай
ність зер
на, т
/га

Відхилення від стандарту +/-

Істинний

гетерозис +/-


сход
и
-
викидан-ня волоті

сходи
-

повна стиглість


т
/га

%

т
/га

%

1

2

3

4

5

6

7

8

Кримдар 10
-

ст-т

58

100

2
,
8
0

-

-

-
0,
3
4

10,7

НАШ

56

100

4
,
0
8

+1
,
2
8

45,7

+1
,
6
4

67,2

Прогрес

59

99

2
,
8
0

0
,0

0
,0

+
0,
3
6

14,7

Бурана

х Крупинка 10

55

100

3
,
0
2

+
0,
2
2

7,9

+
0,
5
8

23,8

Перспектива
80С
х Крупинка 10

55

99

2
,
7
7

-
0,
0
3

1,0

+
0,
3
3

13,5

Коричнева
11С
х Крупинка 10

57

100

4
,
0
6

+1
,
2
6

45

+1
,
6
2

66,4

Орана
10С
х Крупинка 10

58

100

4
,
5
7

+1
,
7
7

63,2

+2
,
1
3

87,3

Крупинка 10

62

102

2
,
4
4

-
0,
36

12,9

-

-

Кримбел

53

96

3
,
0
6

+
0,
2
6

9,3

-

-

Коричнева
11С
х Кримбел

56

100

2
,
9
6

+
0,
1
6

5,7

-
0,
1
0

3,3

Перспектива
80С
х Кримбел

54

98

3
,
4
3

+
0,
6
3

22,5

+
0,
3
7

12,1

Орана
10С
х Кримбел

54

95

3
,
6
2

+
0,
8
2

29,3

+
0,
5
6

18,3

Іскра

х Кримбел

52

96

2
,
9
6

+
0,
1
6

5,7

-
0,
1
0

3,3

Золотава
65С
х Кримбел

51

96

4
,
2
8

+1
,
4
8

52,8

+1
,
2
2

39,9

Коричнева
11С
х Анна

52

99

3
,
5
7

+
0,
7
7

27,5

+1
,
0
9

43,9

Іскра

х Анна

50

99

3
,
7
2

+
0,
9
2

32,9

+1
,
2
4

50,0

Перспектива
80С
х Анна

51

96

2
,
6
5

-
0,
1
5

5,3

+
0,
1
7

6,9

Анна

49

90

2
,
4
8

-
0,
3
2

11,4

-

-

Людмила 107

56

95

3
,
1
4

+
0,
3
4

12,1

-

-

Скіфка

61

99

2
,
0
3

-
0,
7
7

27,5

-

-

Перспектива
80С
х Скіфка

57

98

4
,
0
6

+1
,
2
6

45,0

+2
,
0
3

100

Орана
10С
х Скіфка

56

100

3
,
9
9

+1
, 19

42,5

+1
,
9
6

96,5

Коричнева
11С
х Скіфка

56

99

3
,
3
9

+
0,
5
9

21,1

+1
,
3
6

67,0

Бурана

х Скіфка

52

97

4
,
3
0

+1
,
5
0

53,6

+2
,
2
7

111,9

Іскра

х Скіфка

53

98

3
,
5
0

+
0,
7
0

25,0

+1
,
4
7

72,4

Бурана
24С
х Рисорго 54/1

52

92

2
,
9
8

+
0,
1
8

6,4

+1
,
2
1

68,4

Золотава
65С
х Рисорго54/1

57

99

2
,
6
3

-
0,
1
7

6,1

+
0,
8
6

48,6

Іскра

х Рисорго 54/1

57

99

3
,
8
5

+1
,
0
5

37,5

+2
,
0
8

17,7

Рисорго 54/1

57

96

1
,
7
7

-1
,
0
5

36,8

-

-

Іскра

х Повітря не 90

53

98

2
,
3
6

-
0,
4
4

15,7

-

-

Генічеськоє 209

65

111

3
,
8
0

+1
,
0
0

35,7

-

-

Самаран 9

50

97

2
,
0
0

-
0,
8
0

28,6

-

-

Краєвид

46

99

2
,
8
3

+
0,
0
3

1,1

-

-

Коричнева
11С

62

103

2
,
6
2

-
0,
1
8

6,4

-

-

Орана
10С

61

104

2
,
6
7

-
0,
1
3

4,6

-

-

Бурана
24С

58

100

3
,
0
9

+
0,
2
9

10,3

-

-

Бурана


54

100

3
,
1
2

+
0,
3
2

11,4

-

-

Іскра


57

99

3
,
2
3

+
0,
4
3

15,4

-

-

Кукурудза 11
,
8
4

-
0,
9
6

34,3

-

-

Кукурудза 22
,
6
1

-
0
, 19

6,8

-

-

НІР
05, т/
га0,
4
3


Найбільший ефект
істиного
гетерозису відмічений у гібридів, де за батькі
вський компонент узята лінія
:
Скі
фка
-
від
67
до
11,9
%
;.
У групі гібридів з
запилювачем
Крупинка 10 ефект цього типу гетерозису був в межах
23,8

-

67,2
%, з
лінією Ри
сорго 54/1
-
17,7
-
68,4
%, що ще раз підтверджує високу загальну і специфічну комбінаційну здатність даних ліній
.

Вивчаючи
істиний
гетерозис гібридів зернового сорго виділені батьківські форми
(
самооп
илені
лінії
-
відно
влювачі
фертильності
),
які в різних при схрещуваннях комбінаціях постійно проявляють ефект гетерозису
.
Це такі лі
нії як Крупинка 10, Анна, Скіфка, Ри
сорго 54/1, гібриди з їх участю необхідно вивчати в наступні роки
.

Гіпотетичний гетерозис у гібридів зернового сорго, що вивчались, змінювався від 3,5%
(
Орана
10С
х Кримбел
)
до 85,3%
(
Коричнева
11С
х Ск
і
фка
).
Високий ефект цього типу гетерозису відмічен
о
у наступних гібридів
:
Бурана
24С
х Крупинка 10
(
47,3
%),
Коричнева
11С
х Крупинка 10
(
60,5
%),
Іскра

х Рисорго 54/1
(
62,4
%),
Коричнева
11С
х Скіфка
(
85,3
%).

Таким чином, із гібридів першого покоління зернового сорго, що вивчались, виділені кращі по господарсько-цінних ознаках
:
Бурана
24С
х Крупинка 10
(
НАШ
),
Коричнева
11С
х Крупинка 10, Коричнева
11С
х Скіфка, Іскра

х Кримбел і Іскра

х Рисорго 54/1
.

Новий гібрид Бурана
24С
х Крупинка 10 з назвою
"
НАШ
"
за результатами трирічних випробувань в Інституті єкспертизи сортів рослин
районований на 2009 рік і допуще
ний для використання на теріторії України
.
На основі вивчення дійсного гетерозису гібридів зернового сорго, виділені батьківські форми
(
стерильні аналоги і само
запилені
лінії
-
відно
в
лювачі фертильності
),
які в різних при схрещуванні комбінаціях проявляють високий ефект гетерозису
.


Таблиця 5
.1
3
-
Прояв гіпотетичного гетерозису

у гібридів зернового сорго, 2009 р
.

Назва гібрида

Врожайність, т/га

Відхилення від середньої по

батьківським

формам
,+
,
-


гібрида

батьківської форми

материнської форми

середня по батьках

т
/га

%

Бурана

24С
х Крупинка 10

4
,
0
8

2
,
4
4

3
,
0
9

2
,
7
7

+1
,
3
1

47,3

Іскра

х Крупинка 10

2
,
8
0

2
,
4
4

3
,
2
3

2
,
8
3

-
0,
0
3

1,1

Бурана


х Крупинка 10

3
,
0
2

2
,
4
4

3
,
1
2

2
,
7
8

+
0,
2
4

8,6

Коричнева

11С
х Крупинка 10

4
,
0
6

2
,
4
4

2
,
6
2

2
,
5
3

+1
,
5
3

60,5

Орана
10С
х Крупинка 10

2
,
9
6

2
,
4
4

2
,
6
7

2
,
5
5

+
0,
4
1

16,1

Коричнева

11С
х Кримбел

3
,
4
3

3
,
0
6

2
,
6
2

2
,
8
4

+
0,
5
9

20,8

Орана
10С
х Кримбел

2
,
9
6

3
,
0
6

2
,
6
7

2
,
8
6

+
0,
1
0

3,5

Іскра

х Кримбел

4
,
2
8

3
,
0
6

3
,
2
3

3
,
1
4

+1
,
1
4

36,3

Коричнева

11С
х А
нна

3
,
7
2

2
,
4
8

2
,
6
2

2
,
5
5

+1
,
1
7

45,9

Іскра

х А
нна

2
,
6
5

2
,
4
8

3
,
2
3

2
,
8
5

-
0
, 20

7,0

Орана
10С
х Скі
фка

3
,
3
9

2
,
0
3

2
,
6
7

2
,
3
5

+1
,
0
4

44,2

Коричнева

11С
х Скі
фка

4
,
3
0

2
,
0
3

2
,
6
2

2
,
3
2

+1
,
9
8

85,3

Бурана


х Скі
фка

3
,
50

2
,
0
3

3
,
1
2

2
,
5
7

+
0,
9
3

36,2

Іскра

х Скі
фка

2
,
9
8

2
,
0
3

3
,
2
3

2
,
6
3

+
0,
3
5

13,3

Бурана

24С
х Ри
сорго 54/1

2
,
6
3

1
,
7
7

3
,
0
9

2
,
4
3

+
0
, 20

8,2

Іскра

х Ри
сорго 54/1

4
,
0
6

1
,
7
7

3
,
2
3

2
,
5
0

+1
,
5
6

62,4

Н
ІР

05,
т/га

0,
4
53Вивчаючи дійсний і гіпотетичний гетерозис гібридів зернового сорго, виділені батьківські форми
(
стерильні аналоги і самозапилені лінії-відновлювачі фертильності
),
які в різних при схрещуванні комбінаціях проявляють високий ефект гетерозису
.

Се
ред стерильних ліній
-
це Бурана

24С
, Перспектива
80С
, Коричневе
11С
, Іскра

;
по
само
запилених
лініях
-
Скі
фка, Крупинка 10,
Рисорго 54/1, А
нна
.
Гібриди з їх участю необхідно вивчати в наступні роки
.


5.6

Створення ліній, сортів і гібридів сорго з високим змістом цукру


Цукрове сорго
-
найважливіший вуглеводний корм
.
Крім кормових цілей, цукрове сорго відіграє важливу роль як сировина для харчової й технічної промисловості, у зв'язку з наявністю в соці стебел високого змісту цукрів
.

Сік цукрового сорго, крім сахарози, містить в значній мірі глюкозу й розчинний крохмаль, що перешкоджає кристалізації цукру
.
Тому із соку сорго виробляють не кристалічний сухий цукор, а сорговий мед, патоку, які володіють живильною цінністю у зв'язку з підвищеним змістом глюкози
.
Найбільше інтенсивно цукор накопичується після цвітіння сорго
.
Максимальна кількість цукрів у соці стебел збігається з фазою воскової й повної стиглості зерна
.

Цукрове сорго має в соці стебел достатню кількість цукрів, завдяки яким воно є гарною кормовою культурою
.
Але зміст цукрів при цьому не повинен перевищувати 15-16%
(
при згодовуванні худобі в чистому виді
).
При більш високому змісті цукрів погіршується їстівність зеленої маси й може виникнути ацидоз у тварин
.

У зв'язку із цим нами поставлене завдання, поряд з формами кормового напряму, по створенню нових високоцукрових ліній, сортів і гібридів цукрового сорго для одержання із соку стебел соргового меду, сиропу, патоки, біоетанолу
,
для використання їх у харчовій промисловості, а відходи виробництва
-
для годівлі тварин
.

Зміст цукрів
(
сухих речовин
)
у соці стебел сорго визначали за допомогою рефрактометра угорського виробництва ОУ-101 у період воскової спілості зерна
.
У цей період у рослинах накопичується найбільша кількість цукрів
.
Сік вилучали зі стебла між другим і третім вузлами
.
Дані, наведені в таблиці 5
.1
3 свідчать про те, що є самозапилені лінії й гібриди кормового сорго з високим змістом цукрів у соці стебел протягом ряду років
.
Це Цукрове 383, Цукрове 9/2, Новинка 3, Крисакор 6, Цукрове 9/5
.


Таблиця 5
.1
3
-
Лінії й гібриди цукрового сорго з високим

змістом цукрів у соці стебел, 2005-2008 рр
.

Назва ліній,

гібридів

Зміст цукрів по роках,
%


2005

2006

2007

2008

1

2

3

4

5

Кримське 15
-
ст
.

11,3

15,0

16,0

14,3

Цукрове 996/1

16,6

13,3

6,7

-

Цукрове 14

11,3

13,3

8,7

14,0

Цукрове 13/4

11,2

6,3

11,7

15,3

Цукрове 14/1

13,7

-

9,7

-

Цукрове 14/2

14,0

10,3

12,3

15,1

Цукрове 14/3

13,5

10,7

14,0

15,6

Цукрове 22/1

16,0

13,7

13,3

-

Кримсхі 5/1

11,6

10,7

14,0

-

Крисакор 1

19,0

13,3

12,3

-

Силосне 100

15,1

10,7

8,4

-

Кормовий 220/1

18,0

15,7

18,8

14,0

Цукрове 383

17,3

-

16,7

15,3

Крисакор 9

12,3

13,0

-

16,5

Крисакор 12

11,0

13,7

15,0

-

Силосне 3

10,5

13,7

17,0

-

Цукрове 415

14,0

13,

15,7

13,2

Цукрове 9/2

16,2

11,3

11,7

13,0

Кримське 30/3

13,7

13,0

12,0

-

Цукрове 395

13,3

12,7

10,0

13,5

Новинка 2

17,3

12,0

16,3

15,6

Новинка 3

16,2

15,0

15,3

16,7

Крисакор 6

14,0

15,7

15,7

-

Силосне 153

11,2

13,0

11,2

13,3

Орана 10С х Силосне 153

16,3

-

13,0

17,5

Бурана 24С х Кримське солодке

14,7

10,0

14,7

13,0

Кримське солодке

16,3

16,0

16,0

15,6

Цукрове 9/5

15,3

9,7

14,3

18,5

Коричнева 11С х Цукрове 9/5

13,2

12,0

9,7

14,6

Південне

11,3

-

9,0

13,0

Бурана 8С х Кримське 15

16,5

-

13,4

-

Бурана 24С х Кримське 15

14,3

-

8,0

-

Коричнева 11С х Кримське 15

15,3

-

15,0

-

ГОС 11С х Кримське 15

14,0

-

10,0

-

Бурана 24С х Південне

12,3

8,0

10,4

-

Коричнева 11С х Південне

15,3

14,5

13,7

13,0

Цукрове 102/3

-

-

19,7

-

Кримський солодкий 24

-

-

19,3

15,0

Бурана 8С х Цукрове 22/1

-

-

21,4

-

Крисакор 9/4

-

-

19,7

16,5

Силосне 153/2

-

-

21,7

15,3

Кримське 15/1

-

-

21,0

-

Коричнева 11С х Цукрове 412

-

-

-

18,0

Бурана 8С х Силосне 153 F
4

-

-

-

18,0

Орана 10С х Силосне 153 F
2

-

-

-

16,0

Кримський солодкий 30

-

-

-

19,3

Цукрове 70/4

-

-

-

17,3


Серед самозапилених ліній цукрового сорго, що досліджувались в 2008 році, також виділені лінії з високим змістом цукрів у соці стебел
.

Для того, щоб легко виділити сік із стебел сорго, треба мати зразки з достатньою кількістю соку
.
Тому поряд з високим вмістом цукру в звітному році займалися виявленням таких ліній, які легко

і в великій кількості могли віддавати сік
.
Кращі з них наведені в таблиці 5
.1
4
.


Таблиця 5
.1
4
-
Самозапилені лінії з високим змістом

цукру в соці стебел, 2008 р
.

№ д
і
лянки

Назва л
і
н
ії

Вміст

цукру,%

В
и
сота р
о
с
лин
, см

П
е
р
і
од до в
икидання

волоті,
дн
ів

Довжина
вегетац
.
пер
і
од
у
, дн
ів

В
рожа
йність
силосно
ї
мас
и
, ц/га

1802

Кр
и
сакор 12/1

16,6

197,0

80

123

590

1831

Цукрове
70/4

18,3

204,3

69

108

370

1848

Цукрове
9/5

18,5

184,0

79

121

440

1878

Кр
и
мс
ь
ке с
о
л
о
д
к
е

30

19,3

175,0

79

105

290

1905

Кормов
и
й 220

16

173,0

74

107

260

1903

Кр
и
мс
ь
ке с
о
л
о
д
к
е

16,3

159,0

81

111

440

сорт

Пам’яті
Шепеля

15,3

165,3

71

105

300


По цих зразках визначена попередня врожайність силосної маси в період молочно-воскової стиглості, та приведена морфологічна характеристика
.

Таким чином, серед самозапильних ліній цукрового сорго є зразки, у яких вміст цукру складає 16-19%, при цьому врожайність, залежно від зразка варіювала від 260 до 590 ц/га
.

6
.

Державна реєстрація сортів


Кінцевою метою селекційної роботи після створення вихідного матеріалу, виявлення найбільш перспективних батьківських форм із комплексом цінних ознак і властивостей, оцінки їх на загальну й специфічну комбінаційну здатність і стосовно ЦМС є виведення високоврожайних сортів і високогетерозисних гібридів
.

Після багаторічних досліджень, оцінок і бракувань нами виведено високопродуктивний
гібрид соризу
"
НАШ
",
який за результатами попереднього й конкурсного випробувань на 2007 рік переданий в Державну службу по охороні сортів рослин
України для реєстрації і з 2009
року занесений до Державного реєстру
.

Сориз НАШ F
1
-
гібрид зернового сорго харчового напрямку створений колективом авторів Проблемної НІ лабораторії сорго ПФ
"
Кримський агротехнологічний університет
"
НАУ методом міжлінійної гібридизації на основі ЦЧС при участі материнської стерильної лінії Бурана 24С та батьківського компонента
-
сорта Крупинка 10
.
Гібрид середньостиглий, вегетаційний період 107-110 днів, високоврожайний, у середньому за роки випробування врожайність зерна склала 4,8
-
5,2 т
.
Зерно призначене для переробки на крупу й використання в харчовій промисловості
.

Кущ прямостоячий з темно-зеленими листами ланцетоподібної форми, не опушені з світло-зеленою центральною жилкою листка, компактний, висотою 139-142 см
.
Волоть прямостояча, циліндричної форми, легко продувається, жовтогарячого забарвлення, слабко опушена в мутовках, довжиною 27-29 см, маса 1000 зерен 26-27 г,
(
табл
.6.1.,

Рис.6.1
).

Зерно округле, приплющене, жовтогарячого кольору, без плівок, добре вимолочується
.
Колоскові луски темно-коричневого кольору, слабко опушені, колоски сидячі гронковидні
.
Зміст крохмалю
-
68-72%, білка
-
14,5%
.

Таблиця 6
.1
-
Урожайність і морфологічна характеристика

сориза НАШ F
1

Гібриди

Середня врожайність, ц/га

Відхилення від

стандарту, +,-

Вегетаційний

період, днів

Висота рослин, см

Маса 1000 зерен, гц/га

%

сходи-викидання волоті

сходи-повна стиглістьНАШ

48,3

4,9

11,3

67

108

139

26,6

Кримдар 10

43,4

-

-

64

106

148

25,2


Гібрид придатний до механізованого збирання у фазу повної спілості зерна
.Рисунок 6
.1

-
Гібрид зернового сорго НАШ


Рекомендується висівати широкорядним способом з міжряддями 70 см і густотою стояння 120-140 тис шт/га
.
Пропонується для вирощування в степовій і лісостеповій зоні на богарі й зрошенні
.

7
.

Розмножити насіння нових самозапилених ліній,

стерильних аналогів, сортів і гібридів сорго


Насінницт
в
о
с
еред багатьох заходів, що підвищують урожайність сільськогосподарських культур, в тому числі і сорго
(
зернового, віничного, силосного чи кормового, ССГ і Суданської трави
),

є одним з основних, що дає можливість
використання на посів насіння з високими сортовими якостями
.
Насінницька
робота починається в первинних ланок насінництва з оригінальним насінням
:
в розсадниках відбору, насіннєвих розсадниках, а потім і на ділянках розмноження елітного насіння
.
У розсаднику добору особлива увага приділяється типовості родин, сорту або лінії, стерильності стерильних аналогів і фертильності їхніх закріплювачів стерильності
.
Ця робота проводиться за допомогою індивідуального, індивідуально-сімейного, індивідуально-групового й масового доборів
;
сортових і видових прополок, контролем за ступенем стерильності материнських форм
.
Від якості роботи
на да
ному етапі
залежить чистосортність нового або районованого сорту
.
Тому в насінництві всі заходи
спрямова
ні
на одержання насіннєвого матеріалу не тільки
високої чистоти, але й вирівня
ності по важливим морфологічним властивостям і господарсько-цінним ознакам
.
Цим і займаються співробітники проблемної НІ лабораторії сорго в первинному насінництві
.

Розсадник відбору закладається 1 раз в 4 роки
.
Тому ми щорічно в насіннєвому розсаднику проводимо масовий добір типових рослин для закладки на наступний рік того ж насіннєвого розсадника
.

У звітному році в розсадниках відбору розмножувалися
:
стерильний аналог зернового сорго і закріплювач стерильності до нього
:
Орана 10С і Орана 10Ф,
Перспектива 80с і Перспектива 80Ф
;
стерильний аналог цукрового сорго і закріплювач стерильності до нього ГОС 11С і ГОС 11Ф
;
сорт
зернового
сорго сориз
Анна
;
сорти
віничного с
орго Вавіген 100 та Українське 2
0
і лінія цукрового сорго Південне
.
Цим матеріалом у майбутньому будуть закладатися насіннєві розсадники для одержання суперелітного насіння
.

У насіннєвих розсадниках проводилося розмноження оригінального насіння супереліти районованих сортів і нових самозапилених ліній, а на ділянках гібридизації
-
гібридів першого покоління на стерильній основі різних напрямків використання
.
Всі посіви апробовані, оформлені акти апробації, затверджені Міністерством і Республіканською насінною інспекцією Криму
.

На даний момент заготовлено, і поки зберігається в снопах масовий відбір по сортах і лініям сорго різного напрямку використання
.
Серед цукрового сор
го це
Кримське солодке
(
Пам'яті Шепеля
),
Кримське 15
, Цукрове 372
;
суданської трави
-

Фіолета, Чародійка
;
віничного сорго сорту Українське 30
(
Скіфське
).

В 2009
році було зібрано і доведено до насіннєвих кондицій наступна кількість насіння еліти
:

Кру
п
инка 10
388
кг

Бурана 24С х Крупинка 10
80 кг

І
скра 2С х Крупинка 106
5
кг

Крымбел
1667 кг

Коричнева 11С 186 кг

Коричнева 11Ф40 кг

Іскра 2С745 кг

Іскра 2Ф150 кг

По сортах цукрового сорго на даний момент точних цифр немає
.
Сорти Кримське 15 і Пам’яті Шепеля проходять

доробку насіннєвого матеріалу
(
обмолот волотей комбайном безпосередньо на сушарках, очистка сортування насіння на насіннєочищувальних машинах і закладка на зберігання
).

Насіння, яке було отримано в насіннєвих розсадниках, на ділянках гібридизації направляються згідно рознарядок, Інституту експертизи сортів рослин України, на сортодільниці для випробування, вищим навчальним закладам і науково-дослідним установам для зонального випробування, дослідним станціям для промислового насінництва й реалізуються господарствам півдня України

для насінницьких і виробничих посівів
.

Висновки


За результатами виконаної в 2009
р
.
науково-дослідної роботи, проведених польових дослідів, фенологічних спостережень, біометричних вимірів, обліків і польових оцінок, на підставі узагальнення, аналізу, статистичної обробки отриманих даних можна зробити наступні висновки
:

1
.
Агрометеорологічні умови 2009
року у період вегетації сорго різного напряму використання можна віднести до екстремальних по температурному режиму й ступеню зволоження
.
Рік був вкрай посушливим з високими температурами
.
Все це в певній мері позначилося на рості, розвитку й продуктивності сорго
.
Сорго сформувало у звітному році порівняно низькі врожаї як зерна так і зеленої маси
.

2
.
Тривало вивчення, розмноження, збереження зразків сорго для формування нового вихідного матеріалу і використання його надалі для селекційного процесу
.
Всього у вивченні перебувало 1360 зразків і ліній соргових культур різного напрямку використання
:
279
-
в гібридному розсаднику, 231
-
у селекційному, 678
-
у розсаднику самозапилених ліній і 172
-
у розсаднику стерильних аналогів
.
Кращі з них з комплексу господарсько-цінних ознак, комбінаційній здатності й реакції на ЦЧС, будуть включаться в гібридизацію для створення нових сортів і гібридів
.

3
.
У попередньому і конкурсному випробуваннях вивчалися нові сорти й гібриди зернового, цукрового, харчового, віничного сорго, суданської трави й сорго-суданкові гібриди, у тому числі
:
31 сорт і гібрид цукрового сорго
;
7 сортів суданської трави й 15 сорго-суданкових гібридів
;
7 сортів віничного сорго
;
36 сортів харчового сорго й 34 гібрида зернового сорго й до них 8

самозапилених ліній
-
відновлювачів фертильності
.

Проведено їхню комплексну оцінку на посухостійкість, стійкість до поразки хворобами, ушкодженню шкідниками, на продуктивність і інші показники
.

4
.
Серед сорго-суданкових гібридів і суданської трави в розсаднику попереднього випробування врожайність зеленої маси за 3 укоси склала 208
-
306,3 ц/га
.
Ймовірного перевищення над стандартом
(
51,06 ц/га
)
у нових гібридів не було
.
Однак слід виділити комбінації Коричнева 11С х Фіолета, у якої врожайність зеленої маси склала 301,3 ц/га і Іскра 2С х Сорокалета
-
306,3 ц/га
;
перевищення над стандартом відповідно 39,3 ц/га

і 44,3 ц/га, чи і 16
.9
%
.
У сортів суданської трави ймовірного перевищення над стандартом
-
сортом Фіолета за три укоси не спостерігалося, всі значення були в межах помилки досліду
.

При визначенні врожайності сіна за три укоси серед сорго-суданкових гібридів кращими були
:
Коричнева 11С х Фіолета
(
86,5 ц/га
),
Коричнева 11С х Сорокалета
(
72,4 ц/га
)
та Іскра 2С х Сорокалета
(
73,5 ц/га
).
В цілому урожайність повітряно-сухої маси у гібридів склала 57,7-86,5 ц/га
.

Серед сортів суданської трави по врожайності сіна за три укоси перевищення над стандартом Фіолета
(
56,2 ц/га
)
не спостерігалося
.

5
.
У середньостиглій групі цукрового сорго 5 зразків перевищили стандарт по врожайності силосної маси
:
Золотава 65С х Кримський солодкий
(
326 ц/га
),
Цукрове 14
(
333 ц/га
),
Кормовий 220
(
343 ц/га
),
Янтар ранній
(
350 ц/га
)
і Цукрове 350/3
(
343 ц/га
).
Перевищення над стандартом склало 48-72 ц/га або 17,3-25,9%, при врожайності районованого сорту Кримське 15
-
278 ц/га
.
Решта сортів і гібридів цукрового сорго була на рівні стандарту або ймовірно нижче за нього
.

Серед гібридів пізньостиглої групи тільки один гібрид цукрового сорго перевищив стандарт сорт Кримське 15, це Бурана 24С х Кримське 15, при врожайності 439 ц/га перевищення склало 112 ц/га або 79%
.

6
.
Аналіз головних параметрів якості сировини віничного сорго показує, що як урожайність надземної маси, так і врожайність волотей
(
технічної сировини
),
а, отже, і врожайність насіння у звітному, посушливому році була на порядок нижчою, чим у вологий рік і склала
:
технічної сировини 50,2 ц/га
(
Вавіген 115
)
-
81,6 ц/га
(
Вавіген 100
);
насіння
-
11,0
-
26,5 ц/га
.
Ймовірне перевищення над стандартом сортом Українське 20 забезпечив по технічній сировині тільки один сорт Вавіген 100, а по насінню перевищення не спостерігалося
.

7
.
У попередньому випробуванні харчового сорго
"
Крупинка
"
урожайність сортів варіювала від 13,5 ц/га
(
Кримакса
)
до 26,0 ц/га
(
Рисорго 534/3
).
Ймовірного

перевищення

над стандартом не було
(
НІР
05
= 2,3 ц/га
).
У стандарту, сорту Кримбел урожайність зерна у звітному році склала 24,9 ц/га
.

8
.
У конкурсному випробуванні зернового сорго гібридів першого покоління, що перевищили врожайність зерна за стандарт Кримдар 10
(
26,5 ц/га
)
на ймовірну величину було 10 гібридів, тобто, у них виявився трансгетерозис
.
Найвищий ефект трансгетерозису
(
конкурсного гетерозису
)
відмічено у гібридів
:
Коричнева 11С х Кримбел
-
6,8 ц/га
,
або 25,3%, при врожайності зерна 33,2 ц/га
;
Бурана 24С х Крупинка 10
(
НАШ
)
-
5,7 ц/га, чи 21,5%, з урожаєм 32,2 ц/га
;
Коричнева 11С х Анна
-
5,6 ц/га, або 21,1%, з урожаєм 32,2 ц/га,

9
.
Виділені зразки цукрового сорго з високим змістом цукру, проведена їх попередня оцінка на врожайність з метою подальшого глибокого вивчення і розмноження кращих
.

10
.
Після багаторічних досліджень, оцінок і бракувань виведений продуктивний сорт цукрового сорго Пам'яті Шепеля й гібрид сориз
-
НАШ, які за результатами попереднього й конкурсного випробувань передані до Державної служби по охороні сортів рослин України для реєстрації
.
З 2008 року сорт Памяті Шепеля занесений до Реєстру сортів України
.

11
.
У розсадниках відбору, насіннєвих розсадниках розмножені оригінальні насіння й насіння супереліти нових і районованих

сортів і гібридів, а також відновлювачів фертильності, стерильних аналогів і їхніх закріплювачів стерильності для закладки ділянок гібридизації в майбутньому
;
на ділянках гібридизації
-
розмножено насіння гібридів першого покоління на стерильній основі різних груп використання
:
зернового, харчового, цукрового, віничного й трав'янистого сорго
(
суданської трави й сорго-суданкових гібридів
).
У цілому зібрано 8210 кг бункерної ваги й зерна в волотях
.
На даному етапі ведеться доробка насіннєвого матеріалу
(
обмолот волотей комбайном безпосередньо на сушарках, очистка сортування насіння на насіннєочищувальних машинах і закладка на зберігання
).

Перелік посилань


Агроклиматический справочник по Крымской области
. -

Л
., 19
60
. -

135 с
.

Болдырева Л
.Л.
Изучение веничного сорго как основной культуры для производства веников
.
//
Сельскохозяйственные науки
. -

Вып
.1
00
. -

Симферополь, 2007
. -

С
.1
37-143
.

Болдырева Л
.Л.
Изучение морфологических признаков и урожайности сорго-суданковых гибридов в предварительном испытании
.
//
Сельскохозяйственные науки
. -

Вып
.9
6
. -

Симферополь, 2006,
-
С
.4
7-54
.

Болдырева Л
.Л.
Новые сорта сорго для возделывания в Крыму
.
//
Сельскохозяйственные науки
. -

Вып
.9
4
. -

Симферополь, 2006, С
.6
7-71
.

Болдырева Л
.Л.
Создание и морфо-биологическая оценка исходного материала зернового сорго для селекции на гетерозис в условиях юга Украины
:
Автореф
.
дисс…
-
Днепропетровск
. -

2004
. -

20с
.

Болдырева Л
.Л.
Сорта памяти Шепеля и НАШ
.
Збірник наукових праць VІІІ з`ізду Українського товариства генетиків і селекціонерів ім
.
М
.І.
Вавилова
:
Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології
.
-
Т 2
. -

Київ
.
-
Логос
. 20
07
.
-
С
.3
2-34
.

Болдырева Л
.Л.,
Бритвин В
.В.
Изучение различных типов гетерозиса зернового сорго пищевого направления
.
//
Сельскохозяйственные науки
. -

Вып
.9
1
. -

Симферополь, 2005
. -

С
.2
17-223
.

Болдырева Л
.Л.,
Бритвин В
.В.
Итоги и перспективы развития селекции сахарного сорго в Крыму
.
//
Сельскохозяйственные науки
. -

Вып
.1
08
.,
Симферополь, 2008,
-
С
.1
02-108
.

Болдырева Л
.Л.,
Бритвин В
.В.
Сахарное сорго
-
универсальная культура
.
//
Сельскохозяйственные науки
. -

Вып
.1
04
. -

Симферополь, 2007
. -

С
.1
67-174
.

Болдырева Л
.Л.,
Бритвин В
.В.
Селекционное изучение сортов и гибридов сахарного сорго
.
//
Сельскохозяйственные науки
. -

Вып
.9
6
. -

Симферополь, 2006,
-
С
.1
51-157
.

Болдырева Л
.Л.,
Бритвин В
.В.,
Филатова В
.Д.
Морфологические, биологические и технологические особенности сорго пищевого
-
сориз
.
//
Сельскохозяйственные науки
. -

Вып
.1
00
. -

Симферополь, 2007,
-
С
.1
59-165
.

Болдырева Л
.Л.,
Новые сорта сорго для возделывания в Крыму
//
Сельскохозяйственные науки
.
Научные труды ЮФ
"
Крымского АТУ
"
НАУ
.,

вып
.9
4
.,
Симферополь, 2006
,
с
.6
7-71
.

Вопросы селекции, технологии возделывания и использования сахарного сорго
//
Селекция, семеноводство, технология возделывания и переработка сорго
.
-
Саратов
,
2003
.

Доспехов Б
.А.
Методика полевого опыта
. -

М
.:

Колос, 1979
. -

416 с
.

Еримизин Н
.Н.
Гетерозис у гибридов сахарного сорго
//
Сельскохозяйственные науки
:
Научные труды Крымского ГАУ
. -

Симферополь, 1999
. -

Вып
.5
8, ч
.1
. -

С
.4
0-47
.

Еримизин Н
.Н.
Использование стерильных гибридов в семеноводстве сорго
//
Селекция, семеноводство, технология возделывания и переработка сорго
:
Тезисы докладов на международной научно-практической конференции
. -

Зерноград, 1999
. -

С
.3
8
.

Еримизин Н
.Н.
Потенциальные возможности сахарного сорго
//
Вопросы стабилизации и повышения эффективности АПК Крыма в исследованиях молодых ученых
:
Научные труды Крымского ГАУ
. -

Симферополь, 1997
.

Изотов А
.М.,
Болдырева Л
.Л.,
Тарасенко Б
.А.,
Бритвин В
.В. //
Итоги селекции сорго-суданковых гибридов и суданской травы в условиях Крыма
.
//
Сельскохозяйственные науки
. -

Вып
.1
07
.,
Симферополь, 2008,
-
С
.7
1-74
.

Изотов А
.М.,
Болдырева Л
.Л.,
Тарасенко Б
.А.,
Бритвин В
.В.
Изучение гетерозиса у позднеспелых гибридов сорго сахарного
.
//
Сельскохозяйственные науки
. -

Вып
.1
07
.,
Симферополь, 2008,
-
С
.8
9-93
.

Методика проведення дослідів по кормовиробництву / Під ред
.
проф
.А.
О Бабича
. -

Вінниця, 1994
.

Пошивальник С
.А.
Изучение гибридов зернового сорго пищевого направлення
//
Сельскохозяйственные науки
:
Научные труды Крымского ГАУ
. -
Симферополь, 2002
. -

Вып
.7
3
. -

С
.1
26-130
.

Шепель М
.А.
Удосконалення насінництва гібридного сорго
:
Наукові розробки і реалізація потенціалу сільскогосподарських культур
:
Збірник наукових праць
. -

К
.:

Аграрна наука, 1999
.

Шепель М
.А.,
Болдирева Л
.Л.,
Філатова В
.Д.
Агротехніка харчового сорго сортів селекції Кримського державного агротехнологічного університету
//
Агроном
. -

2004
. -

№ 3
. -

С
.5
4-57
.

Шепель М
.А.,
Болдирєва Л
.
Л, Корж Г
.М.
Сорго повинно вирішити проблему кормів
//
Пропозиція
. -

2005
. -

№ 5
. -

С
.5
2-54
.

Шепель Н
.А.
Засухоустойчивой культуре сорго
-
надежное семеноводство
//
Проблемы ресурсосбережения и охраны окружающей среды в полеводстве Крыма
:
К 60-летию агрономического факультета
. -

Симферополь, 1996
. -

С
.5
4-59
.

Шепель Н
.А.
Итоги селекции сорго
//
Проблемы биологии, селекции, технологии возделывания и переработки сорго
. -

Волгоград, 1992
. -

С
.7
-9
.

Шепель Н
.А.
Результаты и перспективы селекции пищевого сорго
//
Научные труды, посвященн
о
е 75-летию со дня основания университета
. -

Симферополь
:
Таврия, 1997
. -

С
.3
1-39
.

Шепель Н
.А.
Селекция и семеноводство гибридного сорго
. -

Ростов, 1985
. -

156

с
.

Шепель Н
.А.
Сорго
-
интенсивная культура
. -

Симферополь
:
Таврия, 1989
. -

193 с
.

Шепель Н
.А.
Сорго
. -

Волгоград
:
Комитет по печати, 1994
. -

428 с
.

Шепель Н
.А.
Сорговые культуры в системе зеленого конвейера
//
Селекция, семеноводство, технология возделывания и переработка сорго
:
Тезисы докладов на международной научно-практической конференции
. -
Зерноград, 1999
. -

С
.8
8
.

Шепель Н
.А.
Сорговые культуры просятся на поля Украины
//
Нива
. -
2003
. -

№ 7
. -

С
.9
-11, 14-15
.

Шепель Н
.А.,
Болдирєва Л
.Л.,
Филатова В
.Д.,
Шепель С
.Н.
Віникове сорго
-
технологічні особливості вирощування та ринкові перспективи
//
Агроном
. -

2004
. -

№ 4
. -

С
.1
1-16
.

Шепель Н
.А.,
Болдырева Л
.Л.
Результаты селекции сорговых культур
//
Перша Всеукраїнська конференція по проблемі
"
Корми і кормовий білок
".
-

Вінниця, 1994
. -

С
.1
31-132
.

Шепель Н
.А.,
Болдырева Л
.Л.
Создание новых родительских форм сорго для селекции на гетерозис
//
Сучасні проблеми виробництва і використання кормового зерна і сої
:
Сімпозіум
. -

Вінниця, 1993
. -

С
.6
-7
.

Шепель Н
.А.,
Болдырева Л
.Л.
Сорта и гибриды сорговых культур селекции Крымского государственного агротехнологического университета, адаптивные к условиям юга Украины
//
Сельскохозяйственные науки
:
Научные труды КГАТУ
. -

Симферополь, 2004
. -

Вып
.8
6
. -

С
.1
11-123
.

Шепель Н
.А.,
Болдырева Л
.Л.,
Пошивальник С
.А.
Создание и оценка сортов и гибридов зернового сорго пищевого направления
//
Сельскохозяйственные науки
:
Научные труды
.
-
Симферополь
. -

2003
. -

Вып
.8
0
. -

С
.3
3-38
.

Шепель Н
.А.,
Болдырева Л
.Л.,
Филатова В
.Д.,
Шепель С
.Н.
Технологические особенности выращивания веничного сорго
//
Агромир
. -

2004
. -

21 декабря
. -

С
.3
.

Шепель Н
.А.,
Еримизин Н
.Н.
Селекция сахарного сорго
//
Корми і кормовиробництво
:
Міжвідомчий тематичний науковий збірник
. -

К
.: "
Аграрна наука
",
1998
. -

№ 45
. -

С
.1
04-107
.

Шепель Н
.А.,
Кандрашов В
.Н.
Изучение гибридов разных поколений
//
Селекция, семеноводство, технология возделывания и переработка сорго
:
Тезисы докладов на международной научно-практической конференции
. -

Зерноград, 1999
. -

С
.8
6
.

Шепель Н
.А.,
Шепель Г
.Н.
Селекция пищевого сорго
//
Селекция, семеноводство, технология возделывания и переработка сорго
:
Тезисы докладов на международной научно-практической конференции
. -

Зерноград, 1999
. -

С
.8
7-88
.

Шепель Н
.А.,
Шепель С
.Н.
Гетерозисний ефект у сорго-суданковых гибридов
//
Корми і кормовиробництво
:
Міжвідомчий тематичний науковий збірник
. -

К
.: "
Аграрна наука
",
1998
. -

№ 45
. -

С
.1
07-110
.

Шепель С
.Н.,
Еримизин Н
.Н.
Итоги селекции, технологии возделывания и использования сорго
//
Проблемы ресурсосбережения и охраны окружающей среды в полеводстве Крыма
:
К 60-летию агрономического факультета
. -

Симферополь, 1996
. -

С
.1
6-25
.

Додатки


Додаток А


ОДНОФАКТОРНЫЙ ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ

Опыт Урожайность зерна в конкурсном испытании зернового сорго, 2008 год

Единица измерения данных ц/га

Вариантов 48
,
Повторностей 4


Исходные данные

===============================================================================

Вариант Среднее Повторности

-------------------------------------------------------------------------------

1 29.58 31.60 26.70 30.50 29.50

2 33.03 29.00 34.40 35.20 33.50

3 30.13 32.60 27.70 30.10 30.10

4 29.20 30.00 29.40 28.60 28.80

5 24.78 22.30 27.20 24.00 25.60

6 30.95 31.30 31.80 34.90 25.80

7 30.13 28.20 35.30 27.60 29.40

8 19.18 18.60 18.80 17.90 21.40

9 26.13 27.00 28.30 23.10 26.10

10 33.15 30.80 35.50 34.90 31.40

11 30.85 29.30 32.00 28.50 33.60

12 27.20 25.80 28.60 26.80 27.60

13 28.75 28.70 29.60 29.60 27.10

14 28.30 26.50 26.50 34.70 25.50

15 31.88 30.20 33.30 34.40 29.60

16 18.88 17.20 21.30 17.80 19.20

17 32.08 32.60 31.00 34.00 30.70

18 18.58 16.50 18.50 20.70 18.60

19 27.38 27.50 26.90 29.20 25.90

20 22.83 25.90 22.40 20.20 22.80

21 29.20 29.00 30.80 30.90 26.10

22 22.48 21.40 20.30 25.60 22.60

23 21.68 22.20 21.10 21.70 21.70

24 18.58 21.10 17.90 17.00 18.30

25 23.45 19.80 21.40 25.80 26.80

26 30.90 33.90 27.80 31.00 30.90

27 29.55 25.60 28.90 30.10 33.60

28 22.80 24.60 24.80 19.00 22.80

29 26.63 25.90 26.10 27.90 26.60

30 27.33 32.10 26.20 24.40 26.60

31 30.50 31.50 34.40 29.80 26.30

32 26.00 23.60 27.10 27.30 26.00

33 26.75 30.00 25.50 26.80 24.70

34 26.50 24.00 27.40 27.70 26.90

35 25.00 26.10 23.90 24.00 26.00

36 25.68 23.50 27.80 25.10 26.30

37 25.98 23.00 26.10 26.40 28.40

38 13.48 13.20 13.70 13.00 14.00

39 23.25 21.30 26.20 22.30 23.20

40 20.60 19.30 19.20 23.30 20.60

41 29.80 29.90 29.10 30.40 29.80

42 28.35 29.90 26.80 30.30 26.40

43 20.10 19.10 20.50 20.70 20.10

44 25.43 25.30 26.40 24.40 25.60

45 23.15 24.40 25.30 22.70 20.20

46 21.53 20.00 20.30 23.30 22.50

47 29.80 29.80 30.60 29.00 29.80

48 12.75 11.30 13.10 12.70 13.90

===============================================================================

Средняя по опыту - 25.84 ц/га


Таблица дисперсий

===========================================================================

Дисперсия Сумма квадратов Степени свободы Средний квадрат F

---------------------------------------------------------------------------

Общая 5065.40 191

Повторений 17.92 3

Вариантов 4387.84 47 93.36 19.96

Остатка 659.64 141 4.68

===========================================================================


Ошибка средней = 1.08 Ошибка разности средних = 1.53

НСР = 3.07 ц/га или 11.90%

Сила влияния фактора = 0.87

Точность опыта = 4.19% Вариация данных = 19.93%

11-02-2008

Додаток Б


ОДНОФАКТОРНЫЙ ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ

Опыт Продуктивность сорго-суданковых гибридов в предварительном испытании за три укоса, 2008 год

Единица измерения данных ц/га

Вариантов 23
,
Повторностей 3


Исходные данные

===================================================================

Вариант Среднее Повторности

-------------------------------------------------------------------------------

1 261.93 237.50 223.90 324.40

2 301.33 265.50 301.30 337.20

3 252.43 297.30 231.10 228.90

4 208.47 244.60 189.10 191.70

5 210.97 186.80 188.80 257.30

6 235.10 219.50 189.30 296.50

7 216.60 220.80 206.50 222.50

8 237.43 262.10 206.90 243.30

9 265.50 259.60 293.80 243.10

10 291.17 292.60 305.50 275.40

11 306.30 288.60 276.50 353.80

12 256.53 267.00 222.00 280.60

13 253.63 281.30 248.30 231.30

14 245.27 276.50 210.90 248.40

15 208.10 212.50 226.60 185.20

16 230.20 226.10 224.80 239.70

17 187.53 171.70 170.80 220.10

18 212.43 239.00 173.30 225.00

19 205.87 188.10 214.70 214.80

20 142.23 123.80 175.50 127.40

21 152.70 132.90 163.00 162.20

22 175.80 151.40 221.60 154.40

23 172.97 182.20 163.80 172.90

=======================================================================

Средняя по опыту - 227.41 ц/га


Таблица дисперсий

===========================================================================

Дисперсия Сумма квадратов Степени свободы Средний квадрат F

---------------------------------------------------------------------------

Общая 174929.32 68

Повторений 3621.18 2

Вариантов 128718.02 22 5850.82 6.04

Остатка 42590.12 44 967.96

===========================================================================


Ошибка средней = 17.96 Ошибка разности средних = 25.40

НСР = 51.06 ц/га или 22.45%

Сила влияния фактора = 0.74

Точность опыта = 7.90% Вариация данных = 22.30%

10-21-2008

Додаток В


ОДНОФАКТОРНЫЙ ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ

Опыт Урожайность зеленой массы позднеспелых форм сахарного сорго в предварительном испытании, 2008 г
.

Единица измерения данных ц/га

Вариантов 12
,
Повторностей 3


Исходные данные

Вариант Среднее Повторности

-------------------------------------------------------------------------------

1 326.67 320.00 320.00 340.00

2 313.33 310.00 330.00 300.00

3 322.67 335.00 313.00 320.00

4 304.00 300.00 312.00 300.00

5 439.00 377.00 500.00 440.00

6 191.00 185.00 188.00 200.00

7 331.67 305.00 345.00 345.00

8 370.00 370.00 400.00 340.00

9 360.00 330.00 370.00 380.00

10 214.33 200.00 253.00 190.00

11 236.67 230.00 210.00 270.00

12 331.67 310.00 355.00 330.00

===============================================================================

Средняя по опыту - 311.75 ц/га


Таблица дисперсий

===========================================================================

Дисперсия Сумма квадратов Степени свободы Средний квадрат F

---------------------------------------------------------------------------

Общая 176674.75 35

Повторений 4398.50 2

Вариантов 158458.08 11 14405.28 22.93

Остатка 13818.17 22 628.10

===========================================================================


Ошибка средней = 14.47 Ошибка разности средних = 20.46

НСР = 42.36 ц/га или 13.59%

Сила влияния фактора = 0.90

Точность опыта = 4.64% Вариация данных = 22.79%

10-08-2008

11-20-2006

Додаток

Г


ОДНОФАКТОРНЫЙ ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ

Опыт Урожайность сахарного сорго в предварительном испытании
(
среднеспелая группа
),
2008 г
.

Единица измерения данных ц/га

Вариантов 28
, П
овторностей 3


Исходные данные

===============================================================================

Вариант Среднее Повторности

-------------------------------------------------------------------------------

1 278.33 250.00 280.00 305.00

2 245.67 240.00 247.00 250.00

3 215.00 230.00 200.00 215.00

4 261.33 250.00 254.00 280.00

5 255.00 245.00 280.00 240.00

6 163.33 160.00 140.00 190.00

7 246.67 240.00 230.00 270.00

8 326.00 348.00 300.00 330.00

9 306.67 290.00 330.00 300.00

10 276.67 270.00 280.00 280.00

11 268.67 290.00 246.00 270.00

12 276.67 260.00 280.00 290.00

13 326.67 320.00 340.00 320.00

14 186.67 190.00 190.00 180.00

15 333.33 360.00 310.00 330.00

16 223.33 230.00 230.00 210.00

17 320.00 300.00 300.00 360.00

18 343.33 320.00 350.00 360.00

19 183.33 180.00 190.00 180.00

20 350.00 340.00 370.00 340.00

21 343.33 320.00 380.00 330.00

22 305.00 300.00 315.00 300.00

23 126.67 120.00 120.00 140.00

24 173.33 200.00 150.00 170.00

25 153.33 160.00 140.00 160.00

26 136.67 140.00 130.00 140.00

27 110.00 100.00 120.00 110.00

28 220.00 240.00 220.00 200.00

===============================================================================

Средняя по опыту - 248.39 ц/га


Таблица дисперсий

===========================================================================

Дисперсия Сумма квадратов Степени свободы Средний квадрат F

---------------------------------------------------------------------------

Общая 444628.04 83

Повторений 498.50 2

Вариантов 424564.70 27 15724.62 43.40

Остатка 19564.83 54 362.31

===========================================================================


Ошибка средней = 10.99 Ошибка разности средних = 15.54

НСР = 31.24 ц/га или 12.58%

Сила влияния фактора = 0.95

Точность опыта = 4.42% Вариация данных = 29.47%

10-08-2008

Додаток Д


ОДНОФАКТОРНЫЙ ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ

Опыт Продуктивность суданской травы в предварительном испытании
(
3-й укос
),
2008 год

Единица измерения данных ц/га

Вариантов 7
,
Повторностей 3


Исходные данные

===============================================================================

Вариант Среднее Повторности

-------------------------------------------------------------------------------

1 72.33 57.00 100.00 60.00

2 59.33 61.00 57.00 60.00

3 65.00 60.00 80.00 55.00

4 55.50 41.00 70.00 55.50

5 68.00 68.00 70.00 66.00

6 43.60 55.00 44.80 31.00

7 57.67 60.00 63.00 50.00

===============================================================================

Средняя по опыту - 60.20 ц/га


Таблица дисперсий

===========================================================================

Дисперсия Сумма квадратов Степени свободы Средний квадрат F

---------------------------------------------------------------------------

Общая 3930.41 20

Повторений 903.30 2

Вариантов 1607.75 6 267.96 2.27

Остатка 1419.36 12 118.28

===========================================================================


Ошибка средней = 6.28 Ошибка разности средних = 8.88

НСР = 19.36 ц/га или 32.15%

Сила влияния фактора = 0.41

Точность опыта = 10.43% Вариация данных = 23.28%

10-21-2008

Прилади виміру, використані в дослідженнях


1
.
Ваги ВЛТК
-
500
-
№366
;

2
.
Ваги РП
-
100 ШВ
-
М
-
1
-
№34556
;

3
.
Ваги ВНЦ-2-№541
;

4
.
Рефрактометр ОУ
-
101
-
№70302
;

5
.
Лінійка металева ДЕРЖСТАНДАРТ 425-75
;

6
.
Рулетка металева 5м
. -

ЗВДЗ
-
5БУЛ/1
;

7
.
Штангенциркуль
.


Оценка: 0. | Оценило 0 человека.
ВНИМАНИЕ
Уважаемые гости, хотим обратить Ваше внимание на то, что все представленные работы на этом сайте получены с публичных ресурсов, находятся в свободном доступе, не являются уникальными и не подходят для их сдачи "как есть".
Если вы обладаете авторским правом на какую либо информацию, размещенную на нашем сайте и не согласны с её общедоступностью, обязательно сообщите нам об этом.
Данные работы Вы можете использовать в качестве дополнительных материалов для написания своего реферата либо любой другой работы.
В ПОМОЩЬ УЧАЩИМСЯ
Мы настоятельно рекомендуем нашим пользователям самостоятельно выполнять все работы. Но бывают ситуации, когда нет возможности, либо элементарно времени, чтобы самому заниматься той или иной работой. В этом случае можно заказать выполнение за вас реферата, курсовой и т.д. Но будет ли такая работа соответствовать всем вашим критериям? Сомневаемся. Поэтому хотим дать вам хороший совет. Найдите на нашем сайте работу, максимально подходящую под ваши критерии. Закажи повышение оригинальности и получите уникальную работу для сдачи. Это сэкономит вам деньги и вы получите именно то, что хотели.
НОВОСТИ НАУКИ
Обратная связь
По всем интересующим вас вопросам обращайтесьна почту:


Если у вас есть интересная работа и вы хотите ей поделиться, присылайте ее нам и мы обязательно разместим ее на нашем сайте, а пользователи обязательно скажут вам спасибо: